Vaststelling structuurvisie

vrijdag 29 mei 2009 11:59

In de Raad van 28 mei 2009 is de Structuurvisie vastgesteld. Twintig van de 29 raadsleden gingen akkoord met de structuurvisie. Daarmee staat een ruime meerderheid van de raad achter de visie op Kampen tot 2030.
Hieronder vindt u de bijdrage van de fractie van de ChristenUnie in de raadsvergadering.

Voor ons ligt een prachtig boekwerkje waarin de sfeer van Kampen duidelijk en realistisch wordt neergezet. Onze fractie wordt enthousiast van een dergelijke goed doordachte visie op de toekomst van onze gemeente!

Vorig jaar, in februari 2008, heeft onze fractie een groot aantal punten ingebracht in de discussie over de structuurvisie. Vrijwel al deze punten zijn onverkort overgenomen in de tekst die voorligt. U begrijpt dat wij daar natuurlijk heel blij mee zijn. Ik wil er een paar noemen.

Voorzieningen in de wijken, hoe moeten de wijken eruitzien?

De CU heeft een belangrijk punt gemaakt van de sociale samenhang in een wijk. Dit komt in de Structuurvisie goed terug. Wijken zijn gemengd van aard: huur en koop, goedkoop en duur in één wijk.

Ook opgenomen in de Structuurvisie is dat de wijken voldoende groen moeten bevatten. Niet de hele stad volbouwen ten koste van het groen. Dit kost dus ruimte en dat is uiteraard duur. Het zal in de toekomst aanlokkelijk zijn om allerlei stukken groen om te vormen in lucratieve bouwgrond. Laten we als raad en college het lef hebben om daar tegen te zijn en tegen te blijven!

Voorzieningen worden zoveel mogelijk in de wijken gepland. Dit geldt voor scholen, winkels, peuterspeelzalen, kerken. Dit komt de sociale samenhang in een wijk ten goede.

Hetzelfde geldt voor sportvoorzieningen. Ze moeten zo ingericht zijn dat ze ook een functie hebben voor het groen in de wijk en dat ze een uitloopgelegenheid vormen voor de bewoners van de wijken. Zo kan ruimte efficiënt gebruikt worden.

Werk
Het is broodnodig dat er in Kampen meer werkgelegenheid komt voor hoger opgeleiden. Juist de hoger opgeleiden verlaten Kampen nu en dat is een onwenselijke situatie. Hier is een verband met het vertrekoverschot van de leeftijdsgroep 25-49 jaar.

De CU is er sterk voorstander van om eerst de bestaande bedrijventerreinen optimaal te benutten voordat er uitbreiding plaatsvindt. De revitalisering van Haatlanden moet onze volste aandacht hebben.

Woningbouw
Kampen kent een groot vertrekoverschot in de leeftijdscategorie 25-49 jaar. Dit is de groep die kinderen heeft of nog krijgt. Een belangrijke groep dus om de stad levendig te houden. Zonder gezinnen met kinderen geen groei op de scholen en minder aanwas bij de sportverenigingen. Het is belangrijk dit vertrekoverschot om te buigen. We zullen dus geschikte woningen moeten bouwen, vooral starterswoningen. Daarmee houden we een belangrijke groep vast.

Als het ons lukt het migratiesaldo structureel op 0 te krijgen (en dat willen we graag!) dan komen we volgens Companen in 2030 uit op ongeveer 57.000 inwoners. Het is niet realistisch al deze mensen te huisvesten binnen de bestaande stad. We offeren daarmee veel te veel groen en dus welzijn op. Vandaar dat de CU er voor blijft kiezen om grootschalige uitbreidingslocaties te plaatsen aan de westzijde van de Zwartendijk.

Natuurlijk blijft daarbij gelden dat de ontwikkeling van de bevolkingsgroei voortdurend goed in kaart moet zijn. We bouwen niet voor de leegstand.

Bypass
Rondom de bypass hebben de laatste tijd tal van deskundigen hun zegje gedaan. De een beweert dit en de ander beweert dat. Wat moet je daar als raadsleden mee. In elk geval is onze fractie niet zo deskundig dat we kunnen bepalen wie er al of niet deskundig is. Laat staan dat we zouden kunnen bepalen of de bypass wel of niet nodig is. Wij houden ons dus maar bij de feiten waarmee we hebben te handelen. En die zijn als volgt.

In 2006 is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Hiermee is een ruimtelijke reservering gelegd op het gebied ten westen van Kampen voor een hoogwatergeul. In de PKB wordt gesproken over een maatregel na 2015, maar we weten allemaal dat de kans groot is dat besloten wordt deze maatregel naar voren te halen. In elk geval is de reservering voor de bypass een gegeven dat niet ontkend kan worden.

Het zou dus ronduit dom zijn om de bypass niet op te nemen in onze structuurvisie. Welke gemeente stelt nou een structuurvisie vast waarin een belangrijk gegeven niet meegenomen wordt?

Wordt de bypass onverhoopt niet aangelegd, dan zullen we op dat punt de structuurvisie moeten herzien. Daar zal onze fractie dan overigens geen traan om laten.

Verder moet goed duidelijk zijn dat het niet de gemeenteraad van Kampen is die al of niet besluit de bypass aan te leggen. En dat is maar goed ook. Het zou de waterveiligheid van Nederland niet ten goede komen als de lokale politiek over dit soort grensoverschrijdende kwesties besluiten zou moeten nemen. De lokale politiek is immers per definitie gericht op de lokale belangen.

We houden onszelf en de burgers voor de gek als we vanavond net doen alsof de gemeenteraad van Kampen beslist tot het aanleggen van de bypass. We zouden kunnen besluiten de bypass niet op te nemen in de structuurvisie, maar dan nog kan het rijk besluiten de bypass wel aan te leggen. Als de situatie zo ligt kunnen we er beter maar het beste van maken. In plaats van te wachten tot de bypass ons overkomt.

Windmolens
Er is één punt in de structuurvisie dat onze fractie graag aangepast zou willen zien. En dat gaat over de windmolens. In de structuurvisie wordt uitgegaan van het beleid dat is vastgesteld in 2003. Formeel is dat juist. Maar de werkelijkheid heeft ons inmiddels geleerd dat de huidige windmolens niet meer voldoen aan dat beleid. Bij de discussie over de windmolens op de locatie Hattemerbroek heeft onze fractie erop gewezen dat het beleid dat we als gemeente hebben sterk verouderd is en aanpassing behoeft. Graag zouden we in de structuurvisie opgenomen zien dat er nieuw beleid gemaakt moet worden. We hebben een amendement voorbereid waarin dit punt geregeld wordt.

« Terug