Bestemmingsplan Buitengebied

woensdag 01 april 2009 16:48

De afgelopen weken heeft de ChristenUnie fractie zich bezig gehouden met de invulling van het buitengebied van de gemeente Hardenberg.

Algemeen
Naar aanleiding van een discussienotitie van het college konden de raadsfracties hun standpunt ten opzichte van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied kenbaar maken.
De doelen die bij de invulling van dit bestemmingsplan worden nagestreefd zijn:
*het op een duurzame en efficiënte wijze ruimte scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies in het buitengebied
* het vergroten van de leefbaarheid
* het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het platteland
De richtinggevende uitspraken en de uitkomsten van de discussie worden door het college meegenomen en verder uitgewerkt in de nota van uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Buitengebied. 
De fractie ziet de landbouwsector als een van de weinige takken van sport in de moderne economie waarin de band met de schepping, de natuur en haar dieren, zo sterk is. De landbouw bepaalt in economisch, ruimtelijk-fysiek en sociaal-cultureel opzicht voor een belangrijk deel het gezicht van het buitengebied in onze gemeente. Randvoorwaarden als gezondheid,veiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn staan voor ons als fractie voorop en deze kernkwaliteiten willen wij gewaarborgd zien in de invulling van het bestemmingsplan als er gesproken wordt over leefbaarheid en kwaliteit.

Uitgangspunten
De boer moet kunnen boeren.......
Uitbreiding van bedrijven in de daarvoor bestemde gebieden moet dan ook mogelijk zijn vindtr de ChristenUnie. Voor de stagnerende economie is het immers belangrijk dat de agro-sector zijn sterke positie op de internationale markt kan blijven vasthouden.
In de aangewezen Landbouw Ontwikkelingsgebieden is volop ruimte voor vestiging van grootschalige bedrijven. De ChristenUnie zou graag nieuwvestiging van bedrijven buiten de gemeente tegenhouden omdat de kans bestaat dat grote, bijvoorbeeld Brabantse varkens bedrijven, te veel grond innemen zodat te weinig ruimte overblijft  voor "eigen"landbouwbedrijven.
Tevens ziet de fractie dat ook in de LOG's  de instandhouding van grote open ruimten en de vergezichten behouden moet blijven in dit zo kenmerkende veenkoloniale landschap. Sturen op kwaliteit blijft ook hier het devies.

Het is dan ook belangrijk dat het landschap in de verschillende gebieden zijn gebiedskenmerken blijft behouden. Om deze kenmerken te behouden worden er bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Landschap-Identitietskaaten opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar zaken als bebouwing, beplanting,erven,grondgebruik en landgebruik.
Vooral in de ecologische gebieden, als bijvoorbeeld  het Vechtdal en het Reestdal, is ruimte voor water, versterking van biodiversiteit, recreatie en toerisme vastgelegd. Aangezien in deze gebieden veel belangen en kwetsbare sectoren samenkomen geldt in deze gebieden voor de ChristenUnie een Nee, tenzij benadering van beleid. Oftewel maatwerk per situatie......
De  gemengde gebieden zijn van nature wat meer kleinschalig. In de loop der jaren is hier een vermenging van functies ontstaan. Ruimte voor grootschalige landbouw, maar ook voor wonen en werken.

De fractie van de ChristenUnie wil vasthouden aan het onderscheid tussen grondgebonden landbouw en niet grondgebonden landbouw.  Niet grondgebonden landbouw is goed in te passen in een kleinschaliger landbouwgebied, terwijl dat soms moeilijk is in te passen in een grootschalig gebied! Ook hier is inpassing in het landschap en behoud van kwaliteit een pre.
De komst van zogenaamde Agroparken, waarbij verschillende disciplines van de landbouwsector en andere bedrijven samengevoegd worden,  wordt door het college verder onderzocht. De ChristenUnie ziet hiervoor in de gemeente Hardenberg geen toekomst.

namens de fractie,
Anja van den Dolder

« Terug

Reacties op 'Bestemmingsplan Buitengebied'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april