RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 21 april 2009.

woensdag 22 april 2009 09:36

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 21 april 2009.

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 21 april 2009.

 

N.B.: Aan de onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële raadsbesluiten (met de specifieke publicaties daarover) en de vastgestelde notulen van de raadsvergadering gelden als authentieke teksten.

 

Bekrachtiging van de door het college van burgemeester en wethouders op verzoek

van Essent NV opgelegde geheimhouding met betrekking tot toegezonden stukken in verband met de voorgenomen verkoop van aandelen Essent NV aan RWE.

 

Conform het voorstel van het college besloot de raad de door het college op verzoek van Essent NV

opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en op te heffen nadat de aandeelhouders Essent definitief

hebben besloten omtrent de voorgenomen verkoop.

Eventuele wensen en bedenkingen tegen het ontwerpbesluit van het college tot verkoop van de aandelen Essent NV aan RWE.

 

Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad besloten:

1. Met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om onder andere

als verkoper partij te worden bij de overeenkomst tussen Essent N.V. en RWE AG d.d. 20 februari

2009 waarmee de gemeente haar aandelen Essent N.V. aanbiedt en verkoopt aan RWE. De

fractie Burgerbelang wordt geacht hiertegen te hebben gestemd.

2. Met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om aandelen te

gaan houden in Ennexis Holding N.V., de houdstermaatschaoppij van netwerkbedrijf Ennexis;

3. Met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om het

aandeelhouderschap te nemen in een aantal ten gevolge van de splitsing van Essent noodzakelijk

geworden rechtspersonen. De fractie BurgerBelang wordt geacht hiertegen te hebben gestemd,

met uitzonder van het aandeelhouderschap van een tweetal rechtpersonen.

 

Wijziging Verordening op de raadscommissies.

Conform het voorstel van het college heeft de raad ingestemd met:

1. Het delegeren aan het college van de bevoegdheid tot het opheffen van de geheimhouding van stukken die

aan de raad zijn overgelegd, onder de voorwaarde dat de raad onverwijld op de hoogte wordt gehouden van

het opheffen van de geheimhouding. De fractie BurgerBelang wordt geacht te hebben tegengestemd.

2. Het wijzigen van artikel 2, voor wat betreft het regelen in welke raadscommissie een bepaald

voorstel wordt behandeld.

3. Het wijzigen van artikel 3, derde lid, waardoor na de eerste of de tweede ook een volgend

persoon op de lijst voor de verkiezingen van de gemeenteraad als niet-raadslid voor voordracht

als lid van de commissie in aanmerking kan komen.

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2015 (VGRP).

Conform het voorstel van het college heeft de raad met het VGRP ingestemd.

In het VGRP van de gemeente Hellendoorn 2009-2015 verwoordt de gemeente hoe ze invulling geeft aan haar

taken op het gebied van afvalwater en van hemel- en grondwater. Ook krijgen de komende jaren het onderhoud

en de vervanging van de bestaande riolering veel aandacht.

 

Beleidsplan Wsw (Wet sociale werkvoorzieningen) 2009-2012.

Conform het voorstel van het college heeft de raad ingestemd met de leidraad van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden, “Beleidsplan 2009-2012 Wet sociale werkvoorziening”. Doelstelling is om meer mensen met een Sw-indicatie een werkplek te bieden en meer van deze werkplekken te realiseren bij reguliere bedrijven. De gemeente vervult daarbij de regiefunctie en Soweco N.V. richt zich op het organiseren van bedrijfsactiviteiten. Het beleidsplan wordt ingevoerd binnen het bestaande beschikbare budget.

 

Goedkeuring jaarstukken en benoeming bestuursleden Stichting ROOS (Regionale Organisatie Openbare Scholen).

Het openbaar basisonderwijs in onze gemeente en de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden is per 1 januari 2005 bestuurlijk en financieel verzelfstandigd in de Stichting ROOS. De vier gemeenten hebben een toezichthoudende taak. Conform het voorstel van het college heeft de raad de ontwerprekening over 2007 en de ontwerpbegroting over

2009 van de Stichting ROOS goedgekeurd en het jaarverslag over 2007 van de stichting voor kennisgeving aangenomen. In de ontstane vacatures zijn de voorgedragen bestuursleden benoemd.

 Motie vreemd aan de orde van de dag van GB, VVD en PvdA/GL met de opdracht aan B & W tot onderzoek of de functie wonen kan worden toegekend aan Van Speykstraat 6a en om de commissie Grondgebied van de uitkomst van het onderzoek op de hoogte te stellen alsmede een adequaat voorstel voor afhandeling van het verzoek voor te leggen.

De raad heeft de motie unaniem aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag van BB met het verzoek aan B & W om op korte termijn met een speciaal plan van aanpak te komen met als doel zoveel mogelijk stageplaatsen en leerwerkbanen voor jongeren te realiseren in de gemeente Hellendoorn. Na discussie is de motie aangehouden. Het college van burgemeester en wethouders zegde toe dat in de commissie Samenlevingszaken een vervolgdiscussie komt, waarbij eerst de feiten aan de orde komen.

« Terug

Reacties op 'RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 21 april 2009.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april