Speech Jurgen van Houdt bij aanvaarding lijsttrekkerschap

woensdag 25 november 2009 23:34

Waarde leden van de ChristenUnie Enschede, allereerst wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw steun bij de verkiezing tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een eervolle taak en verantwoordelijke roeping die ik aanvaard in de wetenschap dat ik deze geen invulling kan geven, zonder de onmisbare steun van onze Hemelse Vader. Daarnaast zal dit ook niet gaan zonder de steun van de leden, het bestuur, de steunfractie en met name ook mijn mede raadslid Bernard Veldkamp, onze huidige fractievoorzitter. Een taak waar hij zich de afgelopen jaren vol overgave voor heeft ingezet.

Bernard, ik ben blij en dankbaar dat wij samen namens de ChristenUnie in de gemeenteraad mogen zitten. We zijn in die tijd echte collega’s geworden. Ik zie de verkiezingen met jou als ‘running mate’ vol vertrouwen tegemoet en hoop en bid dat het resultaat van de verkiezingen minimaal zal zijn dat onze samenwerking blijft bestaan.

Maar, beste mensen, wat zou het een zegen zijn wanneer het resultaat meer zou zijn dan twee zetels! Wanneer we ook met onze andere keien van kandidaten, Wim Tekkelenburg, ons commissielid die zich het vuur uit de sloffen loopt in de stadsdelen en Han ter Horst, door ons ook wel ‘ons financiële geweten’ genoemd, deze mooie stad mogen dienen. Om nog maar te zwijgen over de kandidaten die verder op de lijst staan. Naast onze voormalige lijstduwer Henri de Roode, verwelkomen we ook nieuwkomers. Arjan Hof, die zich in Eindhoven heeft ingezet voor de fractie daar, en ook onze eerste vrouw op de lijst Gerda Dekker-Meijer. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan de leden van de selectiecommissie. Jullie hebben, samen met het bestuur, veel tijd in het opstellen van deze lijst gestoken. Als klein jongetje hadden mijn ouders een verkiezingsbiljet van, toen nog, het GPV ophangen. Daar stond geen foto op, maar wel een naam: J. van der Graaf. Over de woorden ‘der Graaf’ heb ik toen een oranje papier geplakt met daarop de tekst ‘Houdt’. Het was net echt.

Wij geloven dat God ieders leven leidt. Voor mij persoonlijk wordt dat, ook na de ontwikkelingen in de afgelopen periode, vanavond nog eens extra duidelijk nu een wens uit mijn jeugd werkelijkheid is geworden. Wat zou het mooi zijn als ook wij weer mensen mogen inspireren om in de toekomst invulling te geven aan het mooie ambt van gemeenteraadslid namens de ChristenUnie. Dat is mijn nieuwe wens.

We hebben van Jan van der Graaf, Tymon de Weger en van Pier Datema die hier vanavond helaas niet kan zijn in verband met zijn gezondheid, maar die zeker met zijn gedachten hier aanwezig is, het vak mogen leren. Dit gaat soms met vallen en opstaan. En er worden besluiten genomen waar wij het absoluut niet mee eens zijn. Zoals recentelijk de invoering van betaald parkeren op zondag, middels een amendement van nota bene het CDA.

Juist in een tijd waarin het christen zijn naar de rand van de samenleving wordt gedrukt, mogen we blij zijn dat wij leven in een land waarin er ruimte is om als christen, tot in het kabinet!, vanuit onze geloofsovertuiging de samenleving te dienen. Ook de komende periode van 4 jaar hopen we dat weer te doen.

Binnen het sterk in beweging zijnde politieke veld, waar partijen afgaande op de peilingen veel zetels winnen en ook veel zetels verliezen, merken we dat de ChristenUnie nog altijd geldt als een stabiele en betrokken partij. Ook al wisselen onze vertegenwoordigers, onze lijn blijft hetzelfde. Dat komt omdat we ons, en dat zullen we ook de komende periode weer doen, bij de keuzes die we maken funderen op de Bijbel. Het geïnspireerde woord van God, die ook voor het politieke leven zoveel wijsheid bevat. Dankzij die bron zijn wij niet rechts en zijn wij niet links, maar zijn wij christelijk-sociaal. Dit houdt in dat wij staan voor: 1. een dienstbare overheid, 2. een duurzame leefomgeving en 3. een bloeiende samenleving. Ik zal die punten iets verder uitdiepen.

1. Dienstbare overheid

De gemeente staat van alle overheden het dichtst bij de burger. Voor zaken die bij uitstek de burger direct raken is dit het beste niveau van uitvoering en verantwoording. Het Rijk moet daar voldoende middelen en mogelijkheden voor geven. Juist in deze tijd is een stevig en stabiel beleid op sociaal-economisch en financieel terrein van groot belang. Daarbij willen we niet alleen aan de korte termijn, maar ook aan de lange termijn denken.

Het is een kerntaak van de overheid om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Veiligheid is een cruciale voorwaarde voor een samenleving. De gemeente moet staan voor een duidelijke handhaving van wetten en normen. Maar ook burgers hebben hierin een rol. Die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Samen kunnen we iets doen tegen de hufterigheid op straat en de vervuiling van onze leefomgeving. Samen kunnen we werken aan een veilige en leefbare samenleving.

2. Duurzame leefomgeving

De ChristenUnie hecht een bijzondere waarde aan een duurzame samenleving. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoordelijke, dus duurzame manier omgaan met de schepping die door God aan ons is toevertrouwd. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie, afval en mobiliteit. Verschillende belangen zoals groen, water, wonen en wegen overvragen de beschikbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat de overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. Wij vragen daarom aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Te lang is het bij ruimtelijke ontwikkelingen vooral om kwantiteit gegaan. Het is tijd voor kwaliteit. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie, maar ook een stimulerende en regulerende rol. Dat uit zich op gebieden als de fiets, het openbaar vervoer, woningbouw en bedrijventerreinen. Dus die Usseleres, die blijft mooi zoals hij is.

3. Bloeiende samenleving

Juist in moeilijkere tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor de samenleving. De ChristenUnie heeft oog voor mensen en hun welzijn. Niet voor niets was in de vorige campagne ‘Voor elkaar’ onze slogan. De inwoners van onze stad zijn geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn in Enschede op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien, zoals gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers. Die vormen de basis van de Enschedese samenleving. Het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk e.d. moet gestimuleerd worden. Belangrijke samenbindende voorzieningen zoals bibliotheken, kinderboerderijen en buurtkamers willen we graag behouden.

Stabiel

Samenvattend: de ChristenUnie is een stabiele partij die verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen, maar ook bereid is om verantwoordelijkheid te geven. Wij zijn een betrouwbare partij met een boodschap waarop mensen kunnen bouwen, zeker ook in tijden van crises.

Betrokken

Daarnaast zijn wij ook een betrokken partij die dicht bij mensen wil staan en gericht is op samenwerken. Wij zijn een partij die dienstbaar wil zijn aan de samenleving en zich inzet voor een duurzaam en bloeiend Enschede.

Dit realiseren kunnen wij niet zonder uw steun en gebed en de Zegen van onze Hemelse Vader. Met elkaar gaan wij op naar de verkiezingen en, Deo Volente, een maximaal resultaat op 3 maart 2010!

« Terug

Reacties op 'Speech Jurgen van Houdt bij aanvaarding lijsttrekkerschap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november