Christenunie dient motie in ten aanzien van fijn stof

bannner fijnstofmaandag 30 maart 2009 20:20

Christenunie dient motie in ten aanzien van fijn stof

 Fijn stof een gevaar voor de volksgezondheid.

 Volgens het MNP vormt milieuvervuiling een groter gevaar voor de volksgezondheid, dan ongezond leven (verkeerd eten, overmatig alcoholgebruik en te weinig lichaamsbeweging is minder gevaarlijk dan fijn stof). Alleen roken is nog slechter voor de gezondheid.

Fijn stof is afkomstig van verbrandingsprocessen, zowel van industrie als van weg, scheepvaart en vliegverkeer. Zeer kleine stofdeeltjes komen ook vrij in de vorm van vliegas en dieselroet. Het meeste roet is afkomstig van dieselmotoren. Maar ook slijtage aan banden en wegen door het verkeer veroorzaakt fijn stof. En als we dichter bij huis blijven dan zijn laserprinters, houtkachels  en ook de schaalvergroting in de intensieve veehouderij zijn veroorzakers van fijn stof.

In de toekomst moeten we hier meer rekening met houden.

We hebben dan wel geen snelwegen door onze gemeente lopen en er zijn ook geen vliegvelden in de buurt.

Maar we hebben wel een N36, waar qua verkeersveiligheid nodig iets aan gedaan moet worden, en misschien wordt de weg die in dat licht wel op gewaardeerd naar een 4 baans weg. De verkeersbewegingen zullen dan ook toenemen.

Ten aanzien hiervan moeten we wel rekening houden waar we nieuwbouw wijken in we toekomst gaan plannen. Waar gaan we rondwegen aanleggen ten aan zien van nieuwbouwwijken.

En wordt er bij industrie terreinen voldoende aan filters gedacht om de fijn stof uitstoot te beperken.

En  welke ontwikkelingen gaan er plaats vinden in het LOG-gebied.

De nota lokaal gezondheidsbeleid is integraal en heeft preventie als een speerpunt.

In de brief die het college aan stichting VROM heeft gestuurd wordt ook aangegeven dat bij alle overheidslagen over dit thema wordt gesproken.

Conclusie; We moeten meer aan dacht aan fijn stof schenken.

De constatering dat fijn stof onaanvaardbare effecten heeft op de volksgezondheid heeft ertoe geleid dat er in ruimtelijke zin maatregelen genomen worden die negatieve effecten tegen gaan. Deze maatregelen moeten worden meegenomen voor beslissingen in de toekomst.

De Christenunie fractie vindt dat dit punt niet is benoemd, in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Twenterand, ook vinden wij dat de inhoud van de brief betreffende negatieve effecten op de leefomgeving moet worden meegenomen in deze nota.

Daarom dienen we de volgende motie in;

Motie

De Raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op 10 maart 2009,

behandeld agendapunt 17 met als onderwerp; Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Twenterand 2009-2012.

Constaterende dat:

-  Constateert dat paragraaf 5.8 aangeeft; milieu een steeds groter effect heeft op de

   volksgezondheid.

-  Deze paragraaf zich beperkt tot frisse scholen.

-  Aan de Doelstelling Kwalitatief en Meetbare Doelstellingen, wordt geen aandacht geschonken aan

   fijn stof en schaalvergroting intensieve veehouderij in relatie tot fijn stof.

Overwegende dat:

-  Milieuvervuiling na roken het grootste gevaar voor de volksgezondheid is.

-  Effecten van veel milieuproblemen zich op lokaal niveau uiten.

-  Moeten maatregelen op lokaal niveau genomen worden.

Draagt het College op:

 Voor paragraaf 5.8 een aanvulling uit te werken ten aanzien van;

  • Negatieve effecten van fijn stof ten aanzien van de leefomgeving.
  • Negatieve effecten fijn stof en infectieziekten(zoals bv. MRSA,influenza en Q-koorts).

Mogelijkheden te onderzoeken om:

  1. aansluiting te vinden bij een landelijk onderzoek van VWS en LNV (en GGD), om te komen tot een 0-meting met als doel inzicht te krijgen in de gevolgen van de luchtkwaliteit op de volksgezondheid.
  2. het instrument gezondheidseffectrapportage in te zetten bij wijziging/vaststelling van bestemmingsplannen die van invloed zijn op de volksgezondheid en luchtkwaliteit

En gaat over tot de orde van de dag.

Vriezenveen, 10 maart 2009

Namens de fractie,

Christenunie,

G. Laarman

GBT

A. Engels

PvdA,

H.W. Zebel

Lokaal Liberaal Twenterand,

W.B. Verboom

 

De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 10 tegen.

CDA en SGP stemden tegen.

 

« Terug

Reacties op 'Christenunie dient motie in ten aanzien van fijn stof'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.