RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 20 april 2009.

dinsdag 21 april 2009 09:35

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 20 april 2009.

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 20 april 2009.

N.B.: Aan de onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële

raadsbesluiten (met de specifieke publicaties daarover) en de vastgestelde notulen van

de raadsvergadering gelden als authentieke teksten.

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2009" en vaststelling

milieueffectrapport "plan-MER bestemmingsplan buitengebied 2009".

Het bestemmingsplan buitengebied 1995 moest worden herzien.

Bij de voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn burgers en

bedrijven in het buitengebied intensief betrokken. Nadat het

voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, is door de gemeente gekozen

om eerst de gebiedsvisies voor de landbouwontwikkelingsgebieden op te stellen. De raad

heeft deze vastgesteld op 10 november 2008. Daarna heeft het

ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen van 17 december 2008 tot en met 27

januari 2009. In totaal zijn er 134 zienswijzen ingediend. In de "Nota beoordeling

zienswijzen” zijn deze opgenomen, inclusief in hoeverre de reactie leidt tot aanpassing

van het plan. Enkele belangrijke onderdelen die nader zijn overwogen gaan over: het

motorcrossterrein, Hotel De Uitkijk, schuilgelegenheden voor met name paarden en

pony's, recreatiewoningen en het bedrijf Kleinjan in Daarle. Bij de behandeling van de

“Nota beoordeling zienswijzen” in de raadscommissievergaderingen van 25 maart en 1

april 2009 zijn een aantal vraagpunten naar voren gekomen. Een en ander is nader

uitgewerkt in de “Aanvulling nota beoordeling zienswijzen”.

Onderdeel van de vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" is de

vaststelling van de bestemmingsplannen voor het recreatiepark Eelerberg

(Ossenkampweg) en het vakantie-park Hellendoorn (Sanatoriumlaan) De

bestemmingsplannen voor deze parken hebben ter inzage gelegen in de periode van

augustus tot oktober 2008. Ook het voorontwerpbestemmingsplan voor Hotel De Uitkijk is

opgenomen in dit bestemmingsplan.

Ook het vaststellen van het milieueffectrapport maakt onderdeel uit van de vaststelling

van het bestemmingsplan. In het milieueffectrapport zijn de gevolgen voor het milieu in

beeld gebracht. Conclusie is, dat het bestemmingsplan geen negatieve effecten heeft op

het milieu, wanneer dit vergeleken wordt met het huidige bestemmingsplan uit 1995.

Het bestemmingsplan is in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan

gewijzigd.

Het college van burgemeester en wethouders stelde de raad dan ook voor om

het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Ten aanzien van het motorcrossterrein MCHN heeft de raad conform het

voorstel van het college gekozen voor scenario B: positief bestemmen als

natuur met aanduidding “motorcrossen toegestaan”+ wijzigingsbevoegdheid

schrappen aanduiding. Mocht op termijn een alternatieve locatie voor het

crossterrein worden gevonden, dan kan deze “aanduiding” worden geschrapt

via een wijzigingsbevoegdheid. Het raadslid W. Felix wordt geacht hertegen te

hebben gestemd. Hij opteert voor scenario C: niet positief bestemmen en

gebruik gedogen.

De raad heeft ook verder conform het voorstel van het college besloten, met

dien verstande dat de raad op een aantal onderdelen amendementen heeft

aangenomen, waardoor nieuwe wijzigingen zijn vastgesteld.

Het betreft de volgende amendementen:

1. Van de fracties van de PvdA/GL, BurgerBelang en GemeenteBelangen en de VVD:

een Groenelement aan de Esweg wordt gewijzigd in Groen-landschapselement;

2. Van de CDA-fractie: vergroten witte vlek percelen Schutte en Schothans aan de

Ossenkampweg;

3. Van de fracties GemeenteBelangen, BurgerBelang, VVD en de Pvda/GL om

medewerking te verlenen aan het toewijzen van een bouwblok ten behoeve van

Harmsen aan de Ommerweg tussen de huisnummers 23 en 29, zonder toepassing

van de Rood voor rood regeling alsmede om het bouwblok te laten aansluiten aan

de bebouwing aan de noordkant van het perceel (richting Ommen), zodat er ook

een doorkijk naar de Hellendoornse Es blijft bestaan.

De fracties van het CDA en de ChristenUnie worden geacht tegen dit amendement

te hebben gestemd.;

4. Van de fractie van de PvdA/GL om bij het Landgoed Suubarg de bestemming te

wijzigen in “specifieke vorm van natuur – incidenteel groepskamperen” alsmede

het toestaan van activiteiten te beperken tot het kampeerseizoen van 15 maart

tot 31 oktober.

De VVD-fractie wordt geacht tegen dit laatste onderdeel te hebben gestemd.;

5. Van de fracties van de PvdA/GL, BurgerBelang en GemeenteBelangen om de

huidige agarische bestemming van twee kavels aan de Bergleidingweg (ten

westen van nr. 79) te handhaven. De CDA-fractie wordt geacht hiertegen te

hebben gestemd.

Met betrekking tot het onderdeel Recreatiewoningen inclusief de woningen op de

recreatieparken worden de fracties van GemeenteBelangen en de VVD geacht te

hebben tegengestemd.

Op het onderdeel Landbouwontwikkelingsgebieden worden de fracties van

BurgerBelang, GemeenteBelangen en de VVD geacht tegen te hebben gestemd. De

door deze fracties ingediende motie om de mogelijkheden te onderzoeken het

varkensbedrijf aan de Nonkeswijk een ster-locatie toe te kennen en de provincie te

vragen het LOGgebied Daarlerveen om te zetten in verwevingsgebied, werd

ingetrokken omdat daarvoor zich geen raadsmeerderheid aftekende. Ook het door

deze fracties ingediende amendement om in verband met mogelijke

volksgezondheidsrisico’s en eventueel belemmeren in de bedrijfsvoering van de

bestaande bedrijven de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe bouwvlakken intensieve

veehouderij bij de raad te houden en niet bij het college te leggen, werd ingetrokken.

« Terug

Reacties op 'RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 20 april 2009.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april