Visie ChristenUnie op kadernota 2010-2013

dinsdag 14 april 2009 19:00

De fractie van de ChristenUnie is zich bewust van de omstandigheden waaronder de kadernota 2010-2013 geschreven is. Weinig mensen hebben deze onzekere tijden eerder meegemaakt. We kunnen ons dan ook herkennen in de vele vraagtekens en onzekerheden die terug te vinden zijn in deze nota. Hoewel onze landelijke overheid denkt dat zij het bestek gereed hebben om deze crisis te bestrijden, is het de vraag of de te nemen maatregelen afdoende zijn. Veel vragen blijven nog onbeantwoord, wel weten we dat we niet bij de pakken neer moeten gaan zitten. We moeten ondernemend en slagvaardig ons werk uitvoeren. Daar staan we voor in Rijssen-Holten.

De financiële positie van de gemeente baart ons grote zorgen. De verhoging van het rentepercentage vinden wij discutabel, dit gezien de onzekere tijden in de financiële wereld. Het dekken van vaste personeelskosten vanuit onder andere het grondbedrijf is onwenselijk. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met een bezuinigingsdiscussie, de financiële positie van de gemeente Rijssen-Holten dwingt ons tot het maken van keuzes. Volgens ons zijn deze keuzes onuitstelbaar. Een heroriëntatie op het totale takenpakket is nodig, dus niet alleen de relatie met de grondexploitatie. De uitkomst van deze discussie zal zeker gevolgen hebben voor geplande ontwikkelingen op diverse terreinen.

Als gemeente staan we bekend als ondernemersvriendelijk. Signalen uit het bedrijfsleven moeten wij dan ook oppakken. De bedrijvencontactfunctionaris voorziet overduidelijk in een behoefte. Goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is van levensbelang, en niet alleen in tijden van crisis. Wat ons betreft krijgt deze spilfunctie meer inhoud.

De realisering van het netwerkplan sport komt danig onder druk te staan. Zeker nu de ontwikkeling van Meermanskamp onzeker is en daarmee de financiële pijler onder het netwerkplan sport verdwenen is.

Samen werken, samen leven krijgt in deze tijd een nieuwe dimensie. We moeten er op toezien dat de zwakken in de samenleving nu niet buiten beeld raken.

Voor ons is belangrijk dat we niet bij de korte termijn blijven hangen, maar verder kijken. Het is dan ook belangrijk om onderwerpen die verder reiken dan de huidige "regeerperiode" niet uit het oog te verliezen. Onderwerpen als duurzaamheid en milieubeleid kosten veel geld en leveren op korte termijn weinig op, maar zijn van levensbelang voor de toekomst van ons en onze kinderen.

De ChristenUnie fractie wil ook in de komende jaren met u werken aan een waarde(n)volle samenwerking / samenleving. Hierin mogen wij ons gedragen weten door onze Goede God en in afhankelijkheid van Hem mogen wij ons werk doen.

Kadernota 2010-2013

« Terug

Reacties op 'Visie ChristenUnie op kadernota 2010-2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april