Algemene beschouwingen 2010-2013

sfeer6zaterdag 21 november 2009 13:30

Hoe ziet de ChristenUnie-fractie het beleid voor de komende jaren voor zich? Wat is onze visie op actuele thema's zoals de economische recessie, jeugdwerkloosheid, voorzieningen voor minima, het duurzaamheidsprogramma en de sportaccommodaties?

                                     ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 - 2013

Voorzitter, geacht college, leden van de raad.

De ChristenUnie is dankbaar voor de mogelijkheden die ons in dit politieke werk worden gegeven. Dankbaar zijn we voor deze positieve begroting met een solide beleid ook in het meerjaren perspectief. De reserves blijven op hoog niveau. Er zal gezamenlijk met de Provincie voor een bedrag van 29,4 miljoen worden geïnvesteerd in onze gemeente. Het gemeentelijk aandeel is 10 miljoen wat onttrokken wordt aan de reserves en al verwerkt is in deze begroting. De stijging van de lastendruk voor de burger blijft beperkt, daarmee behoort Steenwijkerland tot de middenmoot t.a.v. de omringende gemeenten.
Erg blij zijn we met de daling van de begraaftarieven.  Na de door ons schriftelijk gestelde vragen, over de hoogte van de tarieven en de toerekeningsystematiek in februari 2004 en na het indienen van onze motie in september 2009 een feit. Het weerstandsvermogen is op peil en de risico’s geïnventariseerd. Er is ruimte voor nieuw structureel beleid maar wordt gedeeltelijk gebruikt, mede met het oog op de begrotingspositie van 2013. De incidentele besteding van de ruimte kan zo nodig uitgesteld worden om de eventuele kortingen op de algemene uitkering op te vangen.

Vz. Zoals het nu laat aanzien worden 78% van de doelstellingen gehaald wat we goed noemen. We vragen niet van het college om ijzer met handen te breken maar gaan er wel van uit dat er alles aan gedaan wordt om alle doelen voor zover mogelijk te halen. We beseffen dat het college daarbij niet alles zelf in handen heeft maar ook afhankelijk is van derden of omstandigheden.

De toekomstvisie is vastgesteld. Wij zijn daar positief over. De uitwerking van deze visie moet het komende jaar vormgegeven worden in structuurvisies. Er moet een start gemaakt worden om te komen tot een leefbaarheidsvisie. De woonvisie is een belangrijk document en moet dus regelmatig geactualiseerd worden. Wat hebben we, wat, waar en hoeveel woningen zijn we nodig.

Vz. de ChristenUnie pleit al vele jaren voor bouwmogelijkheden in de kleine kernen naar behoefte. Inbreiding is goed maar mag niet ten koste gaan van alle groene plekken in een kern die ook belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Uitbreiden daar waar dat nodig is en kan moet mogelijk zijn.

We hebben kunnen constateren dat er wel degelijk gebouwd is in de kernen. Maar er is ook wel wat blijven liggen (bijvoorbeeld Belt-Schutsloot). Er zijn verwachtingen gewekt in deze raadsperiode!
Vraag: heeft Belt-Schutsloot voldoende de aandacht van het college, wanneer kunnen we hier daadwerkelijk iets verwachten? Vraag:Kunt u bij benadering aangeven of er en hoe groot de vraag naar woningbouw is in die kleine kernen waar weinig of niet gebouwd is? Woningbouw en leefbaarheid in kleine kernen verdient o.i. in het volgende college aandacht in een aparte portefeuille!

Voor woningbouw boven winkels is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden in Steenwijk op grond van een enquête. Door technische beperkingen (brandveiligheid, nooduitgangen, eigen entrees enz.) was het resultaat beperkt.
Vraag: Moeten wij daaruit concluderen dat het wonen boven winkels financieel dan wel praktisch niet uitvoerbaar is?

Voor wat betreft de projecten in Vollenhove zijn we positief gestemd. Op de locaties Drok en het Havengebied kan begin volgend jaar gebouwd worden. In de raadsvergadering van januari 2010 mogen we plannen voor het Voorpoortgebied tegemoet zien. Wanneer de benodigde onderzoeken geen problemen opleveren, er geen bezwaren komen kan het project gereed zijn in 2013. Optimistisch, maar hoop doet leven. Vz. wij vertrouwen erop dat er mooie dingen gaan gebeuren in Vollenhove!

Vz. De recessie laat zijn sporen na. De werkloosheid is opgelopen, gelukkig in onze gemeente niet zo hard als in de rest van Nederland en Overijssel. Wij steunen het beleid ten aanzien van de verwachte toename van het aantal WWB-ers in de komende periode. De gevonden overlegstructuur met het bedrijfsleven en andere instanties moet in stand blijven. Maar liefst 400 jongeren hebben geen startkwalificatie en staan ingeschreven bij CWI (139), RMC (169), IGSD (16) en 3 op de lijst leerplicht. Allen zijn in begeleiding genomen.
Deze zullen een leer of werktraject moeten worden aangeboden. Vraag: is dit realistisch/haalbaar?

Jongeren verdienen onze aandacht en moeten we in investeren, zowel in werk maar ook in welbevinden. Daarbij moeten we weten wat er bij de jeugd leeft wat er in hun leefwereld gebeurd en nodig is. Een tweejarige actualisatie van de jeugdkaart is daarbij belangrijk maar ook de contacten met de jongeren zelf. Een aantal jongerenbijeenkomsten hebben bewezen dat het kan en daar moet op blijven worden ingezet.

De ChristenUnie ziet het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Los van het feit dat een perfect gezin niet bestaat moeten gezinnen in onze ogen waar zich moeilijkheden voordoen of dreigen te ontstaan kunnen rekenen op ondersteuning van de overheid. Om niemand tussen wal en schip te laten geraken is een sluitende, ononderbroken zorgketen van essentieel belang. Dat zal moeten gebeuren binnen het in ontwikkeling zijnde CJG. Zorginstellingen mogen niet kijken naar eigen belang maar de hulpvrager zal centraal moeten staan. Daar zal de komende tijd actief op ingezet moeten worden evenals de invulling van de loketten e.d.

Als Christenen hebben we de opdracht om om te zien naar de zwakkere in de samenleving. Het minimabeleid blijft voor de ChristenUnie dan ook erg belangrijk. Door herijking en intensivering zijn de aanvragen gestegen. Het beter bekend maken van de regelingen voor minima werpt zijn vruchten af. Verheugd kunnen we constateren dat uitvoering is gegeven aan de door ons ingediende motie betreffende energiebesparende middelen voor de minima, de eerste boxen zijn uitgedeeld. De evaluatie van het herijkte minimabeleid over 2008 en 2009 zien we met belangstelling tegemoet.

Sportlocaties op NOC/NSF norm brengen vraagt tijd al zouden we het liefst alles in een keer uitvoeren. Financiële ruimte moet er zijn maar het werk moet ook uitgevoerd worden. Steun voor de huidige gestructureerde aanpak.
Vraag: Hoe gaan we verder na 2010, welke accommodaties en sportvelden?

Afgelopen jaar is begonnen met het duurzaamheidprogramma, wat voor de ChristenUnie in het kader van het Rentmeesterschap een belangrijk programma is. De beleidslijnen zijn uitgezet. De eerste acties zijn genomen. De komende jaren komen er veel gelden beschikbaar. Een goede besteding daarvan gekoppeld aan een voorbeeldfunctie voor de overheid is belangrijk om ook maatschappelijk draagvlak te vergroten. Bedrijven en huishoudens moeten worden gestimuleerd zorgvuldiger met het milieu en natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Wij vragen daarom aandacht voor duurzaamheid bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, bouw en renovatie van woningen.

Vz. Wij streven er naar het goede te doen voor de gemeente Steenwijkerland en haar inwoners. Dat moeten we niet alleen willen doen maar samen met burgers, in de wetenschap dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid draagt en het algemeen belang dient. Goede contacten zijn daarbij nodig met burgers, een goede communicatie maar ook de nodige informatie.
We hebben u gevraagd naar het uitgeven van een gemeentelijke milieukrant. Misschien moeten we dat verbreden naar een Gemeentelijk Nieuwsblad. Daarin kunnen allerlei zaken in opgenomen worden die voor de burgers van belang zijn zoals informatie over het minimabeleid, de WMO, Duurzaamheid, Milieu etc.
Zegt u ons toe dit te willen onderzoeken?

En dan Vz. Natura2000. Als raadsfractie kunnen we niet overzien hoe de eindresultaten er uit gaan zien in het Beheerplan Wieden-Weerribben. De ChristenUnie zoekt naar een evenwichtig stuk waar alle belangen zorgvuldig worden afgewogen. Nu is dit absoluut nog niet aan de orde gezien de (raads)ervaring tot nu toe met de Schans, de zorgen over Scheerwolde en de zich maar ophopende aantal niet afgegeven of geweigerde nb-vergunningen voor de agrarische sector.

  1. Alhoewel wij als ChristenUnie regelmatig contact hebben met de vertegenwoordigers op provinciaal en landelijk niveau  moet er meer gebeuren. Daarom ook mede-indiener van de motie Natura2000  

Vraag: Hoe is de stand van zaken rond het rietgelden-impuls?


Dankbaar zijn we U, college, ambtenaren en griffie voor het gedane werk in het afgelopen jaar. We weten echter dat dit niet zonder de zegen van onze hemelse Vader mogelijk was. Wij bidden u dan ook voor het komende jaar die zegen toe.

Fractie ChristenUnie.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2010-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november