Reactie op open brieven van dhr. Zeven en Hartong

zondag 05 april 2009 11:47

Voorgeschiedenis
In 2000 heeft het kabinet het standpunt ‘Ruimte voor de Rivier' gekozen als uitgangspunt voor een nieuwe aanpak van hoogwater. Ruimte voor de Rivier is een pakket van 39 maatregelen vastgesteld, die het Nederland beter moeten gaan beschermen tegen overstromingen. Dat vindt men nodig, want het klimaat verandert, en we moeten rekening houden met nattere winters. Een gevolg is dat rivieren meer water te verwerken krijgen, waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Het alleen verhogen van dijken biedt geen duurzame oplossing.

Voor Kampen is gebleken dat voor de korte termijn het zomerbed van de IJssel verlaagd moest worden en op lange termijn een bypass moest worden aangelegd om het overstromingsrisico reduceren. De gemeenteraad is destijds uiterst kritisch geweest.
Nut en noodzaak zijn uitvoerig betwist. Maar het rijk was onverbiddelijk. In 2001 is de maatgevende afvoer voor rivierwater 2015 wettelijk vastgesteld op 16.000 m3/s. Deze maatgeving dient puur en alleen de veiligheid van de bewoners nabij de rivieren.
Dat betekent voor Kampen dat de bypass onvermijdelijk is.
In juli 2005 heeft de gemeenteraad op twee stemmen na ingestemd met de kadernota/ masterplan IJsseldelta Zuid, waaronder de bypass.

Waarom een bypass?'
Het rijk geeft daarvoor verschillende argumenten:
Vanwege het verlagende effect op de IJssel. Dat betekent dat de IJssel op het traject Hattem/ Kampen ruim binnen de wettelijke risiconormen blijft.
Weinig / geen toename stijgsnelheid
Geen toename stroomsnelheid
Geringe toename maximale waterdiepte (enkele decimeters)

Kampen en het badkuipscenario?
Dhr. Hartong stelt in zijn brief dat door de bypass en haar dijken Kampen als een "badkuip" wordt ingericht. Maar ook zonder de bypass zijn er delen van Kampen die laag liggen. Bijvoorbeeld delen van de binnenstad, Zuid maar ook de wijk Onderdijks. Als je de dijken ophoogt en het water beter verdeelt dan verandert er niks aan dit badkuipprobleem maar ben je wel beter beschermd.

Slachtoffers?
De mogelijke slachtoffers die de werkgroep en dhr. Hartong opvoeren vallen in geval van een dijkdoorbraak. Daarom moet je zien te voorkomen dat de dijken doorbreken, en juist daarom zijn maatregelen waaronder de bypass bedoeld. Het slachtofferaantal is dan ook bijzonder hypothetisch en niet goed onderbouwd want er is niet gekeken naar het totale pakket van maatregelen.

Waarom debatteert Provinciale staten wel over de brief van Hartong?
Toevalligerwijs stond er op 2 april een vergadering van de Saten gepland over de bypass.
En natuurlijk wordt de actuele stand van zaken meegenomen. Uit de vergadering bleek dat de waterveiligheid in Kampen is gegarandeerd en de verantwoordelijkheid daarvoor bij het Rijk ligt. Er wordt bovendien nog een extra quickscan uitgevoerd naar de veiligheid. Voor de Provinciale Staten was deze informatie voldoende en men heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van ruim 30 miljoen euro bovenop de 50 miljoen die men al had toegezegd voor de uitvoering van de bypass.
In Kampen is na ontvangst van de brief van dhr. Hartong nog geen commissievergadering geweest.

Beste meneer Zeven,
Wij kennen meneer Hartong niet, dus deskundigheid kunnen we niet beoordelen. In zijn brief staan een aantal prima adviezen. Bijvoorbeeld over evacuatieplannen en vragen om een onderzoek naar de veiligheid. Daar wordt ook gehoor aan gegeven. Het rijk komt met een Quick Scan.
De conclusie van uw werkgroep tegen woningbouw over de Zwartendijk en dhr Hartong dat de waterveiligheid van Kampen door de aanleg van de bypass méér gevaar loopt staat echter haaks op de visie van alle waterdeskundigen, landschapsdeskundigen, risicomanagers en andere vaktechneuten die op provinciaal en landelijk niveau zich hebben gebogen over het hoogwater en de veiligheid van onze inwoners.
En met hun deskundigheid hebben zij de provincies Overijssel en Flevoland, de waterschappen Groot Salland en Zuiderzeeland, de vier gemeentes Zwolle, Kampen, Dronten en Oldebroek, de ministeries van VROM, LNV en V&W en Staatsbosbeheer met goede argumenten en rapportages weten te overtuigen.

Smakeloos
Er wordt door sommigen de suggestie gewekt dat het gemeentebestuur van Kampen en met name dhr. Boerman en dhr. Rietkerk de bypass alleen maar promoten vanwege ´prestige en geld`. Deze uitspraken vinden wij smakeloos, beide heren wonen met hun gezinnen in de `gevreesde badkuip`. Net als het gros van de gemeenteraad. Geen prestige of geld weegt op tegen je eigen veiligheid en die van je kinderen. Die veiligheid gaat voor alles. En in dit land moet je constant alert blijven in het gevecht tegen het water.
Als meneer Zeven stelt dat de Bypass zo `gevaarlijk` is, dan is de vraag wat hij wil gaan ondernemen om de veiligheid in Kampen voor haar inwoners te waarborgen. Want nietsdoen is lijdzaam wachten tot het water komt, en dat het komen gaat weten we allemaal. In 1993 en 1995 toen grote delen van Nederland geëvacueerd moesten worden hielden we immers maar amper de voeten droog.

Janita Tabak
PvdA fractie Kampen

Hilde Mulder
CDA fractie Kampen

Jan Willem Schutte
CU fractie Kampen

Bronnen:
www.ruimtevoorderivier.nl
Provincie Overijssel
Brief van dhr. Hartong
Website werkgroep Zwartendijk
http://www.ijsseldelta.info/zuid
Brief van dhr. Boerman en Rietkerk d.d. 27 maart
Waterschap Groot Salland

 

« Terug

Archief > 2009 > april