RAADSbesluiten dinsdag 3 februari 2009.

woensdag 04 februari 2009 13:31

RAADSbesluiten dinsdag 3 februari 2009.

RAADSbesluiten  dinsdag 3 februari 2009.

 

Vaststellen van het WMO beleidsplan 2008-2011, de kadernota Lokaal

Gezondheidsbeleid 2008-2011 en het bij beide nota’s behorende eindverslag inspraak.

De raad heeft ingestemd met beide nota’s en het eindverslag van de inspraak conform het

voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Een motie van de fractie BurgerBelang

om reeds nu voldoende financiële middelen te reserveren om de ambities waar te kunnen maken,

werd verworpen met alleen de stemmen van de fractie Burgerbelang vóór; een motie van de

fracties VVD, PvdA/GL en BurgerBelang waarbij o.a. werd gevraagd in de uitvoeringsnota’s

aandacht te schenken aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s van mogelijke verspreiding

van infectieziekten en fijnstof, werd unaniem aangenomen.

 

Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Tijdelijk NS station

Nijverdal West”.

Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad besloten

het bestemmingsplan op enkele onderdelen ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerp

bestemmingsplan gewijzigd en voor het overige ongewijzigd vast te stellen.

 

20e actualisatie budgettair perspectief strategische projecten

(betreft de (financiële) stand van zaken m.b.t. de strategische projecten).

De verwerking van de raadsbesluiten van 11 november 2008 omtrent het sluitend maken van de

reserve en de aanbesteding van het SZC Het Ravijn zijn de grootste financiële veranderingen in

vergelijking met de negentiende actualisatie.

Voor het eerst laat deze actualisatie een sluitend budgettair perspectief zien. Waar we in 2002 bij

de 1e actualisatie begonnen met investeringsbudget van € 89,4 miljoen is dat thans € 110,2

miljoen. In 2002 hadden we nog een reserve strategische projecten die negatief liep in 2010 met

een tekort op dat moment van € 1,1 miljoen, thans is deze reserve toereikend om alle kosten, die

met de strategische projecten gemoeid zijn, te kunnen betalen. In 2002 waren er vier

strategische projecten. Na de afronding van MFC De Holtink is er nu een belangrijk deel van het

tweede project afgerond, namelijk het Huis voor Cultuur en Bestuur.

De raad stemde in met de elf door het college voorgelegde punten, de fractie BurgerBelang wordt

geacht tegen een achttal van die punten te hebben gestemd.

 

Benoeming lid regioraad.

In verband met aannemen van een benoeming bij de gemeente Enschede is het voor het huidige

regioraadslid mevrouw A. ter Harmsel niet meer mogelijk het lidmaatschap van de regioraad te

blijven vervullen.

De fracties van de PvdA/Groenlinks, CDA en ChristenUnie stelden voor het raadslid de heer A.J.

Haan te benoemen als nieuw lid van de regioraad. De fractie burgerfBelang stelde haar leden de

heren F.J.B. Runneboom en J.G. Stuut kandidaat. De heer Haan kreeg zeventien stemmen, de

heren Runneboom en Stuut elk drie en mevrouw Ten Have één, zodat de heer Haan is benoemd

tot lid van de regioraad.

 

Opdracht tot het maken van een virtuele maquette/animatie voor het SportZorgCentrum Het Ravijn.

Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders als uitwerking van de

door de raad in zijn vergadering van 16 december 2008 aangenomen motie, heeft de raad

besloten in te stemmen met het bouwen van een virtuele maquette/animatie voor Het Ravijn en

de kosten (€ 20.000,--) te dekken uit de raadsbeleidsreserves 2008 en 2009.

 

Intrekking verordeningen rechten infectieziekten 2008 en 2009.

Conform het voorstel van het college heeft de raad besloten tot intrekking van de genoemde

verordeningen, die waren achterhaald door de komst van de Wet Publieke Gezondheid die per 1

december 2008 in werking is getreden.

 

Onttrekken van een gedeelte van de Kruidenlaan aan de openbaarheid van het verkeer in de zin van de Wegenwet (betreft een weggedeelte nabij de Schanshekweg in Nijverdal).

In verband met de aanleg van Kruidenwijk zuid moet een gedeelte van een weg worden

verwijderd. Dit gedeelte dient eerst aan de openbaarheid te worden onttrokken. De raad heeft

hiermee ingestemd.

 

Bestemmen van een nieuwe weg als “openbare weg” in de zin van de Wegenwet.

(betreft een nieuw aangelegde weg in het nieuwbouwproject “Bendien Smitshof” in

Nijverdal).

De ‘Bendien-Smitshof’ dient als openbare weg bestemd te worden. Deze nieuwe weg ligt op het voormalig terrein van Bendien Smits aan de Jacob van

Houtestraat. De raad heeft met het bestemmen tot openbare weg ingestemd.

 

Benoeming van de voorzitter, de leden, de rayonarchitect en hun plaatsvervangers van de welstandcommissie door de raad (betreft herbenoeming voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011).

De raad heeft unaniem met de benoeming van de door het college van burgemeester en

wethouders voorgestelde personen ingestemd.

 

Intrekken Wmo-stimuleringsprijs.

Na de recente aanpassing van de subsidieverordening Cultuur Welzijn en Zorg inzake subsidie

Leefbaarheidinitiatieven was er een overlap ontstaan met de Wmo-stimuleringsprijs. Voor deze

prijs werden ook erg weinig aanvragen ingediend. Conform het voorstel van het college van

burgemeester en wethouders heeft de raad besloten tot intrekking van de Wmo-stimuleringsprijs.

 

Beantwoording vragen.

Het college antwoordde op vragen van het CDA over o.a. de procedure ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2009 dat het na de geplande besluitvorming

in het college op 3 maart a.s de stukken zo spoedig mogelijk naar de commissie Grondgebied zal sturen ter behandeling op 25 maart a.s. Verder

antwoordde het college op vragen van het CDA over de economische crisis en de rol van de gemeente o.a. dat het met een notitie komt over de rol van de

gemeente.

« Terug