CHRISTENUNIE MAAKT ZICH STERK VOOR BINNENVAARTHAVEN IN GENEMUIDEN

vrijdag 18 december 2009 16:41

Tijdens het vragenhalfuur van de raadsvergadering van 17 december heeft de ChristenUnie bij monde van fractievoorzitter Roel Huls aandacht gevraagd voor de binnenhaven in Genemuiden. Dit naar aanleiding van het besluit  van Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) een extra impuls van 65 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsverbetering en betere bereikbaarheid van ondermeer bedrijfshavens in ons land. In dit plan is 2.7 miljoen euro gereserveerd voor de industriehaven in Genemuiden. Voorwaarde hierbij is, dat de gemeente Zwartewaterland de helft van de investering betaald.

De ChristenUnie is blij met deze kans om de haven in Genemuiden te verbeteren. Wij hebben vaker aandacht gegeven aan de belangen het vervoer over water te stimuleren. Wij denken hierbij aan de concrete plannen voor een nieuwe schutsluis en brug in Zwartsluis. De investering in de haven van Genemuiden past ook in de visie van de staatssecretaris. Zij heeft eerder in de belangenafweging over de knelpuntinvestering in de Meppelerdiepsluis- en brug aangegeven deze in een breder perspectief te zien om ondermeer de logistieke keten in de regio te versterken. 

Zwartewaterland ligt op een knooppunt van waterwegen, waarin (ook historisch gezien) fraaie kansen liggen voor economische versterking van onze gemeente en de regio. Dit in de eerste plaats voor de bedrijven die gelieerd zijn aan het vervoer over water. In onze gemeente zijn dat een behoorlijk aantal bedrijven met daaraan gekoppeld de werkgelegenheid die dit met zich meebrengt. Een verbetering van de haven in Genemuiden zorgt voor een versterking van deze positie en een versterking van de transportsector, zowel voor het vervoer over de weg en het water. Enkele bedrijven in Genemuiden zijn hierbij nog eens sterk aangewezen op het vervoer over water. Ook liggen er mogelijk kansen voor meer havenbedrijvigheid b.v. in de vorm van op- en overslag.  Zwartsluis en Hasselt hebben haven- en ligplaatsfaciliteiten, Genemuiden kan zich hierin nu versterken.

Bij deze ontwikkeling kan niet buiten beschouwing blijven de congestie op de weg, waardoor het vervoer over water groeit en een goede oplossing kan bieden om deze congestie op te lossen. Wanneer de economische crisis wegebt dan wordt een verdere groei van het vervoer per schip voorzien, zoals ook door de Staatssecretaris wordt gemotiveerd bij deze extra impuls.

In een rapport van Rijkswaterstaat Oost Nederland is enkele jaren geleden de haven van Genemuiden aangewezen als overnachtingsplaats voor de beroepsvaart en het laden en lossen van schepen.

De ChristenUnie is van mening, dat wij alles op alles moeten zetten om de kwaliteitsverbetering en betere bereikbaarheid voor de haven in Genemuiden te realiseren. Hiervoor zal gezocht moeten worden naar de financieringsmogelijkheden. Geen gemakkelijk opgave, maar wel uitdagend. Behalve wat wij zelf kunnen financieren zijn er wellicht mogelijkheden voor participanten als de provincie Overijssel ( b.v. in het kader van ruimtelijke kwaliteit), het Waterschap, het bedrijfsleven (FIZ) en een samenwerking met de gemeente Meppel, omdat deze gemeente volgens berichten het geld voor de haven aldaar vooralsnog niet nodig heeft. 

Onze fractie heeft een viertal vragen geformuleerd die wij graag mondeling beantwoordt zien in de raadsvergadering van 17 december a.s. tijdens het vragenuur.

 

1. is het college van B&W met ons van mening, dat een kwaliteitsverbetering en betere bereikbaarheid van de haven in Genemuiden een economische impuls voor het bedrijfsleven is in Genemuiden/Zwartewaterland en de regio?

2. welke mogelijkheden ziet het college om  de financiering (50% van de totale investeringskosten) voor het project te regelen?

3. is er een tijdsplanning qua uitvoering gekoppeld aan de subsidie?

4. kan Natura 2000 dit plan klem zetten? 

In de beantwoording door het college was wethouder Marinus v.d. Velde het eens met de ChristenUnie, dat het hier om een kwaliteitsverbetering en betere bereikbaarheid van de haven gaat, waarover al langer wordt gesproken. De subsidie geldt tot 2011 en het project moet in 2013 zijn uitgevoerd. De financieringsmogelijkheden voor het 50% deel van de gemeente wordt in de komende periode onderzocht. Er zal verder worden gekeken naar een inpassing van dit plan ook als het gaat om Natura 2000.

« Terug

Archief > 2009 > december