RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 2 juni 2009.

woensdag 03 juni 2009 09:09

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 2 juni 2009.

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 2 juni 2009.

N.B.: Aan de onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële raadsbesluiten

(met de specifieke publicaties daarover) en de vastgestelde notulen van de raadsvergadering gelden

als authentieke teksten.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Smidsweg 7-9” te Nijverdal.

De raad heeft het bestemmingsplan naar aanleiding van ingediende zienswijzen gewijzig vastgesteld.

 

Vaststellen bestemmingsplan "Omleggen gastransportleiding Nijverdal".

De raad heeft het bestemmingsplan naar aanleiding van de door de VROM-inspectie ingediende

zienswijze gewijzigd vastgesteld.

 

Invoering “nat” strooien.

De raad heeft conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten bij de

gladheidsbestrijding over te gaan naar preventief strooien met toepassing van de natstrooi-methode.

 

Aanvulling benoeming lid van de welstandscommissie.

De raad heeft voor de jaren 2009 t/m 2011 de landschapsarchitect mevrouw ir. M.E.H. Spreen

benoemd tot lid van de welstandscommissie.

 

Vaststellen jaarrekening 2008.

Conform het advies van het Audit Committee heeft de raad ingestemd met de wijze waarop de

accountant de controle over de jaarrekening 2008 heeft uitgevoerd. Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de raad de rekening over 2008 vastgesteld en het rekeningsaldo van € 401.921,--de aangegeven bestemmingen gegeven.

 

1e Bestuursrapportage begroting 2009.

De eerste bestuursrapportage over 2009 geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de

programmabegroting 2009. De rapportage sluit met een positief saldo van € 30.000,--. Met de

economische recessie in het vooruitzicht, is uit de septembercirculaire 2008 van het gemeente-fonds

een buffer opzij gezet van € 300.000. Ook deze buffer is in deze bestuursrapportage ingezet. Op de

korte termijn worden middelen vrijgemaakt voor het opvangen van de mogelijke gevolgen van de

economische crisis. Hierbij is vooral gekeken naar maatregelen met een beperkte maatschappelijke

impact. Er is in totaal een bedrag van € 376.400,--omgebogen, dit bedrag is toegevoegd aan de vrij

aanwendbare reserve. De raad heeft met de rapportage ingestemd.

 

21e Actualisatie budgettair perspectief strategische projecten.

Deze actualisatie geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de strategische

projecten. De cijfers van de jaarrekening 2008 zijn erin verwerkt en mee-en tegenvallers zijn zoveel

mogelijk met resterende budgetten verrekend. De raad heeft met de voorstellen van het college

ingestemd, de fractie BurgerBelang wordt geacht daarbij tegen een viertal punten te hebben gestemd.

 

Vervolg takendiscussie.

In het kader van de takendiscussie heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal

denkrichtingen aangegeven om middelen vrij te maken voor de bekostiging van eventuele nieuwe

plannen en ambities. In totaal gaat het daarbij om bijna 40 denkrichtingen van verschillende diepgang

en reikwijdte. Conform het voorstel van het college heeft de raad o.a. besloten om de onderzoeken

naar de denkrichtingen met een beperkte maatschappelijke impact nog dit jaar ter hand te nemen en

de denkrichtingen waarbij wel sprake is van een bepaalde maatschappelijke impact desgewenst te

betrekken bij het opstellen van het Raadsbeleidsprogramma 2010-2014. De fractie BurgerBelang

wordt geacht tegen een tweetal punten te hebben gestemd.

 

Accountantswerkzaamheden 2010.

In het verlengde van de afspraken die zijn gemaakt met de buurgemeenten Rijssen-Holten en Wierden op het gebied van onderlinge samenwerking, stelt het college van burgemeester en wethouders voor ook bij de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden gezamenlijk op te

trekken. Dit maakt het noodzakelijk dat de looptijd van de contracten op elkaar wordt afgestemd.

Concreet betekent dit dat het college voorstelde eenmalig een 1-jarig contract voor het dienstjaar 2010 af te sluiten, zodat vanaf het dienstjaar 2011 de aanbesteding van de accountantscontrole gezamenlijk kan worden opgepakt. De raad heeft conform besloten, de fractie van de PvdA/GL wordt geacht te hebben tegengestemd.

 

Vaststelling Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gemeente Hellendoorn 2009.

In de Maatregelenverordening is het sanctiebeleid opgenomen, voor het geval een belanghebbende

de uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt. Conform het voorstel van het

college heeft de raad de verordening vastgesteld.

 

Dereguleringstraject bedrijven en burgers (wijziging APV).

In het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is een reductie van de administratieve lasten voor

burgers en bedrijven vastgelegd van 25%. Speciaal voor dat doel is een subsidieregeling opgesteld.

De gemeente Hellendoorn heeft gebruik gemaakt van deze regeling en een dereguleringsadvies laten

opstellen. Dit advies betreft een besparing van 38% van de administratieve lasten voor bedrijven en is

verwerkt in een ontwerp-Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009. Basis van

die ontwerp-APV vormt de aangepaste model-APV van de VNG. Conform het voorstel van het college

heeft de raad besloten de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 vast te

stellen. Een door de fracties PvdA/GL en de VVD ingediend amendement om artikel 2:74A (Verbod tot

openlijk drugsgebruik) te schrappen, werd na discussie ingetrokken.

 

Aanpassen verordening erepenning gemeente Hellendoorn.

De gewijzigde verordening hanteert twee hoofdcriteria: heldendom en beeldbepalende inzet voor de

gemeente Hellendoorn. Conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft

de raad de gewijzigde verordening vastgesteld.

 

Beantwoording vragen.

Op vragen van de fractie van het CDA over verplaatsing van een agrarisch bedrijf in Daarlerveen

antwoordde het college van burgemeester en wethouders o.a. dat over de verplaatsing van het bedrijf

nog geen besluit was genomen en ook de provinciale Rood voor rood regeling niet was toegepast. In

het vastgestelde bestemmingsplan buitengebied is geen nieuwbouw locatie opgenomen. In de

procedure voor lopende aanvragen wordt ook de commissie grondgebied betrokken.

 

Voorstel benoeming plv. vz commissie ABZM en leden en plv. leden raadscommissies

i.v.m. afsplitsing fractie GroenLinks van de fractie PvdA/GL.

Na de raadsvergadering van 2 juni 2009 bestaat de fractie PvdA/GL uit twee zelfstandige fracties:

PvdA en GroenLinks. Met de voorgestelde wijzigingen van de benoemingen in de diverse

raadscommissies heeft de raad ingestemd:

Commissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen (ABZM): de heer P.M. Kleinmeulman (PvdA)

plv. lid de heer W. Felix (GroenLinks) plv. voorzitter en lid, de heer D.R.J. op den Dries (GroenLinks)

plv. lid;

Commissie Grondgebied (GB): de heer W. Felix lid, de heer D.R.J. op den Dries plv. lid.

Commissie Samenlevingszaken SLZ): de heer D.R.J. op den Dries lid, de heer W. Felix plv. lid.

De indeling van de fractie PvdA in de commissies blijft verder onveranderd:

Commissie ABZM: mevrouw C. Vos-IJsselstijn, lid, de heer M. Paalman, lid en mevrouw A. ter

Harmsel, plv. lid,

Commissie GB: mevrouw C. Vos-IJsselstijn, voorzitter, mevrouw A. ter Harmsel, lid en de heer P.M.

Kleinmeulman plv. lid,

Commissie SLZ: de heer P.M. Kleinmeulman, lid en mevrouw C. Vos-IJsselstijn, plv. lid

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 2 juni 2009.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > juni