Algemene Beschouwingen meerjarenbegroting 2010-2013

zaterdag 04 juli 2009 11:18

DOORWERKEN

Dit heeft grote invloed op het werk en de toekomst van veel burgers,

in het bijzonder die van het MKB en de kleine ondernemers in dedienstverlening. Wij sluiten niet uit dat de krimp nog verder gaat. Daarom is zorgvuldig verder werken met het crisispakket van dit kabinet noodzakelijk. Onze fractie heeft begin dit jaar een nota uitgewerkt over de economische gevolgen in onze gemeente en de mogelijkheden te bekijken wat wij in onze gemeente voor maatregelen kunnen nemen. Dit is wereldwijd gezien maar op een erg kleine schaal. Een actieve opstelling mag ook in het kader van het 'bouwen en bewaren' van de aarde op lokaal niveau worden verwacht. Wij staan hierbij achter de aanpak door het college . Wel vinden wij, dat het accent meer gelegd moet worden op projecten die op korte termijn uitgevoerd kunnen  worden en niet op die projecten die de periode van de economische crisis zullen overstijgen. Want op enig moment is er toch een stabilisatie of herstel te verwachten.

Toegespitst op onze gemeente zijn er diverse mogelijkheden die wij op 23 april jl. samen met het CDA ook in een amendement hebben verwoord. Enige teleurstelling is er toch wel, dat zo'n amendement niet de brede steun van de raad krijgt.

Ondanks de financiële crisis zijn er in onze gemeente toch ook flink wat lichtpunten. Vooral de sterk verbeterde financiële positie en verruiming van onze financiële middelen zowel voor structureel en eenmalig nieuw beleid stelt ons in staat om toch veel zaken aan te pakken en uit te voeren. De fractie van de ChristenUnie benadert deze ook liever vanuit de mogelijkheden dan vanuit de beperkingen. Wij verbinden aan deze beschouwingen dan ook graag de naam 'Doorwerken'. Wij zijn blij met de sportnota, de initiatieven vanuit de burgers voor verbetering van het centrum in elke kern, de ontwikkelingen over het Agnietencollege en de kadernota ouderenbeleid. Tegelijk zien wij dat er veel plannen liggen, bijvoorbeeld in Zwartsluis, die maar moeizaam van de grond komen. Er wordt zeker aan gewerkt, maar stevig doorwerken is nodig zodat de 'spa in de grond'  gaat. Wij verzoeken het college zich bij  deze en andere projecten maximaal in te zetten voor financiële ondersteuning vanuit de provincie bij de verdeling van de Essent-gelden.

De ChristenUnie is tevreden over de behaalde tussenbalans van deze raadsperiode. Wij zitten in het laatste jaar en veel beleidsdoelen liggen op koers. Dit is een mooie prestatie. Maar het werk is nog niet af en het lijkt ons raadzaam in een volgende raadsperiode de doelstellingen sterker meetbaar te gaan kwalificeren.

In dit kader hebben wij onze vragen over de ambtelijke organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is niet de eerste keer, dat onze fractie hier de vinger bij legt. Wij hebben de indruk, dat juist gelet op ons ambitieniveau hiervoor meer geld nodig is. Graag een reactie van het college.

Wij zien de laatste tijd ook veel activiteiten in onze gemeente op cultureel en historisch gebied. Denk aan: 200 jaar Dedemsvaart, 160 jaar Koninklijke Schuttevaer, 153 jaar d'Olde Mesiene Stoomgemaal Mastenbroek en De Kalkovens in Hasselt. De historische verenigingen zijn hierbij volop actief. Om dit goed tot zijn recht te laten komen zijn er voorzieningen nodig. Wij verwachten er niet aan te ontkomen bij een concrete uitwerking van plannen hieraan ondersteuning te moeten geven en gelden vrij te maken. Hoe denkt het college hierover?

Wij vragen aandacht voor promotie en marketing van onze gemeente. Wanneer wij Zwarte-waterland steviger op de kaart willen zetten dan kan dit niet met gesloten beurs. Wij kunnen zelf ook geen boodschappen doen als wij geen geld op zak hebben. Heeft het college behoefte aan meer financiële armslag om vlot te kunnen reageren?

De ChristenUnie fractie heeft zorgen over het vandalisme en kleine criminaliteit. Recente vernielingen in de H. van Viandenstraat in Hasselt en bekladdingen (van sportaccom-modaties) zijn daarvan voorbeelden. Wordt hiervan aangifte gedaan, zodat daders opgespoord kunnen worden om o.a. de kosten te kunnen verhalen? Zien wij de politie bij dit soort ontwikkelingen wel voldoende? Overigens ligt hier ook een eerst verantwoordelijke taak voor de ouders! Wij doen moeite om het toerisme te stimuleren, maar tegelijk klagen toeristen en ook andere mensen over gedragingen van door jongeren aan de kade in Hasselt. Zo horen wij, dat watertoeristen bij de kaai in Hasselt weggepest worden, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Functioneert het jeugdwerk bij het tegengaan van overlast? Fout parkeren in de kernen ook op zondag komt nogal eens voor, waardoor hulpdiensten locaties soms moeizaam kunnen bereiken. Er heerst over deze overlast en andere zaken onvrede en onzekerheid in ons land en in Zwartewaterland. Wij zullen hierop een afdoende antwoord moeten geven. Anders drijven wij mensen in de richting van hen die wel grote woorden spreken maar een inhoudelijke gedachtewisseling over dit soort zaken stelselmatig uit de weg gaan.

Over het waterfront Hasselt lezen wij, dat alle gewenste kavels zijn aangekocht, terwijl de aankoop van het laatste perceel nog moet plaatsvinden. Is dit inderdaad zo?

  1. De woningbouw Binnenveld is mede afhankelijk van de verplaatsing van de manege en de volkstuinen. Lukt het college dit voor het einde van deze collegeperiode overeenstemming te bereiken? Iedereen weet wat er moet gebeuren. Kan de procedure in afwachting van de overeenstemming niet alvast gestart worden?    

 Het meerjarenperspectief ziet er op zich goed uit. Enkele stelposten en reserveringen zijn in de begroting opgenomen.  De lokale belastingen stijgen met 1.5%. Wanneer wij de cijfers van het voorafgaande jaar doorrekenen dan komen wij op 2.5%. Kan dit toegelicht worden?

De harmonisatie van de met de drie voetbalverenigingen loopt moeizamer dan aanvankelijk werd verwacht. Er zou woensdag jl. weer een gesprek zijn met DESZ, Olympia'28 en SC Genemuiden. Wat zijn de resultaten? Zijn partijen tot elkaar gekomen om een harmonisatie-overeenkomst te tekenen? Graag een reactie van het college.

Er zijn onduidelijkheden over de groei van het gemeentefonds en de consequenties die dit voor onze gemeente zal hebben. Door de economische crisis zijn er vraagtekens over de financiële armslag in de komende jaren. En welke gevolgen heeft de nieuwe aanbesteding van de WMO? Het plaatst de behandeling van de meerjarenraming in een onzekere positie. Welke keuzes kunnen er wel of niet worden gemaakt? Vandaar onze vraag of wij in dit stadium wel tot vaststelling moeten overgaan.

Is het niet beter te wachten tot het najaar bij de behandeling van de begroting 2010? Dan is er meer bekend over de effecten van het gemeentefonds op onze begroting. Mede hierdoor is er voor ons in de eerste termijn nog geen aanleiding amendementen of moties aan te kondigen.

De fractie van de ChristenUnie beseft, dat wij niet alle punten kunnen oplossen. De burgers en hun organisaties dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes. De overheid heeft als dienares van God de taak om, voor zover dat in haar vermogen ligt, bij te dragen aan een samenleving, waarin mensen tot hun recht kunnen komen en in vrede met elkaar kunnen leven. Wij willen hierbij luisteren naar het Woord van God met een open oog voor de werkelijkheid . Zo kan de samenleving groeien in vertrouwen. Wij wensen u allen wijsheid en Gods zegen bij de uitvoering van alle voornemens over 2010 en volgende jaren.

ChristenUnie Gemeenteraadsfractie Zwartewaterland

R. Huls, fractievoorzitter

K. van Olst

\G. Knol 

W. Veldman-Boonen

G.J. Beltman

« Terug