Raad zorgt voor buffer voor nog slechtere tijden

Programmabegroting 2010vrijdag 13 november 2009 22:00

De programmabegroting 2010 is door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij een flink aantal bezuinigingen zijn doorgevoerd. Deze bezuinigingen zijn nodig om de komende jaren ook een sluitende begroting te kunnen houden. Voor monumentenbeleid is de komende jaren wel extra geld uitgetrokken, om het beleid goed uit te kunnen voeren. Daarmee moet voorkomen worden dat door economisch slechtere tijden de monumenten in Rijssen-Holten verder verloren gaan.

Onder de strakke, maar prettige, leiding van burgemeester Van Veen ging de raad door 21 amendementen en 2 moties. Het eerste amendement werd door de ChristenUnie ingebracht, en voorziet er in dat er drie jaar lang incidenteel € 100.000 wordt opgenomen in de begroting voor monumentenbeleid. Na drie jaar kan het beleid geëvalueerd worden, en kan worden vastgesteld wat er jaarlijks structureel aan middelen nodig is om monumenten in stand te houden. Hoewel de rietsubsidie is komen te vervallen door het volgende amendement, is afgesproken dat gekeken zal worden in hoeverre in het kader van monumentenbeleid hier geld voor beschikbaar blijft. De ChristenUnie is blij dat hiermee er echt middelen beschikbaar komen om het monumentenbeleid uit te voeren. Daarmee kan worden voorkomen dat er steeds minder over blijft van wat mensen in Rijssen-Holten lief is.

Radio 350 is door het structureel € 7.500 extra subsidie te verlenen ook gered, onder de voorwaarden die eerder in de commissie waren afgesproken.

Op initiatief van de VVD is er een € 15.000 in de begroting vrij gemaakt om de Stichting Welcome Again Veterans te ondersteunen. Zij willen in 2010 nog een keer de bevrijders naar Holten halen, mogelijk de laatste keer dat deze oud-strijders de tocht naar Holten kunnen maken gezien hun leeftijd.

Voor scootmobielen zullen degene die daar recht op hebben een inkomensafhankelijke bijdrage moeten gaan betalen. De tarieven voor de begraafplaatsen worden kostendekkend gemaakt. De sporttarieven gaan in samenspraak met de Sportraad omhoog. De voorgestelde verlaging van de investeringsregeling gaat niet door, omdat door het uitblijven van ontwikkeling van nieuwe sportparken dit geld hard nodig is om de huidige accomodaties op peil te houden. Er komt extra geld voor de starterregeling, om daarmee een grote druk op de huurmarkt tegen te gaan.

Ook wordt er een flink bedrag bezuinigd op bedrijfsvoering. De raad en college zullen moeten bezuinigen op representatie. Hoewel dit niet om een hele grote bijdrage aan de bezuinigingen gaat willen de partijen er wel mee aangeven dat de lasten niet alleen op de burgers afgewenteld mogen worden.

De meeste amendementen werden ondersteund door CDA, PvdA, ChristenUnie, Gemeentebelang en VVD. De SGP stemde tegen de meeste amendementen.

Met het bedrag dat bezuinigd wordt wilde de VVD de voorgestelde OZB verhoging ongedaan maken. De SGP ging daar in mee. De andere partijen waren daar tegen, het zou de doelstelling van de bezuinigingen onderuit halen. Willy Otten wees er op dat de gemeente dit jaar de tarieven nog iets extra boven de inflatiecorrectie mag verhogen. Het ziet er naar uit dat dit komende jaren niet meer mag. Als er dan door hogere uitgaven (bijvoorbeeld bijstand) meer geld nodig is moet er op een andere manier (rigoureuze bezuiningen) voor dekking worden gezocht. Door nu een buffer op te bouwen voor nog slechter tijden kan de ingreep dan minder hard hoeven te zijn. Wethouder ter Schure vond ook dat er een solide dekking moet zijn, want hij verwacht dat de komende jaren de bijdrage uit het gemeentefonds aanmerkelijk minder zal worden. Het vooruitzicht in de begroting is nu dat er in 2013 een overschot zal zijn van € 717.000, maar tevens is de verwachting dat de bijdrage uit het gemeentefonds twee achter elkaar met € 300.000 minder zal worden. Als dat zo is dan slinkt de buffer al naar € 117.000, dat is een veel te groot risico voor CDA, PvdA, Gemeentebelang en ChristenUnie. Omdat het voorstel van de VVD niet werd overgenomen door een meerderheid van de raad stemde deze partij tegen de geamendeerde programmabegroting. De andere partijen stemden wel in.

« Terug

Reacties op 'Raad zorgt voor buffer voor nog slechtere tijden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november