Raadsbesluiten 8 september 2009

woensdag 09 september 2009 09:29

Raadsbesluiten 8 september 2009

Raadsbesluiten 8 september 2009

 

 De gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn behandelde op 8 september 2009 de volgende

onderwerpen:

 

  • Voorgenomen externe verzelfstandiging “Sport” (zie ook toelichting)
  • Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 12 te Hellendoorn

 De raad heeft het bestemmingsplan, conform het ontwerp, vastgesteld.

  • Vaststellen bestemmingsplan Wierdenseweg 5-7 te Daarle

De raad heeft het bestemmingsplan, conform het ontwerp, vastgesteld.

  • Verlenging milieuprogramma 2008-2011 voor de jaren 2010 en 2011

 De raad heeft ingestemd met verlenging van de geldigheidsduur van het milieuprogramma  2008-2011 met de jaren 2010 en 2011.

  • Procedureverordening planschade gemeente Hellendoorn 2009

 De raad heeft deze verordening conform het voorstel van het college vastgesteld.

  • Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2009 (zie ook toelichting)

 

Toelichting:

Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. De volledige

besluiten en toelichtingen vindt u op www.hellendoorn.nl. Daar vindt u ook een videoverslag van

de raadsvergadering. Aan de onderstaande tekst kunt u geen rechten ontlenen: de officiële

raadsbesluiten en de vastgestelde notulen van de raadsvergadering gelden als de authentieke

teksten.

 

Voorgenomen externe verzelfstandiging “Sport”

Op basis van een extern onderzoek naar de meest optimale organisatie vorm voor de Sport heeft

het college van Burgemeester en Wethouders besloten in te stemmen met het voornemen over te

gaan tot externe verzelfstandiging van het onderdeel Sport per 1 juni 2010 met als uitloopdatum

1 januari 2011. De definitieve besluitvorming zal pas plaatsvinden nadat de resultaten van de

nadere uitwerking van de externe verzelfstandiging bekend en voorhanden zijn. Het in deze op te

stellen integraal beslisdocument (go- no go moment) zal uiterlijk in mei 2010 klaar zijn. De raad

heeft nu de kaders vastgesteld voor de uitwerking van de externe verzelfstandiging. Door de raad

is, met uitzondering van de fracties van BurgerBelang, GemeenteBelangen en GroenLinks, met de

voorgestelde kaders ingestemd.

 

 Verordening Wet inburgering gemeente Hellendoorn 2009

Conform het voorstel van het college heeft de raad de verordening Wet inburgering gemeente

Hellendoorn vastgesteld. Op basis van deze verordening krijgt het college van burgemeester en

wethouders de bevoegdheid om:

- met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007, de inburgeringsplichtige een aanbod te doen;

- met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008, een aanbod te doen waarmee de persoon in

kwestie kan opgaan voor een hoger niveau (Staatsexamen Nederlands als tweede taal);

- in plaats van een inburgeringsvoorziening een taalkennisvoorziening aan te bieden aan een

inburgeringsplichtige die een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 volgt of gaat volgen. Deze

wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2007;

- de gemeenteraad, vanaf 1 januari 2009 , bij verordening te laten bepalen dat het college inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen kan vaststellen.

 

« Terug

Reacties op 'Raadsbesluiten 8 september 2009'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > september