Commissie grondgebied, op 16 september 2009

donderdag 17 september 2009 16:41

Uitgebreid verslag commissie grondgebied, op 16 september 2009

commissie grondgebied, op 16 september 2009

 

Mededelingen.

De voorzitter deelt mee dat wethouder Paalman vanaf 20.30 uur aan de vergadering zal deelnemen.

Er ligt een vraag van het CDA over het afsluiten van de spoorwegovergang bij zowel de

Meijboomstraat als bij de De Joncheerelaan. Deze vraag wordt behandeld bij agendapunt 12,

Rijksweg 35.

Er liggen tevens vragen van het CDA betreffende de routeaanduiding Eversbergweg/

Kappertsweg en de communicatie m.b.t. het combiplan.

 

Beeldkwaliteitplan Centrum Nijverdal.

(betreft een geheel vernieuwd beeldkwaliteitplan –het oude dateert van 1999-hetwelk geldt

als toetsingskader voor architectuur en omgevingsinrichting voor het centrum van Nijverdal)

De heer Limbeek deelt mee dat het plan de instemming kan hebben van zijn fractie. Hij is

ermee content dat er is geluisterd naar de inwoners met betrekking tot de groenelementen.

De uitvoering van het groenelement moet nu nader worden ingevuld, in het najaar wordt

duidelijk hoe de uitwerking van het geheel gaat worden.

 

De heer Gorter merkt op dat het plan voort borduurt op plannen uit 1999. Daar zijn ook

situaties uitgekomen die niet zo waren bedoeld. Zo is de Supercoop een wanproduct, zoiets

zal in deze periode ook wel gebeuren. Het geld zorgt er vaak voor dat de zaken anders

worden uitgevoerd, dan wat beschreven is.

Het groen uit het plan spreekt de heer Gorter zeer aan, hij ziet de kenmerken van groene

lopers naar voren komen.

De heer Gorter pleit ervoor om bij de omgeving van het nieuwe station aan de westzijde van

de katholieke kerk een groenelement in te voegen en geen bebouwing te laten plaatsvinden.

Het stationsplein kan een stationspark worden.

 

De heer Piksen spreekt zijn waardering uit voor het beeldkwaliteitplan. Ten aanzien van het

groencompensatiefonds zou het jammer zijn dat het geld moet worden ingezet voor

kauwgomverwijdering. Hij vraag om hiervoor aandacht te hebben.

Het beeldkwaliteitplan is niet altijd gevolgd en het is niet helder aangegeven waarom dat zo

is geweest. De heer Piksen vraagt om de toezegging van een goede evaluatie en analyse van

het plan. Wil de wethouder aangeven waar op dit moment panden in het centrumgebied

staan die vallen onder het huidige beeldkwaliteitsplan en waarvan achteraf kan worden

gezegd dat het niet is gelukt?

Zijn de eisen openbaar gebied 2005 vastgesteld?

De heer Piksen constateert dat er niet wordt verwezen naar het ontwikkelingsbeeld Nijverdal

2005-2025. Er ligt geen referentie of verbinding. Wethouder, wat is er verder mee gebeurd?

Is die visie gebruikt bij de ontwikkeling van deze nota? Is het groencompensatiefonds

juridisch afdwingbaar?

De heer Piksen vraagt of dit nu een visie is of een beeldkwaliteitplan, er moet duidelijkheid

zijn over deze nota.

Er dient maximaal draagvlak voor de plannen te komen bij de bewoners van het

centrumgebied en de ondernemers. Ten aanzien van de communicatie staat alleen dat het

van groot belang is om draagvlak te verkrijgen binnen de vakdisciplines in dit huis. Hoe

verhoudt zich dat tot de grote wens van interactief besturen en de mensen er zoveel

mogelijk bij betrekken? De heer Piksen vraagt of de wethouder kan toezeggen dat er een

goed communicatie en inspraakplan komt en niet alleen een ter visie legging.

 

De heer Goossen is van mening dat moet worden gestopt met deze onzin, vooral met het

inzetten van adviesbureaus. De gemeente heeft genoeg kwaliteit om het zelf op te lossen,

kijk naar de klankbordgroep. Er moet een nieuw plan komen, omdat het huidige plan bijna niet is gevolgd. De heer Goossen wijst erop dat het adviesbureau ook bij de toenmalige plannen betrokken is

geweest. Diverse parkeerplekken in het centrum hebben een belangrijke opvangfunctie, maar deze

worden systematisch verwijderd. Het lijkt beleid om de parkeerkelder te vullen.

De heer Goossen merkt op dat er is geconcludeerd dat er een onsamenhangende

groenstructuur is. Men probeert door het gebruik van groen en lanen het idee op te wekken

alsof er van Nijverdal nog een pittoresk dorp kan worden gemaakt. Dat pittoreske is al lang

verdwenen. Ten aanzien van het onkruid kan nu al niet worden voldaan aan voldoende

onderhoud. Aangaande de kunstwerken die moeten komen in Nijverdal, merkt de heer Goossen op dat

voor het kunstwerk in Haarle de wethouder niet verder kwam dan € 2.000 terwijl er

€ 10.000 was gevraagd. In Nijverdal zal het er wel komen, passend bij het hogere

ambitieniveau. Het college gaat door met het ontwikkelen van een saai en grijs dorp.

 

De heer Veneman geeft aan dat de mensen weer meer groen zien in het centrum. Het wordt

een leidraad, een algemene beoordeling, een toetsingskader voor meerdere afdelingen binnen

het gemeentelijk apparaat, een goede zaak als het op deze wijze gaat werken. Duidelijkheid

voor iedereen. Als het goed wordt uitgevoerd, kan het kostenbesparend zijn.

Met het groencompensatiefonds kan geld worden gegenereerd ten behoeve van het

aankleden van het centrum. Anderzijds zullen de kosten voor onderhoud van groen stijgen.

De heer Veneman vraagt of dit juridisch haalbaar is.

Hogere bouwvolumes dienen te worden ontworpen als totaalontwerpen en niet een

opeenstapeling van horizontale bouwlagen. Dit is een goede insteek om de uitstraling van

het centrum naar een hoger level te brengen.

De heer Veneman vraagt om aandacht te besteden aan gevelelementen en reclamemateriaal

in bestaande situaties.

In het plan staat dat de bestaande gevel van de bebouwing aan de westzijde van het

Dunantblok en plein wordt opgeknapt. Er loopt toch een discussie over de kosten?

Op de locatie van Hendrik Wormser wordt nu gepraat over een park. Het was altijd een

financiële peiler voor het centrum, strategische projecten. De heer Veneman vraagt of de

wethouder dit kan toelichten.

Er komt een kleine geul in de Spoelerstraat. Het college moet ervoor waken dat deze niet te

summier wordt en daarmee een open riool.

De heer Veneman geeft aan dat bij de De Joncheerelaan/Grotestraat een kans ligt voor het

college om het nobele streven van architectuur ten uitvoer te brengen. Hoe worden de

burgers erbij betrokken?

 

Mevrouw Ter Harmsel is blij met het beeldkwaliteitplan en dat er meer groen in het centrum

zal worden aangelegd. Zij verzoekt om te kiezen voor duurzaam groen, onderhoudsarm groen

waar minder kosten mee zijn gemoeid. Mevrouw Ter Harmsel gaat ervan uit dat de

wethouder de ondernemers en bewoners betrekt in het groenplan en ook laat meepraten.

De financiële consequentie is een verhoging van € 15.000 voor het groenonderhoud.

Probeer creatief te zijn en zoek naar mogelijkheden binnen het huidige budget.

 

De heer Felix is blij met de toevoeging van groen, bomen en hagen en zelfs een aantal

mogelijkheden om parkjes te ontwikkelen. Hij verzoekt om het niet te veel gecultiveerd te

maken met afgeschoren hagen. Qua architectuur zijn duidelijke keuzes gemaakt die in lijn zijn

met wat er nu staat of juist in contrast.

De heer Felix is van mening dat het stuk kwalitatief goed is om als beleidsdocument te

dienen voor beoordeling en toetsing voor nieuwbouw-en inrichtingsplannen.

Hij vraagt hoe dit met de burger wordt gecommuniceerd en verwacht hierin van het college

een actieve houding, zodat de burgers in de gemeente Hellendoorn hierover kunnen meepraten.

 

Wethouder Hegeman merkt op dat alle fracties, met uitzondering van BurgerBelang, content

zijn met de keuze voor meer groen in het centrum. In het najaar wordt in het

groenbeleidsplan meer duidelijkheid gegeven over de invulling. Daarin wordt ook het

groencompensatiefonds nader beschreven en de juridische trajecten ten aanzien van het

fonds.

Wethouder Hegeman is het eens met de heer Gorter dat er in het vorige plan missers zijn

geweest. De bestrating moet goed worden onderhouden, zodat klinkers niet grauw worden of vol zitten met kauwgom. Het centrum moet een aaneensluitend gebied worden.

Onderhoud is en zal altijd een aandachtspunt blijven, zegt wethouder Hegeman.

De wethouder ondersteunt het verzoek om de westzijde van het station bij de RK Kerk groen

te laten. De insteek is om de monumentale bomen te behouden en daar waar groen staat,

zoveel mogelijk groen te laten staan.

 

Wethouder Hegeman merkt op dat het in het verleden niet altijd fout is gegaan. Er zijn wel

richtlijnen geweest, die ook vaak goed zijn uitgevoerd, maar architectuur en beeldkwaliteit

heeft soms een modernisering nodig. In de klankbordgroep zitten mensen die er dagelijks mee te maken hebben en ook zijn mensen van de oudheidsvereniging uitgenodigd. Met dit plan/visie komt er eenheid en normering, hiermee worden ‘postzegelplaatjes’ voorkomen. Wethouder Hegeman spreekt liever van een visie, een richtlijn hoe het totaal eruit moet komen te zien. Het ontwikkelingsbeeld Nijverdal 2005-2025 is nooit echt van de grond gekomen. De genoemde doorkijkjes en zichtlijnen staan overeind en komen in deze nieuwe visie terug. Nu het klaar is, gaat het plan in de inspraak. Wethouder Hegeman gaat bekijken of hier een inspraakavond voor kan worden georganiseerd.

 

Er zijn vakdisciplines in huis en samen met de welstandsarchitect is er de mogelijkheid om de

plannen te toetsen en te keuren. Hierdoor kan sneller worden gewerkt en hoeft het niet meer

naar de welstandscommissie. Het is de bedoeling om juist meer eigen mensen in te zetten en

daardoor versnelling in de procedure te krijgen, zegt wethouder Hegeman.

 

Er wordt gewerkt aan een herstelfase van het centrum van Nijverdal met een inhaalslag. Er

zijn nog veel oude gebouwen. Willen wij Nijverdal aanpassen aan de huidige moderne tijd,

dan zal aan die oude gevels ook iets moeten gebeuren. Wethouder Hegeman vindt Nijverdal

zeker geen saai en grijs dorp.

Ten aanzien van de gevelreclame antwoordt wethouder Hegeman dat bij oude situaties een

verzoek kan worden gedaan. Wanneer iets nieuws wordt gebouwd, kan het beleid worden

uitgevoerd. Er wordt geprobeerd om meer eenheid te krijgen.

Inzake de Hendrik Wormser is afgesproken dat er een bepaalde ontwikkeling zou

plaatsvinden. Bij de herontwikkeling zal worden getracht om het stuk groen terug te laten

komen.

 

De heer Veneman interrumpeert en geeft aan dat de Hendrik Wormser altijd een deel van de

financiële onderbouwing is geweest voor de strategische projecten. In het plan staat

omschreven dat het groen wordt.

 

Wethouder Hegeman antwoordt dat dit correct is en dat er herontwikkeling plaatsvindt. Niet

alles wat wordt afgebroken, wordt groen.

 

Mevrouw Ter Harmsel merkt op dat het voorstel van mevrouw Vos verder ging. Dat ging

over het inrichten van een park en niet toevoeging van groen aan de bebouwing.

 

De heer Piksen begrijpt de opwinding van de heer Veneman niet helemaal. De wens van

groen daar is bekend. Er wordt hier alleen maar een gedachte voorgelegd.

 

Wethouder Hegeman geeft richting de heer Veneman aan dat dit beeldkwaliteitplan niet één

op één kan worden vertaald, het is een toekomstvisie en een toetsingskader.

Open water heeft altijd extra controle nodig om te voorkomen dat het een open riool gaat

worden. Een voorbeeld is de Roombeek die als een prachtig waterstroompje door de stad

loopt. Wethouder Hegeman gaat het liefst op de hoek van de De Joncheerelaan/ Grotestraat direct

bouwen. Er zijn onderhandelingen bezig. Echter, het moet betaalbaar zijn en passen binnen

het aantal aan te bieden appartementen. Hoe eerder ingevuld, hoe liever het de wethouder

is. Bij duurzaam groen zal de aanschaf duurder zijn, maar in de toekomst zal de gemeente

goedkoper uit zijn. De wethouder wil het maximale uit de euro halen. Het is niet de

bedoeling dat het strakke plaatjes worden doordat het te veel is gecultiveerd.

Wethouder Hegeman betreurt het dat BurgerBelang de invulling van het centrum van

Nijverdal als een ver van hun bed show zien.

 

De heer Limbeek kan het houden van een inspraakavond onderschrijven. Het is belangrijk dat

het een centrum wordt waar iedereen zich thuis voelt.

 

De heer Gorter is blij dat de wethouder de gedachte van een parkje rondom het station

onderschrijft. Het groen moet niet allemaal te strak worden, maar Nijverdal heeft wel met

een specifieke stratenstructuur te maken. Het kunnen strakke vormen zijn waar het groen

een bindend element kan zijn.

 

De heer Piksen deelt het pessimisme van BurgerBelang niet. Kan de wethouder concrete

voorbeelden geven van situaties waar het wel en waar het niet goed ging? Komt er een

evaluatie, ook ten aanzien van procedures? Kan de wethouder duidelijker toezeggen dat er

voor bewoners, ondernemers en bevolking een interactieve inspraakavond wordt

georganiseerd?

 

De heer Goossen licht toe dat een saai en grijs dorp de laatste 10 jaar door het voorgaande

college is gecreëerd. Er ligt nu een kans om het centrum echt een gezicht te geven, dat

vergt meer dan alleen gele klinkers. Kan het een vitaal centrum worden waar de jeugd zich

echt thuis voelt? De fractie van BurgerBelang wil dat er echt een plan wordt ontwikkeld nu

de kans er is.

Ten aanzien van het pittoreske van Nijverdal geeft de heer Goossen aan, dat Nijverdallers

aan hebben gegeven dat zij graag het oude zien, maar helaas moesten constateren dat het

verdwenen was.

 

De heer Veneman geeft aan dat hij een andere voorstelling had van het stuk, dan wat de

wethouder nu aangeeft. Er wordt in het stuk gesproken over het eventueel verplaatsen van

de weekmarkt. Heeft de wethouder daar gedachten bij? Ten aanzien van de hoek

Grotestraat/De Joncheerelaan geeft de heer Veneman mee dat het college hier een kans

heeft, laat aan de Nijverdallers zien waar de gemeente mee bezig is en maak er iets van.

 

De wethouder heeft het over het inrichten van het groen en het beeldkwaliteitplan door

vakdisciplines, hier heeft mevrouw Ter Harmsel een akelig gevoel bij. Bij vakdisciplines gaat

het over mensen die gebouwen en groen ontwerpen. Waar is dan de burger? Het moet

leefbaar zijn voor de eigen burgers en het moet aantrekkelijk zijn voor toerisme.

 

De heer Felix leest het stuk als een kwaliteit die de gemeente voor het centrum voor ogen

heeft. Vooral op het gebied van architectuur, groen en water. Het wordt gelukkig geen grijs

en saai dorp. Er zijn duidelijke beleidskaders aangegeven waar nieuwe ontwikkelingen aan

worden getoetst.

De gemeente heeft een aantal concrete projecten, vage projecten en een aantal wensen. Dit

is een samenraapsel van de vage projecten en wensen, zegt de heer Felix.

Hij geeft aan de wethouder mee dat hij de burgers moet informeren wat voor kwaliteit de

gemeente na streeft binnen het centrum. Een interactieve inspraakavond is zeer zinvol, ook

om de ruis van de lijn te halen. De heer Felix geeft positief advies naar B en W, ga de inspraak in zorg voor een gedragen beeldkwaliteitplan.

 

De heer Stuut stelt dat een visie iets is waar je graag naartoe wilt, maar dat is onmogelijk

zonder financiën. Er moeten mogelijkheden worden gevonden om het te realiseren.

Over het inrichten en de rol van de burgers roept de heer Stuut in herinnering de inrichting

van de binnentuin van het HvCB. Dat heeft veel geld gekost en er is veel aan veranderd. Die is destijds ontwikkeld zonder de burgers. BurgerBelang kan absoluut niet instemmen met deze visie/ kwaliteitplan. Richting de verkiezingen komt de fractie met een beter plan/ visie.

 

Wethouder Hegeman zegt toe dat er een interactieve inspraakavond wordt gehouden.

Met betrekking tot de stratenstructuur kan daarin het groen het bindend element worden.

De heer Piksen vraagt om concrete voorbeelden. Hiervoor roept de wethouder de

themabehandeling van de raad in herinnering, daar zijn de plekken wel benoemd.

Ten aanzien van de evaluatie geeft de wethouder aan, dat dit stuk een vorm van evaluatie is.

Het geeft aan waar het verleden wordt verbeterd.

 

Wethouder Hegeman geeft aan dat er de laatste tijd bouwplannen binnenkwamen, die

vervolgens niet voldeden aan de visie van het centrum. Dat komt, omdat het beeldkwaliteitplan voor het centrum te beperkt was. Dit beeldkwaliteitplan is juist nodig om ervoor te zorgen dat Nijverdal meer is dan gele klinkers.

 

Wethouder Hegeman zegt dat het eventueel verplaatsen van de weekmarkt niet wordt gedragen door de huidige marktkooplui en bezoekers. Dat wil niet zeggen dat er geen geluidshinder is. Als straks het nieuwe centrum van Nijverdal klaar is, kan worden bekeken of de weekmarkt moeten worden verplaatst.

 

Er zijn nu geen bouwplannen bij de Grotestraat/De Joncheerelaan. Er wordt alleen aangegeven waar eventueel bouwplannen in grote lijnen dan aan moeten voldoen. Ten aanzien van de zorg over de vakdisciplines antwoordt wethouder Hegeman, dat in een interactieve bijeenkomst de inspraak van de burger zeker een plek zal krijgen.

 

Het stuk kan met positief advies, met uitzondering van BurgerBelang,naar B en W,

 

Hellendoorns Mobiliteitsplan.

(betreft een nieuwe visie op mobiliteit, mede n.a.v. de plannen die zijn gemaakt of zullen

worden gemaakt welke invloed hebben op de verkeersstructuren in onze gemeente. Er is niet

alleen aandacht voor auto’s, maar ook voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer)

 

De heer Daggert spreekt namens D66 afdeling Hellendoorn. Hij ondersteunt de doelstelling

tot het verbeteren van lokale bereikbaarheid, maar de uitwerking is te algemeen. Pas in 2014

staat er een budget voor opgenomen in het plan, dat moet naar voren worden gehaald.

De nota zou volgens de heer Daggert moeten worden gewijzigd met de Koersendijk als

belangrijke fietsverbindingsschakel tussen o.a. de Kruidenwijk en de sportaccommodaties.

Dit bij voorkeur door het aanleggen van een vrij liggend(e) fietspad(en).

Een ander punt van aandacht is de kruising Boomcateweg/Burg. H. Boersingel. Het aantal

dodelijke verkeersslachtoffers is gelukkig klein, maar elk slachtoffer is er één te veel.

Deskundigen stellen dat de enige oplossing kostbare ingrepen zijn waar op korte termijn niet

aan wordt gedacht. D66 is van mening dat uitdrukkelijk moet worden gekeken naar het

verminderen van bijvoorbeeld de snelheid op de Burg. H. Boersingel in combinatie met het

plaatsen van waarschuwings(knipper)lichten.

 

De heer Keupers merkt op dat in het mobiliteitplan wordt voorgesteld dat de ontsluiting

Boomcateweg naar Van den Bergsweg dichtgaat. De ondernemers van het industrieterrein

kunnen hier absoluut niet mee akkoord gaan. Er is bereikt dat het vrachtverkeer daar niet

meer langs kan. Echter, als alle werknemers van de westkant van Nijverdal niet meer via die

kant het industrieterrein op kunnen komen, heeft dat een averechts effect. Er komt alleen

maar een grotere belasting op de Boomcateweg. De heer Keupers spreekt zijn ongenoegen

uit dat geen enkele ondernemer van het industrieterrein hierover een brief heeft mogen

ontvangen.

 

Mevrouw Roessink spreekt namens de bewoners aan de Poggenbeltweg. Zij pleit voor een

vrij liggend fietspad langs de Poggenbeltweg. In het mobiliteitsplan staat vermeld dat men de

fietsverbindingen tussen Zwolle en Twentse steden wil verbeteren. Daarnaast het verbeteren

van de verkeersleefbaarheid van Haarle en het versterken van de toeristisch recreatieve

infrastructuur. Mevrouw Roessink is van mening dat een fietspad langs de Poggenbeltweg

prima past in eerder genoemde visie.

De bewoners zien veel woon-werkverkeer over de Poggenbeltweg gaan. Aangezien de

verbreding van de N35 voorlopig nog niet klaar is, zal het woon-werkverkeer deze route

blijven kiezen.

Voor de toeristisch recreatieve infrastructuur is het fietspad een aanwinst volgens mevrouw

Roessink. Een fietspad langs de Poggenbeltweg past ook prima in de toekomstige

ontwikkelingen van De Pas en camping De Heidebloem.

Als laatste argument geeft mevrouw Roessink aan dat de fietser het gevoel heeft vogelvrij te

zijn op de weg en een vrij liggend fietspad zal zeker bijdragen aan de veiligheid voor fietsers.

In de commissievergadering van september 2008 was de commissie niet eensgezind. De

bewoners roepen de partijen op om samen naar een oplossing te zoeken en verzoeken om de

eerder genoemde argumenten mee te nemen in de beslissing.

 

De heer Webbink spreekt namens de Businessclub Nijverdal. De businessclub is voor het

openhouden van de westelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Boomcateweg/Van den

Bergsweg. De motivatie is dat de ontsluiting Van den Bergsweg/Boomcateweg zoals die nu

is, veel drukte geeft in de spits. Een extra ontsluiting geeft meer lucht qua verkeersbelasting.

Aan de westkant van het industrieterrein staan woningen, die worden op deze manier ook

afgesloten van Nijverdal. De heer Webbink is ervoor om eerst de ontsluiting aan de N35 in

orde te maken en de ontsluiting naar de Boomcateweg open te houden. Eerst bekijken of op

deze manier de aan-en afvoer van auto’s op het industrieterrein een betere situatie geeft.

Een ander argument is dat het omrijden van de medewerkers milieubelastend is.

Veel auto’s die van de westkant komen, moeten de huidige ingang naar het industrieterrein

overslaan en daardoor komt een behoorlijke drukte bij het kruispunt Konijnenbelt.

 

De heer Menkveld spreekt namens de WMO-raad en Plaatselijk Belang Daarle. Deze heeft

onder meer als zienswijze tegen het Hellendoorns Mobiliteitsplan ingebracht, dat het

noodzakelijk is voor de veiligheid van scholieren om een vrij liggend fietspad aan te leggen

langs de Groeneweg tussen Daarle en Daarlerveen. De gemeente reageert met de constatering dat de route tussen Daarle en Daarlerveen niet druk wordt bereden door fietsers en auto’s. De reactie van de gemeente heeft de WMO-raad niet overtuigd. De heer Menkveld heeft hiervoor de volgende argumenten.

 

1. Een flink aantal kinderen dat aan de andere kant van de Daarler Es woont, bezoekt de basisschool De Ark in Daarle. De gemeente ziet graag dat deze kinderen zelfstandig per fiets naar school gaan.

2. Het stuk Groeneweg dat de beide esflanken verbindt loopt in een bocht en kent flinke hoogteverschillen. Tegenliggend verkeer is laat zichtbaar.

3. De Groeneweg is aangewezen als een 80 km weg.

4. In het mobiliteitsplan staat als doelstelling dat de kernen onderling per fiets bereikbaar zijn. Op pagina 89 staat dat de fietsverbinding Daarlerweg-Groeneweg een ontbrekende schakel is. Op dezelfde pagina staat onder project F3 dat nadere uitwerking moet plaatsvinden met betrekking tot de te nemen maatregelen. In Daarle is men overtuigd van de noodzaak van een vrij liggend fietspad, speciaal voor die ene kilometer Groeneweg, tussen Esweg en Achterweg. De WMO-raad en PB Daarle doet een dringend beroep om de Groeneweg als actiepunt aan het mobiliteitsplan toe te voegen.

 

De heer Van Keulen is door een andere ondernemer geattendeerd op het onderwerp van

vanavond, namelijk de afsluiting van de toegang Boomcateweg/Van den Bergsweg. De vader

van de heer Van Keulen is het bedrijf begonnen in de kern van het dorp. Eind jaren zestig is

het bedrijf gevestigd op het industrieterrein ’t Lochter. Aan de ontsluitingsweg werden

woningen gebouwd en wijken. De bewoners kregen vervolgens hinder van de toegangsweg

naar het industrieterrein. Het industrieterrein groeide en de Van den Bergsweg werd de

ontsluitingsweg voor het industrieterrein. De heer Van Keulen is op dit moment de grootste werkgever op het industrieterrein. Hij is van mening dat het niet nodig is om een ton onderzoekskosten te besteden aan afsluiting van de weg. Tevens wenst hij voor vrijdagmiddag 17.00 uur van de gemeente/ de wethouder de garantie te krijgen dat dit punt uit het mobiliteitsplan wordt geschrapt. Anders gaat de heer Van Keulen bij wijze van protest a.s. zaterdag met zijn wagenpark door Nijverdal rondtoeren. Hij vindt het belachelijk om via via te vernemen dat dit punt vanavond wordt besproken.

 

De heer Stuut licht toe dat hij Nijverdal voor zijn rekening neemt en de heer Runneboom alle

dorpen buiten Nijverdal. Hij geeft alle insprekers, met uitzondering van de heer Daggert, gelijk namens BurgerBelang. De heer Stuut is niet voor afsluiting van de Boomcateweg/Van den Bergsweg. Koersendijk afsluiten voor autoverkeer, nee. N35 versneld uitvoeren, met name het stuk Nijverdal-

Zwolle, ja graag heel snel. Volgende week volgt een brief van BurgerBelang inzake de tunneluitgang aan de westzijde.

 

De heer Runneboom vindt het mobiliteitsplan op zich een goed stuk. Echter, het fietspad langs de Poggenbeltweg is er niet in opgenomen. Eveneens moet er gekeken worden naar een vrij liggend fietspad tussen Daarle en Daarlerveen. In het plan staat een vrij liggend fietspad langs de Tunnelweg/ Luttenbergerweg, dat is een 60 km gebied. De heer Runneboom meent zicht te herinneren dat dat alleen mogelijk was in combinatie met een 80 km weg. In dit stuk is een aantal zaken dat moet worden gefinancierd uit de strategische projecten. De heer Runneboom krijgt het gevoel dat het middengedeelte van de Noordzuidverbinding opgeschoven wordt in de tijd en dat wordt aangestuurd op afstel. Hij verzoekt om een lijst waarin staat aangegeven, dat besluiten zijn genomen dat op die manier met strategische projecten wordt omgegaan. Welke zaken er in zitten en ook instemming hebben van de raad.

 

De heer Veneman geeft aan dat de visie een goede weerspiegeling is van de hedendaagse mobiliteit in de gemeente Hellendoorn, veel zaken zijn herkenbaar. Met dit mobiliteitsplan slaan wij de plank niet ver mis.

 

Via een brief van PB Haarle heeft de heer Veneman vernomen, dat zij vinden dat zij zijn benadeeld. Hij wil graag van de wethouder vernemen hoe zij omgaat met deze brief. Veel van de uitvoering is in de tijd weggezet, met name om financiële redenen. Er moeten prioriteiten worden gesteld bij het maken van keuzes in het kader van verkeersveiligheid of voor een goede doorstroming of wat later in de tijd kan worden uitgevoerd. De heer Veneman stipt aan dat hierover een goede communicatie moet

plaatsvinden tussen raad en college, maar ook richting de bewoners. De fractie van GemeenteBelangen kan zich in grote lijnen vinden in het plan. De fractie is een bondgenoot van het college in het verkeersveilig maken van schoolomgevingen en dat ouders kinderen zelfstandig naar school durven te laten gaan. De heer Veneman meldt dat de oversteek Boomcateweg/Burg. H. Boersingel niet is genoemd bij onveilige locaties. Het zou een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Kan de wethouder dit toelichten? Bij de opwaardering N35 Wierden-Zwolle staat een wegtracé direct langs de spoorlijn. Betekent dat een weg zo kort mogelijk langs spoorlijn? De heer Veneman stelt dat de herinrichting Grotestraat en autoluwe inrichting een open discussie dient te worden in de raad. Diverse insprekers hebben gesproken over de afsluiting van de Van den Bergsweg. De heer Veneman vindt het zeer bezwaarlijk dat er geen goede communicatie is geweest met de bedrijven. Als dit doorgaat, is het belangrijk dat er een directe aansluiting komt van de Noordzuidverbinding naar het industrieterrein. Maak eerst de aansluiting klaar, probeer het eerst uit en laat zolang de Van den Bergsweg open. Onderzoek ook het gevaar van sluipverkeer. De Koersendijk is een belangrijke schakel tussen functies en veel kinderen maken gebruik van deze weg.

 

Het onderzoek Daarlerveen, rondweg Hulsen mag naar voren worden gehaald, zegt de heer Veneman. Hij mist in het mobiliteitsplan de studie naar een rondweg bij Haarle. Het zal voor velen een gemakkelijke doorsteek zijn naar de A1. Ten aanzien van de stationsomgeving wil ProRail inzetten op onbewaakte fietsenstallingen. De heer Veneman verzoekt om in te zetten op bewaakte fietsenstallingen. Een recreatief fietspad Tunnelweg/Luttenbergerweg ondersteunt de fractie van harte. Wordt een fietspad Hellendoorn richting Reggeberg ook belicht? De Zweef heeft een inspraakreactie gestuurd met betrekking tot parkeren, het is daar een grote chaos.

 

De WMO-raad heeft aangegeven Rijssensestraat/Smidsweg leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid. De heer Veneman vraagt hier aandacht voor. Volgens PB Hulsen is er geen contact geweest met de mensen, gaat de wethouder verder met de werkzaamheden betreffende het traject Hulsen? De heer Veneman vraagt of er wettelijke regels zijn voor 30 km zones en kunnen er standaarddrempels worden gelegd door de hele gemeente. Uit de strategische projecten wordt steeds meer geld gehaald. Er zijn kaders gesteld voor strategische projecten. Daar maakt de fractie bezwaar tegen. De heer Veneman wil graag een reactie horen van de wethouder op de inspraakreactie van de heer Menkveld. Ten aanzien van de Poggenbeltweg geeft de heer Veneman aan dat verkeersveiligheid altijd een gevoel is. Wellicht valt een oplossing te zoeken in toerisme. Gezien de prioriteiten zijn eerst andere zaken aan de beurt.

 

De heer Kemper vindt het mobiliteitsplan in zijn totaliteit een positief beleidsdocument met

veel ambitie, doelen en een concreet uitvoeringsprogramma. Hiermee ligt een duidelijke

opdracht voor de wethouder en het college. Er zijn nog veel ambities waarvan op dit moment

de uitvoering nog onduidelijk is. Dat heeft te maken met de combitunnel en de verdere

verbreding van de N35 richting Raalte. De heer Kemper zet vraagtekens bij de verkeersfunctie van de Smidsweg en de Rijssensestraat. Over een andere functie en nadere invulling moet eerst de commissie en de raad zich buigen. Datzelfde geldt voor de inrichting van de Grotestraat en ook voor een veiliger fietsverbinding Koersendijk. De beslissing inzake de Boomcateweg/ Van den Bergsweg wordt pas genomen op het moment dat het combiplan af is en er een andere aansluiting is naar de Wierdensestraat. De heer Kemper geeft aan dat in het plan het voornemen staat om de aansluiting aan te leggen op de N35 en vervolgens te overwegen om de Boomcateweg/ Van den Bergsweg af te sluiten. De route richting Raalte zal een 2 keer tweebaans weg worden die parallel moet lopen aan

de spoorweg. De heer Kemper vraagt waar de op-en afrit nabij Haarle komt. Hoe zit het met

de mogelijkheid bij de Tunnelweg om er onderdoor te gaan richting Haarle? Is daar rekening

gehouden met het wildviaduct dat er staat gepland? Welke functie behoudt dan de huidige

N35? Op welke termijn wordt het concreet uitgevoerd, want het overschrijdt het tijdsbestek

van dit mobiliteitsplan. De heer Kemper mist in het mobiliteitsplan de veiligheidsknelpunten. Die worden jaarlijks teruggekoppeld via de Bavo-rapportages (Beleidsplan aanpak verkeersonveiligheid). Hoe wordt hiermee omgegaan en welke prioriteit wordt er aan gegeven? Vorig jaar september is in de commissie gesproken over nut en de noodzaak van een vrij liggend fietspad langs de Poggenbeltweg. De wethouder heeft de toezegging gedaan dat zij de discussie zou betrekken bij de totstandkoming van dit plan. De heer Kemper vraagt wat er is gedaan met de vragen en opmerkingen. Waarom komt het niet terug in het mobiliteitsplan? Als de N35 2 keer tweebaans wordt, zal het verkeer in Haarle afnemen. Recreatie en toerisme worden de komende jaren steeds belangrijker voor deze gemeente. Het wordt een vervangende economische drager voor de grotere agrarische bedrijven. In het plan staat een fietssnelweg van oost naar west opgenomen, de F35. De heer Kemper vraagt hoe het zit met het fietsverkeer van noord naar zuid. Is het een idee om in navolging van de Tunnelweg en de

Luttenbergerweg recreatief toeristische fietspaden aan te leggen van noord naar zuid? De commissie was vorig jaar niet eenduidig over het fietspad aan de Poggenbeltweg. Wellicht kan de commissie nu richting de raad tot een gezamenlijk initiatief komen.

 

De heer Limbeek merkt op dat het mobiliteitsplan tot stand is gekomen in samenwerking met

direct betrokkenen in dit huis, maar ook belangengroeperingen en diverse organisaties.

Blijkbaar zijn de ondernemers van bedrijventerrein ’t Lochter niet in de communicatie

betrokken. Het is belangrijk om de ontsluiting Boomcateweg met het industrieterrein eerst

open te houden en te zien wat de effecten zijn van de ontsluiting naar de N35.

Ten aanzien van de veiligheid wordt nu ook de Groeneweg genoemd naast de

Poggenbeltweg en een pleidooi gehouden voor een vrij liggend fietspad. Bij de

Poggenbeltweg is een onderzoek gedaan en daar is uitgekomen dat de situatie zoals deze nu

is, veilig genoeg is. De heer Limbeek pleit ervoor om toch goed te onderzoeken of er andere

mogelijkheden zijn.

 

Er is meerdere keren aangegeven, dat de oversteek Burg. H. Boersingel/ Boomcateweg een

gevaarlijk punt is. Tot nu toe is daar niets aan gedaan. De fractie van ChristenUnie is van

mening dat het van belang is om de situatie eens goed te bekijken en wellicht zijn

waarschuwingstekens een oplossing. De heer Limbeek weet niet waarom in het verleden de

weg er niet onderdoor is gelegd.

 

De Smidsweg/ Rijssensestraat blijft een hoofdontsluitingsweg, waarbij geen vrij liggend

fietspad is. Het blijft voor de fractie een gevaarlijke situatie, waarbij het toch noodzaak is om

daar verbetering in te krijgen, zegt de heer Limbeek. Ook als het vrachtverkeer wordt

geweerd, blijft het een hoofdontsluitingsweg. Een goede aansluiting op de A1 geeft minder

druk op de secundaire wegen. Het verzoek aan het college is om hier druk achter te zetten.

 

De heer Limbeek vraagt of het traject voor de fietssnelweg F35 al bekend is. Komt het langs

de weg of aan de noordkant van de spoorlijn?

Het is een goede zaak dat de trein geëlektrificeerd wordt. Echter, na de stoptrein komen er

ook intercity’s. Wordt het goederenvervoer ook over dit traject gestuurd? Zo ja, dan gaan er

veel meer treinen per uur over het traject.

 

Mevrouw Ter Harmsel vraagt aan de wethouder wat de mogelijkheden zijn van het voorstel

van de heer Webbink, namelijk dat de Van den Bergsweg tijdelijk open blijft om te bekijken

of sluiting t.z.t. wel nodig is.

Zij schrikt ervan dat de heer Menkveld aangeeft dat kinderen over een 80 km weg moeten

fietsen richting school. Zij verzoekt om een reactie van de wethouder.

Wat betreft de Poggenbeltweg vraagt mevrouw Ter Harmsel of het wellicht mogelijk is om

daar een recreatief fietspad aan te leggen. Vanuit Deventer geven de navigatiesystemen de

Poggenbeltweg aan als route richting Nijverdal. Is daar vanuit gemeenteniveau wat aan te

doen?

 

In het convenant wordt gesteld, dat als de tunnel gereed is er weinig mobiliteitsknelpunten

zijn in Hellendoorn. Mevrouw Ter Harmsel geeft aan dat dit wellicht voor het autoverkeer

kan kloppen, maar dan is er nog het openbaar vervoer en de fietsers. Het openbaar vervoer

in de gemeente is matig. Het is een grote opgave om naar de kleine kernen te komen. Kan

de wethouder aangeven hoe zij hier een positieve bijdrage aan kan leveren? Wordt er nog

een proef opgestart met gratis openbaar vervoer naar kernen en wijken, zoals in het

raadsbeleidsprogramma is aangegeven? Mevrouw Ter Harmsel zou graag zien dat er meer

werd ingezet op de relatie fiets en openbaar vervoer. Zij sluit bij de heer Veneman aan om te

gaan voor bewaakte fietsstallingen, eventueel uitgebreid met een reparatieafdeling voor

kleine mankementen aan de fiets.

 

In reactie op de zienswijze van de WMO-raad geeft de gemeente aan dat zwakke

verkeersdeelnemers een wijd verbreide term is. Hoe past de scootmobiel hierin? Hoe wordt

richting de mensen gecommuniceerd waar zij mogen rijden? Valt dit ook onder de

broemcursus, vraagt mevrouw Ter Harmsel.

In het mobiliteitsplan wordt gesproken over het inrichten van de infrastructuur rond de

LOG’s. Mevrouw Ter Harmsel gaat ervan uit dat dit pas wordt ingericht als de LOG’s echt

aan de orde zijn.

 

Ten aanzien van het bedrijfsvervoerplan gaat de PvdA ervan uit dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door een duurzaam wagenpark te gaan houden, als vervanging noodzakelijk is. Voor de fietsstallingcapaciteit gaat de wethouder uit van attractiepunten. Mevrouw Ter Harmsel vraagt of hier ook de centra van Hellendoorn en Nijverdal onder vallen. Als mensen worden gestimuleerd om met de fiets naar het dorp te komen, dan moeten fietsenstallingen daar ook een onderdeel van zijn.

 

De heer Felix stelt dat het Hellendoorns Mobiliteitsplan een opvolger is van het wegenstructuurplan. Mobiliteit is belangrijk, het is daarom goed om te kijken naar allerlei verschillende vormen van mobiliteit. Er is een aantal beleidskeuzes gemaakt die nodig zijn om de mobiliteit te behouden, te verbeteren en misschien zelfs te veranderen. De beleidskeuzes zijn helder geformuleerd.

Kan de wethouder toelichten waarom het fietspad Tunnelweg/Luttenbergerweg wel is

opgenomen, maar de Poggenbeltweg en Groeneweg niet?

De heer Felix vraagt wat wordt bedoeld met het verfijnen van het huidige fietsnetwerk en de

kernen Hellendoorn Nijverdal in te richten volgens een aantal criteria. Wordt er dan gekeken

naar de concurrentie tussen auto en fiets?

De Koersendijk staat nu aan het eind van de planning. Is het mogelijk om deze naar voren te

halen en welke mogelijkheden ziet de wethouder om de Koersendijk fietsvriendelijk te

maken? De heer Felix is voorstander van een nieuwe fietsenstalling bij het station. Wie gaat het

beheren? Hier kunnen voordelen worden behaald voor de fietsenstallingen in het centrum

van Nijverdal en bereikbaarheid van het station. Hoe staat de wethouder tegenover een

bewaakte fietsenstalling?

In het plan wordt gesproken over het garanderen van een minimum niveau van het openbaar

vervoer. De heer Felix vraag wat dat niveau is. Hij verzoekt om het helderder te formuleren.

Ten aanzien van de directe en frequente busverbindingen naar werkgebieden en recreatief

toeristische bestemmingen zou de heer Felix dat graag aangevuld zien met woongebieden.

 

De heer Felix noemt een aantal positieve punten van het mobiliteitsplan zoals de

fietssnelweg F35. Hopelijk eindigt die niet in Nijverdal en wordt ook verder gekeken naar de

westkant van Nijverdal.

Spoorwegverbinding Nijverdal-Enschede opwaarderen, elektrificeren en dubbelbaans maken.

Daar zit ook het gevaar in dat intercity’s voorbij razen en er minder mogelijkheden zijn om

met de trein naar het westen of het oosten te gaan. Minimaal 2 keer per halfuur een

stoptrein is voor de heer Felix echt het minimum.

Hij is positief over de uitspraak dat de Grotestraat autoluw/ autovrij wordt en dat de

wethouder het station wil benoemen als een OV knooppunt voor de regio.

De heer Felix ziet een knelpunt in de opwaardering van de N35 naar 2 keer tweebaans en

naar 100 km. In het stuk staat dat het belangrijk is voor de regionale bereikbaarheid en voor

de economie. Verder heeft het geen voordelen, niet op leefbaarheid en niet op veiligheid.

Waarom moeten wij dit doen? Investeren in asfalt betekent meer auto’s, meer mobiliteit.

Hiermee wordt het probleem niet opgelost.

 

De heer Gorter geeft richting de heer Van Keulen aan dat hij niet houdt van dreigementen. Er

is sprake van het eventueel afsluiten van de Van den Bergsweg als een andere ontsluiting

klaar is. Iedereen heeft het over een aansluiting op de Rijksweg 35, dat is niet het geval. Het

zal dan een aansluiting worden op de Wierdensestraat. De heer Gorter onderschrijft de

woorden van de heer Webbink, als het is gerealiseerd, laten wij dan kijken naar nut en

noodzaak van het afsluiten van de Van den Bergsweg.

In de beleidsnotitie zit volgens de VVD een spanningsveld. Enerzijds wordt er veel gesproken

over het fietsnetwerk. De heer Gorter mist daarin het fietsnetwerk in de

Noordzuidverbinding. De mogelijke optie van het CDA om een toeristisch fietspad aan te

leggen, kan hij onderschrijven.

 

De Koersendijk is ook een heikel punt. Het klinkt heel mooi, maar in Nijverdal zijn weinig

oost-west verbindingen naast de Grotestraat. De heer Gorter is van mening dat dit één van

de wegen is waarmee toch een verbinding boven het spoor mogelijk is.

De ontwikkeling van de aanleg van een stuk weg tussen de G. van der Muelenweg en de

Oranjestraat juicht de heer Gorter toe. Hij verzoekt deze weg snel aan te leggen, desnoods

als noodweg.

Als over een aantal jaren Rijksweg 35 klaar is en de Grotestraat kan worden ontaan van een

hoop verkeer en die wordt ingericht, dan verwacht de VVD-fractie dat het college echt met

de ondernemers in overleg gaat.

 

Wethouder Paalman antwoordt ten aanzien van de communicatie dat bij een informele

bijeenkomst van de raad op 7 april j.l. is aangegeven wie vertegenwoordigd is in de

klankbordgroep. Dat is onder andere de Businessclub Nijverdal, Transport en Logistiek

Nederland en VNO-NCW midden.

Ten aanzien van de Boomcateweg geeft de wethouder aan dat eerst de nieuwe aansluiting

wordt aangelegd en dan tot afsluiting wordt overgegaan. Op pagina 50 staat niet eventueel.

Het is inderdaad geen aansluiting op de A35, het is een aansluiting op de Wierdensestraat.

Wethouder Paalman licht toe dat de route naar het industrieterrein vanuit Hellendoorn en

Kruidenwijk richting industrieterrein straks via de Noordzuidverbinding gaat. De oude

verbinding richting Boomcateweg wordt voor het autoverkeer afgesloten. Er is straks geen

verbinding meer vanaf de Eversbergweg naar de Boomcateweg voor auto’s. Er komen

andere routestructuren naar het bedrijventerrein. Jaren geleden is de afsluiting al vastgelegd

in een convenant met de wijkvereniging Nijverdal Oost. Toen is bedongen dat er eerst een

nieuwe aansluiting zou moeten zijn vanaf het industrieterrein naar de Wierdensestraat en dat

dan de afsluiting kan plaatsvinden.

 

Wethouder Paalman antwoordt op de versnelde aanleg van de N35 Nijverdal-Zwolle, dat dit

niet erg realistisch is. De verwachting is dat het in 2020 zal plaatsvinden. Het tracé ligt vast,

het tracé tussen de huidige weg en het spoor. Dit sluit aan op het tracé in Raalte en gaat

onder langs Mariënheem.

Voor de aansluiting in Haarle geeft wethouder Paalman aan dat de insteek is de

Stationsweg. Uiteindelijk bepaalt Rijkswaterstaat het tracé. Aan de NTF kant is het een groot

probleem om de weg zo dicht mogelijk bij het spoor aan te leggen. Het ecoduct is bekend en

levert geen probleem op voor 2 x 2, maar wel als het dicht bij het spoor moet worden

gelegd. Rijkswaterstaat geeft aan dat hier nadere studie voor nodig is.

 

Over de fietspaden is een aantal opmerkingen gemaakt. Wethouder Paalman merkt op dat zij

niet heeft toegezegd dat de Poggenbeltweg in het mobiliteitsplan zal worden meegenomen.

Het mobiliteitsplan is een verkeerskundig verhaal. Verkeerskundig zal daar nut en noodzaak

niet worden aangetoond. Politiek gezien kan de raad een andere beslissing nemen. Op dat

moment heeft de wethouder de bal bij de raad neergelegd.

Wethouder Paalman zegt dat als de raad een wijzigingsvoorstel indient, dit consequenties

heeft voor het uitvoeringsprogramma. De raad moet dan aangeven wat er moet worden

geschrapt om de 2,88 miljoen vrij te maken voor de Poggenbeltweg. De heer Veneman gaf

terecht aan dat er de komende jaren geen extra geld beschikbaar zal zijn.

 

Wethouder Paalman wil voor het fietspad Groeneweg bekijken wat er mogelijk is. Fietsstroken zijn wellicht een oplossing. Die komen niet bij een 80 km weg, maar wellicht kan het een 60 km weg worden met fietsstroken, maar dat heeft ook weer een relatie met de tijden van de buurtbus.

 

Wethouder Paalman legt het verschil uit tussen een utiliteitsfietspad en een recreatief fietspad. De Tunnelweg is recreatief en is dus geen vrij liggend fietspad langs een 60 km weg. Gezien de locatie hoort langs de Poggenbeltweg geen recreatief fietspad te liggen. In de toekomst kan worden bekeken of er een mogelijkheid is om meer recreatieve fietspaden in doorgaande verbindingen te realiseren. Een verbinding van noord naar zuid is voor een groot deel gerealiseerd en derhalve is het niet echt een noodzaak. De fietssnelweg die wordt aangelegd in samenwerking met de regio Twente, vindt zijn weg

in de beleidsvoornemens van de provincie. De provincie bekijkt of de fietssnelweg van Kampen naar Zwolle valt door te trekken via Nijverdal naar Enschede, zegt wethouder Paalman. Over de Koersendijk is nog geen beslissing genomen, er is voorgesteld om een onderzoek te doen.

 

Spoorverbinding en openbaar vervoer. Op het verzoek van de heer Felix om een aansluiting naar de woonwijken antwoordt wethouder Paalman, dat de gemeente op dit moment een busslinger heeft door een woonwijk waar eigenlijk nooit iemand gebruik van maakt. Zij is het niet eens met de opmerking dat er geen goed openbaar vervoer is naar de kernen. Alleen Haarle heeft geen goede verbinding.

 

Wethouder Paalman weet niet wat er in de toekomst met de treinverbinding gaat gebeuren. Op dit moment gaat de trein 2x per uur, dat is inderdaad de minimale insteek. Volledige verdubbeling is helemaal niet aan de orde. Verdubbeling op punten is noodzakelijk om uiteindelijk te bereiken dat er meer treinen kunnen rijden. In de toekomst gaat het naar 1 x per 10 minuten of 1 x per 15 minuten. Intercity’s zijn op dit moment niet aan de orde en ook niet of over dit spoor goederenvervoer plaatsvindt. Elektrificatie is het belangrijkste. Een aantal zaken die in de toekomst plaatsvinden, zoals het autoluw maken van de Grotestraat, zullen in een herinrichtingsplan bij de commissie terecht komen, zegt wethouder Paalman toe.

Ten aanzien van de fietsenstalling is het uitgangspunt van de wethouder een bewaakte fietsstalling in combinatie met andere zaken. Er is gevraagd of het onderzoek Daarlerveen naar voren kan worden gehaald. Hierin is zij afhankelijk van de buurgemeenten en van de eigen capaciteit. Wethouder Paalman ziet nu geen mogelijkheden om die verder naar voren te halen. Mocht de raad bij de Groeneweg een vrij liggend fietspad wensen, dan geldt daar hetzelfde als voor de Poggenbeltweg. De Groeneweg wordt becijferd op 2,5 miljoen. Wethouder Paalman antwoordt dat een scootmobiel cursus geen onderdeel is van BROEM, maar wel jaarlijks plaatsvindt. Een scootmobiel mag overal rijden. De heer Kemper zegt dat de verkeersfunctie Rijssensestraat/Smidsweg zal veranderen. Op pag. 50 staat dat zij de verkeersfunctie behouden, maar doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd. Er kunnen daar geen vrij liggende fietspaden worden gerealiseerd.

 

De heer Gorter interrumpeert en geeft aan dat dan het vrachtverkeer komend vanuit Rijssen

die weg zal nemen richting Raalte en Ommen.

 

Wethouder Paalman antwoordt dat het betekent dat er een verbod op vrachtverkeer komt, waarop ook moet worden gecontroleerd. Een deel van het vrachtverkeer zal gebruik van de Burg. H. Boersingel maken en van daaruit naar de N35 gaan. Er zal nader worden onderzocht welke maatregelen er verder kunnen worden genomen om het vrachtverkeer terug te dringen.

 

Het tracé van de fietssnelweg is nog niet bekend. Dit is afhankelijk hoe het zo meteen

richting Wierden gaat. Bij de inrichting van het stationsplein wordt ook bekeken hoe de

fietssnelweg daar kan worden ingepast, zegt wethouder Paalman.

Er is verzocht om eerdere aanleg van de verbinding van de Oranjestraat naar de Ven der

Muelenweg. Dat is niet mogelijk, omdat er afspraken zijn gemaakt over het bouwterrein wat

de aannemer inneemt voor het combiplan.

 

Bij de Boomcateweg/ Burg. H. Boersingel is gekeken naar de ongevallenregistratie van de

afgelopen jaren. Daar blijkt uit dat het geen ongevallenconcentratiepunt is. Helaas is het zo

dat als daar ongelukken plaatsvinden, dit vaak zware ongelukken zijn. Wethouder Paalman

merkt op dat veel ongelukken gebeuren, omdat mensen zich niet aan de verkeersregels

houden. Het is een weg die objectief gezien voldoende zicht biedt en voldoende veilig zou

moeten zijn. Wethouder Paalman geeft aan dat op basis van de ongelukken van de laatste

tijd een analyse wordt gemaakt.

Er is gevraagd of daar een tunnel kan komen. Dat zou wellicht kunnen, echter dan wordt het

verkeer op de route bevorderd, terwijl de weg erachter er niet op berekend is. Dat geldt ook

voor VRI’s. In het kader van het budget dat voor verkeersveiligheid bestemd is, kan worden

bekeken of daar verkeersveiligheidsmaatregelen moeten komen of dat afsluiting een optie

zou kunnen zijn. Eerst analyseren en vervolgens in gesprek gaan, onder andere met de

buurgemeenten.

 

Wethouder Paalman antwoordt ten aanzien van de Noordzuidverbinding en de kosten, dat

alle zaken die in het uitvoeringsprogramma staan, zijn gedekt in de strategische projecten. Er

hoeven geen extra stortingen plaats te vinden.

In 2002 is bepaald dat er naast de infrastructuur (combiplan en Noordzuidverbinding) aan het

hoofdstructuur één post in de strategische projecten is opgenomen, die daaraan zou kunnen

worden besteed. Dat zou te zijner tijd verder worden uitgewerkt. Die uitwerking is

vormgegeven in het uitvoeringsprogramma, licht wethouder Paalman toe. Op dit moment is

er geen enkele sprake van uitstel of afstel.

Er is wel besloten dat er een temporisering van de Noordzuidverbinding zou kunnen zijn.

Gezien de financiële situatie zal de raad hierover een beslissing moeten nemen. Vlak voor de

vakantie is besloten, dat een aantal zaken worden doorgeschoven naar de nieuwe raad.

 

De heer Hofman spreekt namens Plaatselijk Belang Hulsen. Hij sluit aan bij de woorden van

de wethouder. In welk tempo kunnen wij het stuk middengebied noord-zuid tot uitvoering

brengen. Veiligheid en leefbaarheid is een heel belangrijk punt en is in het geding door het

vele verkeer dat Hulsen passeert. Het verzoek om het tempo erin te houden. De bewoners

worden steeds met een kluitje het riet ingestuurd. In het voorjaar hebben zij een brief

ontvangen waarin is aangegeven, dat in het derde kwartaal contact zou worden gezocht.

Het derde kwartaal is bijna voorbij, echter de bewoners zijn niet benaderd.

 

Mevrouw Roessink is blij dat wordt bevestigd, dat navigatiesystemen de toeristen over de

Poggenbeltweg sturen. De gemeente moet blij zijn dat er zoveel toeristen komen, nu alleen

nog voorzieningen voor de fietsers. Daarom pleit mevrouw Roessink voor een fietspad langs

de Poggenbeltweg. Het verzoek om hier opnieuw naar te kijken in het kader van toerisme en

subsidie.

 

De heer Webbink geeft aan dat de Businessclub is gekend in het samenstellen van het

mobiliteitsplan. Hij stelt echter achteraf vast dat de belangen van een aantal ondernemers

onvoldoende zijn gewogen. Daarnaast is een aantal ondernemers op het bedrijventerrein

geen lid van de businessclub.

Het lijkt de heer Webbink de moeite waard om in eerste instantie de noordelijke ontsluiting

aan te leggen. De Boomcateweg/Van den Bergsweg hoeft dan niet te worden gewijzigd.

Een belangrijk punt in het convenant is dat er geen vrachtverkeer meer over de

Boomcateweg zal worden geleid. Dat is met de hersteloperatie destijds bereikt.

 

De heer Stuut geeft aan dat BurgerBelang het echte vuurwerk bewaart voor de raad.

Richting de N35 staat bij Wierden de voorkeursroute A1/A50. Die staat bij Wierden in plaats

van voor de afslag A1. Dat is een vreemde constructie. Vrachtwagens rijden dus door. Aan

de andere kant staat het wel goed.

Ten aanzien van het goederenvervoer per trein geeft de heer Stuut aan dat op het traject

Hengelo-Delden slecht één goederentrein rijdt. 3 x per week en van Delden-Zutphen . Hoezo

heel veel goederenverkeer?

 

De heer Runneboom is het volledig eens met de heer Kemper om de Poggenbeltweg en

Groeneweg verbinding in zijn totaliteit te bezien.

Ten aanzien van de financiën is gevraagd om een lijst waaruit duidelijk wordt dat hoe de

zaken zijn afgesproken.

 

De heer Veneman geeft ten aanzien van de Van den Bergsweg aan dat er eerst een

aansluiting moet worden gemaakt, bekijken hoe het loopt en dan eventueel kijken naar

afsluiten. Kijk hierbij naar het sluipverkeer richting Rijssen.

Bij het fietspad Poggenbeltweg kijken naar toerisme, de route van Deventer naar de

Sallandse Heuvelrug. De heer Veneman geeft aan dat de Groeneweg moeilijk ligt, ook

financieel. Als er ideeën of voorstellen zijn, is het belangrijk om deze goed te communiceren

met PB Daarle.

De vraag over het parkeren bij de Zweef heeft de wethouder niet beantwoord.

De Burg. H. Boersingel/Boomcateweg is een gevaarlijk punt. De heer Veneman wil het graag

opnemen onder onveilige situaties.

Bij de Noordzuidverbinding is gevraagd naar de uiteenzetting bij PB Hulsen. Daar is

aangegeven, dat de wethouder verder gaat met de werkzaamheden, inmetingen, gesprekken

met buurtbewoners. Er gebeurt helemaal niets, echter de verkeersdrukte neemt toe.

Er is geen antwoord gegeven op de vraag over eenheid van drempels in de gemeente.

 

Mevrouw Ter Harmsel sluit aan bij de heer Stuut ten aanzien van de omleidingadviezen voor

de A1/A50. Het vreemde is dat bij de afslag Azelo geen borden staan.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid in Hulsen vraagt zij of het mogelijk is dat daar

routeadviezen worden gegeven. Komt er ten aanzien van de elektrificatie van de trein een wijziging in de route vanuit het noorden naar Twente? Er zijn ontbrekende schakels in het fietspad langs de Regge. Het zou mooi zijn als men van Enter naar Ommen kan fietsen langs de Regge.

 

De heer Felix vraagt of het minimum niveau van het openbaar vervoer concreter kan worden

gemaakt.

Ten aanzien van het elektrificeren van het spoor is het een terechte vraag van de heer

Limbeek om daar serieus aandacht voor te vragen, zegt de heer Felix.

Een groot deel van de busreizigers gaan naar Rijssen, maar gaan ook de kernen in. Het heeft

de heer Felix verbaasd dat bij de afsluiting van de Smidsweg er geen bus door de De

Joncheerelaan rijdt. Misschien heeft de wethouder daar een verklaring voor.

Hij verzoekt om het verfijnen van het fietsnetwerk concreter te maken. Waar denkt de

wethouder aan?

 

De heer Gorter heeft van alle fracties gehoord, dat zij aandacht willen voor het niet afsluiten

van de Boomcateweg/ Van den Bergsweg. Het verbaast hem dat de wethouder die signalen

niet oppakt. Dit is volgens hem strijdig met het democratisch proces.

 

De heer Limbeek wil graag duidelijk hebben wat er precies in het convenant staat. Wat

betreft het spoor sluit hij aan bij de woorden van de heer Felix.

 

De heer Kemper heeft niet gehoord hoe de veiligheidsknelpunten qua prioritering wordt

behandeld in de nota.

Er is een paar ontbrekende schakels in de toeristische recreatieve fietsverbinding van noord

naar zuid. De heer Kemper wil daar richting de raad een voorstel voor doen en het zou mooi

zijn om dat gezamenlijk te formuleren.

 

Wethouder Paalman antwoordt ten aanzien van het goederenvervoer dat het niet gaat om

het aantal treinen, maar wat wordt geclaimd. Het zogenaamde goederenpad. Ook al rijdt er

nooit een goederentrein overheen, als hij is geclaimd en vastgelegd, kan er geen

personenvervoer over heen. De Hanzelijn is met name bestemd voor personenvervoer.

De opmerkingen omtrent de omleidingadviezen zal wethouder Paalman doorgeven aan de

projectleider van het combiplan. Zij verzoekt mevrouw Ter Harmsel om het concreet in de

mail zetten wat zij is tegengekomen.

 

Richting de heer Runneboom geeft wethouder Paalman aan dat er geen lijst is. In de

strategische projecten is destijds één bedrag vastgesteld voor verkeerskundige maatregelen

in het onderliggende wegennet qua hoofdstructuren voor alle vervoerstromen in aansluiting

op het combiplan. Vanuit die post zit een concreet voorstel in het uitvoeringsprogramma.

 

Er is eenheid in drempels. Afhankelijk van de snelheid is er verschil in de hoogte. Oude

modellen worden vervangen door nieuwe als de oude aan vervanging toe zijn, licht wethouder Paalman toe. Door tijdsdruk is Hulsen nog niet ingepland, maar dat is nu opgestart. Wethouder Paalman heeft overwogen om een brief te sturen richting de bewoners. Zij heeft hiermee gewacht, omdat er nog geen concrete datum bekend is. Zij verwacht de komende weken wel een concrete datum te kunnen noemen en zal de bewoners dan informeren. Het parkeren bij de Zweef heeft haar aandacht. Wethouder Paalman schat in dat een recreatief fietspad aan de Poggenbeltweg niet tot de mogelijkheden behoort. Er zijn namelijk andere routes die aantrekkelijker zijn. De heer Kemper heeft het over ontbrekende schakels in het recreatieve fietsnetwerk. Hij verzoekt om in een voorstel heel concreet aan te geven waar het over gaat. Zo is de Tunnelweg ook een ontbrekende schakel.

 

Wethouder Paalman zal ervoor zorgen dat de raad het convenant krijgt. Weliswaar mag het vrachtverkeer de Van de Bergsweg niet in rijden, maar de minder zware vrachtwagens maken daar nu dagelijks gebruik van. Dat is een grote ergernis voor veel mensen. In het kader van recreatie wordt gewerkt aan ontbrekende schakels in het fietspad langs de Regge. Daarvoor is wel de medewerking van veel partijen nodig. Eén van de onderdelen van het Twenteplan is om te kijken naar elektrificatie van de lijn Enschede-Emmen. Wethouder Paalman geeft aan dat zij niet heeft gezegd dat de bus naar de kernen slecht zou zijn. De buurtbus rijdt daar prima. De busslinger die door de woonwijken in Nijverdal gaat, is slecht bezet. De vraag ten aanzien van de Smidsweg/ De Joncheerelaan kan de wethouder nu niet beantwoorden. Ten aanzien van de minimumnormen geeft wethouder Paalman aan dat deze aansluiten bij een aantal uitgangspunten. Bijvoorbeeld het recht op mobiliteit en dat is de regiotaxi. Het is ook de dekkingsgraad van de bushaltes, et cetera. Als het niet duidelijk is, kan in het kader van de verdere uitwerking worden bekeken of de zaken concreter kunnen. De veiligheidspunten kunnen tot 2010 verder veranderen en zijn daarom niet in het mobiliteitsplan opgenomen. Wethouder Paalman is teleurgesteld in de opmerking van de heer Gorter. Hij brengt de ontsluiting Boomcateweg/ Van den Bergsweg in verband met het democratische proces. De wethouder heeft verwezen naar de afspraken in het convenant.

 

De heer Gorter geeft aan dat de reactie van de wethouder hem verbaast. Hij heeft in de eerste termijn aangegeven hoe de situatie was.

 

Het stuk kan naar de raad als hamerstuk.

 

« Terug

Archief > 2009 > september