Bijdrage ChristenUnie Programmabegroting 2010

maandag 09 november 2009 22:21

Meneer de voorzitter, de ChristenUnie wil beginnen met het uitspreken van zijn complimenten voor deze laatste programmabegroting zowel van wethouder Goudt als van dit college. Sober uitgevoerd, zoals in onze motie ‘afzien overbodig drukwerk’ van u is gevraagd.

Wij zagen de bezuinigingen somber in, maar het college is er in geslaagd om een sluitende begroting voor te leggen, met ruimte voor keuzes, die tegemoet komt aan veel van onze bezwaren, terwijl er toch miljoenen worden bezuinigd. Het zal u niet verbazen dat het uitgangspunt van een sluitende begroting op onze steun kan rekenen.

Dit wil niet zeggen dat we het met alle voorstellen eens zijn. Het afschaffen van het schoolzwemmen kan niet op onze steun rekenen, al willen we scholen wel de vrijheid geven om er vanaf te zien als er didactische argumenten zijn om deze lestijd anders te besteden. Ook de voorgenomen bezuiniging op Huiswerkbegeleiding vinden we ongewenst. Onderwijs is een van de speerpunten van deze stad en nu wordt er zonder inhoudelijke redenen afgezien van een service die met name de zwakke leerlingen bedient.

Wij zullen verder instemmen met de amendementen over Stawel, en de brandweer. De haven hebben we al zolang laten versloffen dat de reservering van 1,35 miljoen euro wel op zijn plaats is. Kan Sinterklaas volgend jaar eigenlijk nog wel aankomen in de haven, wanneer we met het voorstel van de coalitie instemmen?

Wat de ChristenUnie betreft mag er bezuinigd worden op de regio. Als een gemeente miljoenen structureel bezuinigt, is het terecht om dit door te berekenen. Dat de regio daar niet op zit te wachten is duidelijk, maar de vrijwillige brandweer, Stawel, de VUE en al die andere organisaties zitten ook niet op bezuinigingen te wachten.

Ook is de ChristenUnie tegen een verlenging van betaald parkeren en al helemaal tegen betaald parkeren op de zondag zoals nu bij motie van het CDA wordt voorgesteld.

Het goede nieuws van deze programmabegroting, en dat zouden we bijna vergeten, is dat we dankbaar mogen zijn dat er ook veel beleid gewoon doorgaat (deel B van de begroting). Daarin staan interessante initiatieven, waar we in deze 6 minuten niet goed recht aan kunnen doen. Daarom slechts twee issues:

Binnen meerdere programma’s is aandacht voor Vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie van veel beleid tav cultuur, sport, onderwijs, zorg en welzijn. Bovendien zal als gevolg van de bezuinigingen, de samenleving meer zaken zelf op moeten pakken. De gemeente kan dit faciliteren door een centrale plek te openen waar alle professionele en niet-professionele organisaties uit deze stad samenwerken aan een goed vrijwilligers beleid, inclusief scholing. Dat zorgt niet alleen voor een betere matching, maar dit heeft ook een wervende functie.

Daarnaast gebeurt er binnen het programma Woon en Leeftomgeving iets wat de ChristenUnie echt niet wil. De waardering van Enschede-ers over het uiterlijk van openbaar groen in buurt en wijk mag dalen van 6,8 naar een 5,9. Dit strookt niet met wat het college zegt, namelijk dat het effect van de bezuinigingen op openbare ruimte wel meevalt en ook niet met de inzet van 250 participatiebanen. Deze Effectindicator geeft dan ook het verkeerde signaal.

De vraag is hoe nu verder? Het is duidelijk dat er in de komende jaren nog een aantal stevige bezuingingen aan komen. Bij het doorlezen van de plannen van het college voor de 2e tranche moesten wij in onze fractie denken aan het Matthew principle. (Mattheus 25:27) Hij die heeft zal gegeven worden en hij die niet heeft, ook dat wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.

Onze voorkeur gaat uit naar het verder schrappen van beleid, daarbij mag kritisch gekeken worden naar het beleid tav kunst en cultuur en nieuwe evenementen als een travestietenfestival. De ChristenUnie ziet bovendien mogelijkheden voor structurele bezuinigingen door de invoering van een adaptieve beleidshorizon, waarbij wij pleiten voor het formuleren van heldere doelen en een evaluatie na 1 a 2 jaar.

Verder verwacht de ChristenUnie dat de voorgenomen reorganisatie ook de nodige gevolgen zal hebben voor de output van het ambtelijk apparaat. Grote reorganisaties hebben tijd nodig voor ze effectief zijn. Incidenteel zal dit leiden tot onderbesteding.

Tot slot willen we dit college ook voor de resterende maanden Gods onmisbare wijsheid toewensen bij de uitvoering van het beleid.

Bernard Veldkamp

Fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie Programmabegroting 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november