RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 17 maart 2009.

woensdag 18 maart 2009 09:42

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 17 maart 2009.

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 17 maart 2009.

N.B.: Aan de onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële raadsbesluiten (met de specifieke publicaties daarover) en de vastgestelde notulen van de raadsvergadering gelden als authentieke teksten.

 Onderzoek naar de noodzaak van kunstgras in de gemeente Hellendoorn. Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad besloten met de notitie “Kunstgras….natuurlijk???” in te stemmen. Een motie van de VVD, het CDA, de PvdA/GL en BurgerBelang waarin het college wordt verzocht om bij het in 2010 te presenteren meerjarig gemeentelijk beleid invulling te geven aan de aangedragen wensen werd aangenomen; de fracties van GemeenteBelangen en de ChristenUnie worden geacht te hebben tegengestemd. De wensen betreffen: in het meerjarig beleid duidelijke voorwaarden vast te stellen wanneer er kunstgrasvelden kunnen komen in plaats van grasvelden en welke financiële regelingen daarbij van kracht zijn alsmede in het meerjarig beleid randvoorwaarden te bepalen onder welke condities een kunstgrasveld voor gezamenlijk gebruik kan worden aangelegd. Ook werd een motie van het CDA, de PvdA/GL, de VVD, GemeenteBelangen en BurgerBelang over de ontwikkelingsvisie Gagelman aangenomen. De fractie van de ChristenUnie wordt geacht te hebben tegengestemd.In deze motie wordt het college verzocht in de ontwikkelingsvisie Gagelman de mogelijkheid vanaanleg van een kunstgrasveld voor gezamenlijk gebruik mee te nemen en de relevante (voetbal)partijen zoals de HVC, in dit onderzoeksproces te betrekken.

Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Partiele herziening verplaatsing station” Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad besloten in te stemmen met het gewijzigd vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan dat het mogelijk maakt het huidige NS station te verplaatsen naar het centrum van Nijverdal.

Vaststellen bestemmingsplan “Penningkruid 58”Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad hetbestemmingsplan voor de bouw van een woning met bijgebouw vastgesteld.

Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Hellendoorn Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad het lokalegeluidsbeleid vastgesteld. Heet betreft een algemene geluidsnota en een nota hogere grenswaarden Er zijn diverse thema’s uitgewerkt, zoals verkeer, bedrijven, geluid bij evenementen en bouwlawaai. Met de nota is er een duidelijker akoestisch kader voor ruimtelijke plannen.

Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente HellendoornPer 1 januari 2009 is de toekenning van de langdurigheidstoeslag een taak voor de gemeenten geworden. Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad de “Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2009” vastgesteld. In de verordening worden de begrippen langdurig en laag inkomen en de hoogte van de langdurigheidstoeslag geregeld.

Verzoek van de raadsleden C. Vos-IJsselstijn, J. Veneman en W. Gorter tot het houdenvan een interpellatie, op basis van art. 37 van het reglement van orde voor devergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, om de bestemming van dewoning Van Speykstraat 6a te Nijverdal van “recreatiewoning” te wijzigen in “wonen”Aanleiding voor de interpellatie was de brief van de bewoners van het perceel Van Speijkstraat 6a, waarvan de keuze van de procedure tot behandeling in de vorige raadsvergadering is uitgesteld. De bewoners vroegen een bestemmingsplanherziening. Het college adviseerde geen medewerking te verlenen aan het verzoek om bestemmingsplanherziening. Bij de interpellatie bleek dat het college het advies handhaaft. De brief komt volgende raadsvergadering weer op de lijst van ingekomen stukken.

 Motie BurgerBelang vreemd aan de orde van de dag: aanpak gevolgen recessie gemeente HellendoornEen motie vreemd aan de orde van de dag is een motie die niet aansluit op een agendapunt. De fractie Burgerbelang bepleitte in de motie een actievere gemeentelijke aanpak van de recessie. De motie werd verworpen met alleen de stemmen van de fractie BurgerBelang vóór

« Terug

Reacties op 'RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 17 maart 2009.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.