Algemene bestuurlijke zaken en middelen 17 september 2009.

vrijdag 18 september 2009 16:42

Uitgebreid verslag Algemene bestuurlijke zaken en middelen 17 september 2009.

Algemene bestuurlijke zaken en middelen 17 september 2009.

 

Actualisatie gevolgen meicirculaire Gemeentefonds 2009

Wethouder Paalman geeft aan dat er op 8 april 2009 een raadsbijeenkomst is geweest.  Daarvan zijn stukken verspreid. Op 25 juni 2009 is er een commissie ABZM vergadering  geweest. Ook deze stukken zijn verspreid.  In de voorbereiding op deze vergadering was het niet de bedoeling om stukken te

verspreiden. Het heeft wel op de agenda gestaan maar toen was al bekend dat de  informatie pas in week 38 zou binnenkomen. Het was dus niet mogelijk om stukken te  verzenden. De stukken waarnaar de agenda verwees betrof de stukken die al waren  toegezonden. Ten onrechte is vermeld dat de stukken zouden worden nagezonden.

 

De wethouder en burgemeester verzorgen een presentatie over de actuele stand van  zaken. De wethouder geeft een toelichting op de financiën en de burgemeester geeft een  toelichting op het tijdpad en wat er nog te wachten staat en wat er moet gebeuren om voor de komende jaren uiteindelijk tot een goed financieel plaatje te komen. De presentatie zal via de mail worden toegestuurd aan alle raadsleden.

 

Mevrouw Ten Have (BurgerBelang) vraagt wat de gevolgen zijn van een eventueel lager bedrag voor de verkoop van de aandelen Essent.

 

Wethouder Paalman antwoordt dat als de verkoop een lager bedrag oplevert dit wordtgecompenseerd door de dividenduitkering.

 

Mevrouw Ten Have (BurgerBelang) vraagt of het Wmo verhaal in de presentatie is meegenomen.

 

De wethouder meldt dat het Wmo verhaal niet is meegenomen. Er is voor de Wmo al een voorziening getroffen. Voor de laatste ontwikkelingen die in de begroting zullen worden vermeld is in ieder geval niet meer geld maar juist minder geld nodig omdat er in de Wmo een aantal positieve ontwikkelingen zijn.

 

De heer Müller (VVD) vraagt of de cijfers betreffende het Gemeentefonds aannames zijn.

 

Wethouder Paalman antwoordt dat de cijfers op details onduidelijk zijn. In de septembercirculaire komen waarschijnlijk nog wat geringe aanpassingen. De grote lijn zal niet veranderen. Er is een afspraak gemaakt over 2011. Dit was in feite dat er niet samen de trap op en de trap wordt afgegaan. Dit betekent automatisch een verslechtering. Het Rijk heeft vervolgens eerst een aantal posten op p.m. gezet. P.m. moet worden vertaald met nul. In de septembercirculaire zijn de posten inderdaad op nul gezet. Wat nog kan veranderen is dat er nog een doorrekening over 2008 zal plaatsvinden. Als 2008 positiever uitvalt werkt dat wel door naar de latere jaren. Als dat gebeurt kan er nog een kleine positieve aanpassing plaatsvinden. De cijfers die nu voorliggen zullen niet fundamenteel veranderen.

 

De burgemeester geeft aan dat er in mei 2009 vanuit een gunstiger perspectief is gesproken. Er is toen gezegd dat er geprobeerd zou worden om de bezuinigingsdiscussies te voeren in het kader van het nieuwe raadsbeleidsprogramma. Dat is dus volgend jaar april/mei. Dat standpunt heeft het college vastgehouden. Het is nu zo dat er gesproken wordt over zaken die een andere orde van grootte hebben. Het college is van mening dat er nu al vast geanticipeerd moet worden. Het anticiperen is

gericht op de interne bedrijfsvoering. Ook het secundaire proces, het ondersteunende proces wordtbekeken. Dit zal vroeg of laat gevolgen hebben voor het wel of niet uitvoeren van taken. Het is aan de raad om hierin mee te denken. Het betekent dat de jaren 2010, 2011 en 2012 behapbaar zijn. De feitelijke pijn zal geleden moeten worden in 2013. In 2010 kan worden nagedacht over wat er gedaan

moet worden. Op deze manier kan er volgend jaar worden nagedacht en kunnen maatregelen tijdig in gang worden gezet en kunnen de beoogde effecten in 2013 worden binnengehaald. Voordeel is dat er in 2010 een beter zicht is op de ontwikkeling van de economische situatie. Het college heeft datgene wat er in het raadsbeleidsplan staat en nog onderhanden werk is geïnventariseerd. Er zal inzichtelijk worden gemaakt wat er nog terzijde kan worden gelegd. Zo kan een begin worden gemaakt met het opstellen van een keuzemenu. In de lijst van datgene dat in het raadsbeleidsplan staat en nog onderhanden werk is zitten een aantal substantiële dingen. Het college kan zich voorstellen dat het keuzemenu vergroot moet worden. In het kader van de verkiezingen wordt er een soort maatschappelijke discussie gevoerd. Partijen kunnen dan aangeven waar de prioriteiten liggen. Het kan zijn dat de raad geïnteresseerd is in de effecten van de keuzes waarvoor de raad komt te staan of keuzes waarvoor de raad zichzelf wil plaatsen. Dit kan tot gevolg hebben dat, naast het keuzemenu dat het college al heeft opgesteld, de raad de keuzemand gaat vergroten.

Een keuze is om zaken op zijn beloop te laten om vervolgens in het komende jaar te bekijken wat er gaat gebeuren. Er moeten dan volgend jaar keuzes worden gemaakt en voor het maken van keuzes is een aanlooptijd nodig. De raad is in het duale stelsel degene die de lijnen aan kan geven. De raad kan suggesties doen. Dit kan ook gebeuren tijdens de verkiezingen. Het college adviseert de raad na te denken over de weg die bewandeld moet worden. De burgemeester geeft aan dat het college in het kader van subsidies voor 2012 alvast een taakstelling heeft opgenomen. Het college heeft zich de vraag gesteld kijkend naar de totale organisatie welke organisatievormen er allemaal met de gemeente zijn verbonden en waar de gemeente geen invloed op heeft. Voorbeeld is de Regio.

 

De heer Scholten (CDA) vraagt wat de burgemeester bedoelt met de taakstelling op subsidiegebied. Gaat het om het verstrekken van subsidies of om het binnenhalen van subsidies.

 

De burgemeester meldt dat het nu gaat om instellingen die werk uitvoeren voor de gemeente en die een forse kostenpost zijn. Een lastig voorbeeld is de Regio. Als er alleen geld wordt weggehaald en er wordt niet gesproken over taken dan is dat niet erg netjes. Ook ten aanzien van andere instellingen zou moeten worden bekeken welke taken minder of niet meer uitgevoerd hoeven te worden. De raad zal het komende jaar keuzes moeten maken om een sluitende begroting te krijgen in 2013. Daar hoort een forse taakstelling bij. Er is toegezegd dat de begroting een week eerder klaar zou zijn. Dit is vanwege de ingewikkeldheid van de zaak en het laat binnenkrijgen van actuele cijfers heel lastig. Het

college stelt voor om op het moment dat de cijfers worden verwacht al wel de stukken aan de raad te geven. Het gaat dan om de inleiding en de groene pagina`s. De totale begroting komt dan een week later. De rest is een afgeleide van de planning die al is gemaakt.

 

Mevrouw Vos (PvdA) vraagt of de gemeente het risico loopt dat er gekort wordt op bepaalde doeluitkeringen. In Den Haag is aangegeven dat er niets wordt uitgesloten. Er zijn naast de Wmo nog andere zaken die buiten het Gemeentefonds omgaan. De PvdA-fractie stelt voor om de milieuprijs af te schaffen. Dat levert structureel 1.500 euro op. Verder zou er gekeken kunnen worden wat de gemeente moet doen met de subsidie voor het gele boekje. Dit levert ongeveer 3.500 euro op.

 

Wethouder Paalman bedankt voor de gedane suggesties. Ze zullen worden bekeken. Wat betreft de doeluitkeringen is het zo dat er wat meer duidelijkheid is over de Wmo. Voor het overige is dit niet het geval. Door het Rijk wordt er nog geen inzicht gegeven in de periode daarna. Er kan dus niet anders worden gedaan dan uit te gaan van de cijfers zoals die nu in de septembercirculaire worden gepresenteerd. Als het minder wordt zal er op dat moment geanticipeerd moeten worden. Het college heeft gemeend de raad toch een sluitende begroting met taakstelling aan te moeten bieden. Het is zo dat er een bepaald risico blijft bestaan.

 

Mevrouw Ten Have (BurgerBelang) meldt dat de fractie van BurgerBelang al eerder heeft aangegeven dat in deze raadsperiode de koe bij de horens moet worden gepakt. Het is wel goed om te horen dat er alvast intern zaken worden aangepakt. Mevrouw Ten Have is van mening dat afgesproken is dat er in het kader van de 39 denkrichtingen uitgewerkte voorstellen zouden komen. Mevrouw Ten Have vraagt of deze afspraak nog geldt.

De burgemeester stelt dat dit maar een stuk van de werkelijkheid is. De werkelijkheid is veel breder. De burgemeester adviseert mevrouw Ten Have om het keuzemenu te gaan verbreden. De 39 denkrichtingen gaan over denken over nieuw geld voor nieuwe dingen. De wereld ziet er nu heel anders uit.

 

Wethouder Paalman geeft aan dat vlak voor de vakantie er een overzicht is verstrekt waaruit blijkt dat een groot aantal van de 39 denkrichtingen al zijn verwerkt of dat er nu aan wordt gewerkt. Een aantal zijn al verwerkt in de begroting. De raad heeft besloten om over ongeveer een derde van de denkrichtingen in de nieuwe college-en raadsperiode een beslissing te nemen.

 

De burgemeester geeft aan dat er wat gevonden kan worden van datgene wat al in gang is gezet. Het college zal aan de raad een lijst voorleggen met onderhanden werk. Het is aan de raad om vervolgens aan te geven wat er moet gebeuren.

 

De voorzitter concludeert dat het duidelijk is dat de raad wordt opgeroepen om breder te kijken. De tijden blijven niet stil staan en er zijn onzekere elementen.

 

Voorstel Regioraad 14 oktober 2009: Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence, individueel aandeelhouderschap in relatie met de uitkering van het dividend van 80 miljoen euro De heer Slooijer (GemeenteBelangen) meldt dat de fractie van GemeenteBelangen voorstander is van een individueel aandeelhouderschap. Het strategisch plan spreekt voor zich. Diverse voor-en nadelen komen aan bod. Een van de punten is het aanbieden van de biomassastromen hout en groen. De heer

Slooijer vraagt of de gemeente deze materialen zelf mag hergebruiken in bijvoorbeeld de houtkachels van het Ravijn. De heer Slooijer vraagt naar aanleiding van de via de mail toegezonden informatie over

de 80 miljoen euro of deze 80 miljoen voldoende wordt gewaarborgd.

 

Mevrouw Ten Have (BurgerBelang) meldt dat de fractie van BurgerBelang haar visie over het stuk zal geven tijdens de gemeenteraadvergadering. Mevrouw Ten Have gaat ervan uit dat het gaat om een majeur project en dus behandeld behoort te worden in de gemeenteraadsvergadering en dat daar ook de standpuntbepaling plaats moet vinden. Mevrouw Ten Have ondersteunt het voorstel om de aandelen niet te verkopen en over te gaan tot een actief aandeelhouderschap. De directe koppeling van de dividenduitkering aan de Agenda van Twente heeft nooit de voorkeur gehad van de fractie van

BurgerBelang. De fractie van BurgerBelang heeft enkele vragen en opmerkingen. Gevraagd wordt of het college en de fracties op de vragen willen reageren. -Is het zo dat er een basisuitkering naar de gemeente gaat en de rest naar de Agenda van Twente. Als er meer winst wordt gemaakt dan het afgesproken percentage, blijft dan de winst in Twence of kan het extra bedrag uitgekeerd worden aan de gemeenten zodat de basisuitkering omhoog gaat.

-Als besloten wordt tot verkoop is dan de raad of het college bevoegd tot het nemen

van het besluit.

-Kan er worden heroverwogen welke gelden er worden gestopt in de Agenda van

Twente. Dus minder geld van Twence naar de Agenda van Twente en meer geld naar

de gemeenten.

-Het is goed dat het hout wordt bewaard voor de eigen kachels.

-Wat zijn de gevolgen van een besluit om de biomassa niet naar Twence te laten gaan en kan het goed in de eigen gemeente worden gebruikt.

-Is het een optie om als gemeente samen met Twence het plastic in te zamelen en verwerken.

-Kunnen gemeenten samen optrekken als het gaat om vermesting tot energie.

-Hoe kan worden gerealiseerd dat de gemeente voertuigen laat rijden op groen gas en  kan dit ook gelden voor burgers.

 

De heer Müller (VVD) meldt dat ook zijn fractie voorstander is van een individueel aandeelhouderschap. De Agenda van Twente blijft een sigaar uit eigen doos. De heer Müller wil weten wat er jaarlijks extra wordt betaald doordat het afval wordt gestort bij Twence en er niet een marktconforme afweging kan worden gemaakt. De heer Müller vraagt of het GFT-afval nog steeds naar Bruins en Kwast kan blijven gaan. De heer Müller vindt het ambitieniveau van Twence erg hoog. Dit vindt de heer Müller zeer positief.

 

De heer Felix (GroenLinks) geeft aan dat zijn fractie ook voorstander is van het individueel aandeelhouderschap. Het geeft meer sturingsmogelijkheden bovendien is de Regio Twente geen democratisch gekozen orgaan en het ligt dus niet voor de hand om daar een collectief aandeelhouderschap neer te leggen. Als biomassa zelf gebruikt wordt is er geen sprake van afval. Dus hout dat wordt geproduceerd ten behoeve van de houtkachel bij het Ravijn hoeft niet aangeboden te

worden aan Twence. Voor andere biomassastromen is het goed om zelf mogelijkheden te houden zodat het ook bij lokale aanbieders verwerkt kan worden. De gemeente heeft de plicht om 220.000 ton afval per jaar aan te bieden bij Twence. De heer Felix vraagt of dit niet op gespannen voet staat met het leggen van de prioriteit bij afvalpreventie en het gescheiden inzamelen van afval.

 

De heer Haan (ChristenUnie) wil weten wat de consequentie is van het nagekomen stuk met betrekking tot het individueel aandeelhouderschap. Is het mogelijk dat er minder geld gaat naar de Agenda van Twente.

 

Ter interruptie

Mevrouw Ten Have (BurgerBelang) meldt dat er is afgesproken dat er op jaarbasis een percentage naar de Agenda van Twente gaat. Vraag is of er in het geval dat er meer winst wordt gemaakt deze winst in Twence blijft of dat het terug kan gaan naar de gemeenten. Daarnaast heeft mevrouw Ten Have de vraag gesteld of zowel de aanpak als de financiën van de Agenda van Twente geminimaliseerd kunnen worden.

 

De heer Haan (ChristenUnie) constateert dat hij het tweede gedeelte toch goed had gehoord. De heer Haan wacht het antwoord van de wethouder af. De heer Haan vraagt of het de bedoeling is dat het stuk doorgaat naar de raadsvergadering.

 

De heer Scholten (CDA) vindt dat nu de keuze is gemaakt voor het actief aandeelhouderschap er een positieve en actieve opstelling moet zijn ten aanzien van het aandeelhouderschap. De Agenda van Twente was al eerder vastgesteld en dit geldt ook voor de wijze van financiering via het dividend van Twence. Met elkaar is gezegd dat de Agenda van Twente van groot belang is voor de stimulering

van de economie, werkgelegenheid en onderwijs in Twente. Er worden grote majeure projecten mee gefinancierd. De gemeente Hellendoorn profiteert hier ook van. Het is raar om te zeggen wij hebben ons geld binnen dus zet er nu maar een streep door. De heer Scholten is van mening dat er actief moet worden doorgegaan met het inzetten op de Agenda van Twente en met inzetten op de vergroting van de winstgevendheid van het bedrijf Twence. Er is voor gekozen om actief aandeelhouder te zijn en dat betekent dat het bedrijf Twence in de gelegenheid moet worden gesteld om als bedrijf te opereren. Het afromen van dividend richting gemeenten zou op gespannen voet kunnen staan met het beleid van het bedrijf Twence. Het bedrijf moet kunnen investeren en vernieuwen. Het rendement moet op peil gehouden worden. Het afromen van rendement kan heel gevaarlijk zijn als de consequenties niet worden overzien. Dat er een hoger tarief wordt betaald dan elders in de markt wordt gevraagd is ook bij de heer Müller bekend. Hierdoor is de omzet van Twence groter en daardoor is de dividenduitkering ook hoger. Hiervoor is gekozen. Alles hangt nauw met elkaar samen. Actief aandeelhouderschap is ook het actief meegaan met het bedrijf en met het duurzaamheidkarakter dat Twence in de regio wil gaan uitstralen. Als men invloed wil blijven uitoefenen dan kan er het best worden gekozen voor individueel aandeelhouderschap.

 

Mevrouw Vos (PvdA) bedankt de heer Titsing voor het op de mail zetten van een aantal

stukken op het moment dat de wethouder afwezig en de griffie door omstandigheden niet

was bemenst. Bij de stukken was ook de nota voor het college. Mevrouw Vos wil weten

wat het standpunt van het college is over deze nota. De fractie van de PvdA is voorstander van het individueel aandeelhouderschap. Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Ten Have merkt mevrouw Vos op dat in de stukken staat dat het basisdividend voor alle gemeenten 2.5 miljoen bedraagt. Dit komt overeen met het basisdividend dat de gemeente tot nu toe kreeg. Dit wordt als eerste vrijgemaakt. Als er minder winst wordt gemaakt dan de 8 miljoen dan gaat er iets minder

naar de innovatie. Mevrouw Vos pleit niet voor het voorstel van mevrouw Ten Have om

iets meer door te sluizen naar de gemeenten en wat minder naar de Agenda van Twente.

De Agenda van Twente is bedoeld voor het stimuleren van een aantal majeure projecten,

om innovatie op gang te brengen. Hier moet in tijden van recessie absoluut niet aan

worden getornd. De PvdA-fractie is vooral voorstander van het individueel aandeelhouderschap omdat

afval en energie belangrijke elementen zijn als het gaat om afvalpreventie. Het gaat niet

alleen om het genereren van geld. In het stuk staat ook dat er aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van zaken in het kader van het klimaatbeleid. Gemeenten kunnen op dit gebied geholpen worden door Twence. Dit vindt dat PvdA-fractie een van de belangrijke elementen in het voorstel.

 

De voorzitter merkt op naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Ten Have dat het presidium gaat over de beslissing of er sprake zal zijn van standpuntbepaling in de raad.

 

Wethouder Paalman meldt dat op haar exemplaar van de stukken staat “besluit burgemeester en wethouders conform advies”. Als er gekeken wordt naar de stand van zaken dan moet worden geconstateerd dat er inderdaad een beslissing is genomen over de Agenda van Twente. Dit is een beslissing geweest voor 50 miljoen innovatie en 30 miljoen Agenda van Twente. Als er gekeken wordt naar de gelden die al zijn besteed uit de Agenda van Twente dan is het praktisch bijna onmogelijk om er nog van af te wijken. De 50 miljoen innovatie kan in ieder geval niet meer worden teruggedraaid. De wethouder is het eens met de opmerkingen die de heer Scholten en mevrouw Vos hierover hebben gemaakt. Als er gekeken wordt naar het totaal van de uitkeringen aan dividend dan is het zo dat de

volgorde bepaald is. De gemeente krijgt iets minder dan voorgaande jaren maar de

gemeente krijgt wel het basisdividend. De gemeente wist vanaf het begin dat als het geld uit Twence gehaald zou worden de burgers de Agenda van Twente zouden moeten betalen. Als Twence was verkocht dan had de Agenda van Twente uit de begroting gemoeten en had het ook door iedereen

betaald moeten worden. De wethouder vindt het niet aan de orde om het op dit moment weer op de agenda te zetten. De wethouder zou het ook niet behoorlijk vinden om hier op deze manier mee om te gaan. Bij individueel aandeelhouderschap bepaalt het college of er over wordt gegaan tot verkoop. Het college zal net als bij de verkoop van de aandelen van Essent de raad vragen wat de mening van de raad is. De aandelen van Twence kunnen alleen worden verkocht aan de andere deelnemende gemeenten, aan een andere overheid of aan Twence zelf. De wethouder gaat ervan uit dat de invulling van het individueel aandeelhouderschap qua uitvoering en zeggenschap bij het college komt te liggen. Dit soort zaken worden allemaal nog uitgewerkt. Als er meer geld binnenkomt dan de 2.5 en de 8 miljoen euro bepaalt de meerderheid van de gemeenten waar het geld naar toegaat. Het kan in het bedrijf worden gestopt, het kan ook worden uitgekeerd. Wat er gebeurt is afhankelijk van de situatie op dat moment. De wethouder gaat er op dit moment niet van uit dat er veel meer dan de 10.5 miljoen

euro zal binnenkomen. Het ambitieniveau is hoog en het gaat in die zin ook goed. Het betekent wel dat de contracten die Twence afsluit met niet aandeelhouders altijd lager zullen zijn dan dat wat de aandeelhouders betalen als gevolg van de Agenda van Twente. Over tien jaar is er een andere situatie en kan er worden besloten om de tarieven drastisch te verlagen.

 

De heer Felix (GroenLinks) geeft aan dat er jaarlijks een dividenduitkering is van 10.5 miljoen euro waarvan 8 miljoen gaat naar de Agenda van Twente. Als er in enig jaar minder geld beschikbaar is en in een volgend jaar meer dan heeft de heer Felix begrepen dat er eerst geld gaat naar de Agenda van Twente totdat het bedrag van de 80 miljoen is bereikt. De heer Felix vraagt of dit klopt.

 

De wethouder antwoordt dat dit klopt. Er is afgesproken dat er gemiddeld 8 miljoen euro

per jaar naar de Agenda van Twente gaat. Het kan ook zo zijn dat als de 80 miljoen euro

in tien jaar niet is betaald er nog een elfde jaar aan wordt vastgeknoopt. De stuurgroep van de Regio heeft een strategisch plan opgesteld en het aangeboden aan het DB van de Regio. Vervolgens heeft het DB van de Regio haar standpunt bepaald en heeft het voorgelegd aan de gemeenten. Het college heeft gezegd in te kunnen stemmen met het strategisch plan. Er zijn een aantal aandachtpunten. De eerste is biomassa. Op dit moment wordt er door de afdeling Groen en Afval vraagtekens gezet of het wettelijk is toegestaan. Het college is ervan uitgegaan dat het wel wettelijk kan. Het is wel een voorwaarde. Als het niet wettelijk kan vervalt het. Het is inderdaad zo dat het college al richting de Regio heeft aangegeven dat het hout dat te zijner tijd zal worden verwerkt geen afvalstroom is. Het gaat dan om een gebruiksgoed en dat zal niet worden aangeboden. Dit moet duidelijk worden vastgelegd. Er is ook een opmerking gemaakt over het vrijwillige aanbod van overige afvalstromen.

Ook is gezegd dat de gemeente Hellendoorn geen uitspraak wil doen over het dividendbeleid nadat de Agenda van Twente is gefinancierd. Er moet dan alle ruimte zijn voor de keuzes over de heffing die er moet worden betaald per kilo. De 200.000 ton afval staat inderdaad op gespannen voet met preventie. De afspraak met Twence is dat zolang er voldoende afvalstromen zijn Twence de gemeente Hellendoorn niet aan deze aanleververplichting zal houden. Gezien de afgesloten contracten is niet te

verwachten dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. GFT behoort tot de vrijwillige afvalstromen en aanlevering gebeurt op vrijwillige basis. De wethouder heeft de brief van de Regio over de Twence snel doorgenomen en de wethouder heeft begrepen dat er wordt voorgesteld om aanvullend een bijzonder aandeel aan de Regio toe te kennen. Aan dat aandeel zal dan de uitkering voor de Agenda van

Twente worden gekoppeld. Het college zal nog nader reageren op de brief. Er wordt in de regio nauw samengewerkt op het terrein van afval. Het is zo dat niet iedereen dezelfde keuzes maakt. Informatie wordt uitgewisseld en waar mogelijk worden gezamenlijk overeenkomsten afgesloten. Zaken betreffende energie en groen gas worden meegenomen in het eigen milieubeleid van de gemeente Hellendoorn. Als de mogelijkheid zich voordoet zal de gemeente zeker gebruik maken van het realiseren van duurzaamheid in relatie tot het eigen wagenpark.

 

Tweede termijn

Mevrouw Ten Have (BurgerBelang) is van mening dat wat betreft behandeling in de raad

van onderliggend voorstel er is afgesproken dat onderwerpen die door de Regio als

majeur worden aangemerkt in de raad behandeld zullen worden. Mevrouw Ten Have is

van mening dat dit onderwerp als majeur is aangeduid.

Mevrouw Ten Have vraagt wat er gebeurt als vrij veel gemeenten gaan verkopen en

enkele gemeenten de aandelen allemaal in de hand hebben.

 

De heer Müller (VVD) is het eens met de heer Scholten dat als er gekozen wordt voor

Twence er ook voor de volle honderd procent voor moet worden gegaan. De heer Müller is wel van mening dat ter bevordering van de inzichtelijkheid het nodig is dat duidelijk is wat er op jaarbasis te veel wordt betaald voor de afvalverwerking. Deze informatie kan meegenomen worden op het moment dat er een beslissing moet worden genomen over wel of niet verkopen.

 

De heer Felix (GroenLinks) is van mening dat op het moment dat er problemen ontstaan met betrekking tot de toeleververplichting de raad hierover tijdig moet worden ingelicht. Er kan dan worden gekeken of het contract kan worden opengebroken. Afvalpreventie moet bovenaan staan. GroenLinks blijft de Agenda van Twente onderschrijven.

 

De heer Haan (ChristenUnie) meldt dat zijn fractie meegaat in het individueel

aandeelhouderschap.

 

De heer Scholten (CDA) vraagt hoe het concrete aandeelhouderschap ingevuld gaat

worden.

 

Mevrouw Vos (PvdA) vraagt of er verwerkingskosten worden betaald voor het omzetten

van afvalhout in ‘hondenbrokken”.

Mevrouw Vos is van mening dat in het laatste presidium met betrekking tot onderliggend

voorstel is geopteerd voor behandeling in commissie en raad. Mevrouw Vos is hier echter niet helemaal zeker van.

 

Wethouder Paalman geeft aan dat er geen signalen zijn dat er in de komende jaren, zeker voor de periode dat de Agenda van Twente speelt, aandelen verkocht zullen worden. Het wordt wat anders als de Agenda van Twente achter de rug is. De wethouder heeft er geen behoefte aan om te speculeren over wat er na 2018 gaat gebeuren. Het is goed dat op een bepaald moment als er in de betrokken commissie wordt gesproken over afval of financiën er wordt gekeken naar de invulling van het individueel aandeelhouderschap. Er is aangegeven waarover een individueel aandeelhouder zeggenschap heeft. Er moet worden bekeken in hoeverre dit bevoegdheden van het college betreffen en waarvoor advies aan de raad kan worden gevraagd. Individuele aandeelhouders krijgen ook inzicht in de contracten die aan anderen worden aangeboden. De biomassacentrale die in het Ravijn zit is geschikt voor verschillende stookmogelijkheden. In eerste instantie zullen er pallets worden gestookt. Deze pallets worden afgenomen van een andere leverancier. In de hele centrale is rekening gehouden met het feit dat er te zijner tijd afvalhout kan worden gebruikt. Op dit moment wordt het afvalhout afgevoerd als biomassa.

 

Conclusie: het standpunt van het college is verwoord in de nota. De fracties met uitzondering van de fractie van BurgerBelang spreken zich uit voor het individueel aandeelhouderschap. De fractie van BurgerBelang is van oordeel dat het stuk door kan naar de raadsvergadering.

 

De heer Scholten (CDA) brengt naar voren dat in het presidium niet is afgesproken dat

het stuk doorgaat naar de raadsvergadering.

 

Wethouder Paalman geeft aan dat het individueel aandeelhouderschap maar een van de

elementen van het strategisch plan is. De wethouder gaat ervan uit dat ook met de

andere elementen wordt ingestemd.

 

Kosten rioolaansluiting buitengebied

De heer Felix (GroenLinks) is positief over het feit dat er een lijn wordt getrokken. Hierdoor ontstaat duidelijkheid naar de burger toe. De heer Felix vraagt waar de grens ligt tussen het gedeelte waar 517 euro wordt betaald (bebouwde kom) en waar 3320 euro (buitengebied) wordt betaald.

 

Mevrouw Vos (PvdA) geeft aan akkoord te kunnen gaan met het voorstel. Het mag als  hamerstuk door naar de raad.

 

De heer Slooijer (GemeenteBelangen) sluit zich aan bij mevrouw Vos.

 

De heer Müller (VVD) is van mening dat de werkelijke kosten betaald moeten worden.  Ook als deze minder zijn dan de voorgestelde bedragen.

 

Wethouder Paalman geeft aan dat de grens niet zo zeer de bebouwde kom is maar waar het pand op wordt aangesloten. De 3320 euro zijn de kosten die indertijd zijn betaald voor de drukriolering.

 

Tweede termijn

De heer Felix (GroenLinks) is van mening dat er goed gekeken moet worden naar de tekst van het voorstel. Voor de kosten wordt verwezen naar de bebouwde kom of het buitengebied en niet naar vrij verval riolering of drukriolering.

 

De wethouder zal het nalaten kijken en zal de bevindingen via de mail communiceren.

 

Conclusie: het stuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering. Indien nodig wordt het een bespreekstuk.

« Terug

Archief > 2009 > september