Activeiten centrum Vroomshoop

donderdag 17 december 2009 20:28

Voorzitter – leden van de raad,

Voor ons ligt een op onderdelen gewijzigd en aanvullend besluit inzake de nieuwbouw van het activiteiten centrum te Vroomshoop.

Tijdens de raadsdebatten heeft onze fractie de argumenten met u gedeeld waarmee zij moeite heeft met de inhoud van dit besluit.

Op voorhand stellen wij dat we graag medewerking willen verlenen aan de realisering van het activiteitencentrum te Vroomshoop en zoals reeds eerder gesteld “gunt de Christen Unie fractie”de kern Vroomshoop deze ontwikkeling.

 Waarom heeft de Christen Unie dan toch moeite met dit uitgebreide besluit.  Allereerst.

Wij hadden gehoopt dat door de samenwerking met de gefuseerde woningstichting het college een voorstel had gedaan waarin het voorgestelde exploitatietekort weggevallen zou zijn. Tijdens het overleg wat wij met elkaar hebben gehad was althans de inzet van de woningstichting erop gericht opnieuw te willen rekenen alle gegevens tegen het licht te houden en op basis van een hercalculatie zou het tekort nog eens herzien worden. Opmerkelijk dat het college nu opnieuw met een hetzelfde tekort naar de raad komt. Op zich verwonderd ons dit niet gelet op de inhoud van de brief welke wij van de woningstichting mochten ontvangen. Daarin stelt zij namelijk dat een Punt van onderzoek is nog de exploitatie en het beheer van de functie van het activiteitencentrum. Voorzitter, leden van de raad op basis van deze zinsnede kan deze raad vanavond geen besluit nemen over het exploitatie tekort. Daarom dient punt 1 van het besluit te vervallen.

 Ten tweede :

Het college stelt duidelijk dat de raad een keuze dient te maken hoe de exploitatie op te dekken. Of zij kiest voor het beschikbaar stellen van een bijdrage in de begroting waardoor verder bezuiningen moeten worden genomen. Of de raad moet een herperioritering maken in de lijst grote projecten.

Dit onderdeel van het besluit – punt 2 dient zonder meer geamendeerd te worden – anders nemen we vanavond een besluit waarin een keuze mogelijkheid staat vermeld. Dat is niet correct en daar dient de raad volgens haar verantwoordelijkheid een uitspraak over te doen.

Ten derde :

Kijkend naar de onderdelen van punt 3 – kunnen we instemmen met de punten a + b +c

Punt D – is een onderdeel binnen het besluit waaraan wij ons vanavond niet wensen te commiteren – gezien het afronden van het financiële onderzoek en de opgevoerde huisvestingskosten in de voorlopige begroting. Punt e + f + g +h + i + j + k + l zijn wat ons betreft goede kaders van het besluit. Punt m - in het amendement punt l. zou wat ons betreft de toevoeging moeten krijgen na het woord afgerond – en daarna neemt de gemeenteraad een nieuw besluit over de exploitatie nadat het voorlopig ontwerp is afgerond.

Ten vierde :

Punt 4 van het besluit – Nu de gemeente een commitment heeft met de de woningstichtingen vinden wij het opmerkelijk dat het college de raad opnieuw vraagt om € 150.000,-- beschikbaar te stellen. Dat bedrag stond ook in het vorige besluit voordat de woningstichting de toezegging deed om voor 50 % kostendrager te zijn. Daarom stellen wij dat u ons nu een voorbereidingskrediet zou moeten vragen van € 75.000,--

Ten vijfde :

Zoals het voorstel nu luidt participeert de woningstichting nu eerst mee in de ontwerpfase – daarna is het voordeel voor de gemeente er nog niet. Eerst moet volledige duidelijkheid komen hoe beide partijen met elkaar samen kunnen werken in het vervolg van het traject nadat alle annalyses gemaakt zijn.

Kortom voorzitter onze fractie kan onmogelijk instemmen met het voorliggende besluit op basis van de gegeven argumenten. Wij vinden dat dit besluit met enig knip en plakwerk tot stand is gebracht – een aantal letterlijke toevoegingen uit de brief van de woningstichtingen zijn verwerkt en in onze ogen opnieuw op het bord van de raad gelegd.

Wij zouden zeer graag een kwalitatief gedegen besluit willen nemen vanavond maar zijn genoodzaakt om het voorliggende besluit te amenderen en de kollega’s in de raad te vragen om de besluitvorming in fasen te laten plaatsvinden.

Wij hebben al eens gerefereerd aan vorige projecten waarbij de gemeente uiteindelijk nog grotere exploitatie tekorten had dan aanvankelijk aan de raad gepresenteerd. Daarbij doen we een verwijzing naar de Klaampe te Westerhaar ( De raad werd destijds een tekort van ca. 55 dzd gepresenteerd – u kent de werkelijke cijfers inmiddels in de begroting 2010) Er waren ook projecten waarbij de raad aan de voorkant heel duidelijke kaders en budgetten vastgesteld heeft en die uiteindelijk ook door het college gerealiseerd zijn. Daarbij stellen wij de verbouw/nieuwbouw van ons prachtige gemeentehuis en de gemeentewerf als voorbeeld.

Op eenzelfde wijze zouden wij ook over het activiteitencentrum in Vroomshoop moeten besluiten. En natuurlijk begrijpen we dat er collega’s zijn die zeggen – kom op – snel de schop de grond in – maar we kunnen het college vanavond geen cart blanche geven een een exploitatietekort goedkeuren zonder de randvoorwaarden en uitkomsten goed te kennen. Daarmee zouden we onszelf een brevet van onvermogen opspelden.

Voorzitter ik ben aan het eind van mijn betoog gekomen en kan me voorstellen dat college nog behoefte heeft aan een reactie. Desaltniettemin lijkt het ons goed om direct ook het Amendement aan uw raad voor te leggen.

DIT AMENDEMENT IS VOORGELEGD AAN DE RAAD – GEEN STEUN VAN GEEN ENKELE FRACTIE – LATER WEER INGETROKKEN (NIET IN STEMMING GEBRACHT)

 

« Terug

Reacties op 'Activeiten centrum Vroomshoop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > december