Stichting Welzijn Twenterand

banner geldmaandag 30 maart 2009 20:11

Christenunie dient amendement in ten aanzien van de financiële situatie Stichting Welzijn Twenterand 2007 en komende jaren.

Door duidelijke afspraken te maken en SWT elk kwartaal een rapportage te laten overleggen, heeft het college een beter toezicht op de gang van zaken binnen SWT en kunnen er zo nodig maatregelen genomen worden.

Hierdoor moeten tekorten zoals nu, tot het verleden behoren.

De Christenuniefractie vindt dat het budget welke door de raad voor 2009 is vastgesteld, leidend is.

Moet het anders worden dan moet de raad hier zich maar over uitspreken.

De oorzaak van het probleem was volgens de Christenunie;

  • Er is slecht naar elkaar geluisterd
  • Er was geen goede communicatie
  • Er zijn geen heldere en duidelijke afspraken gemaakt.

Voor de Christenunie staat het overleg dat plaats heeft gevonden op 29 januari, tussen gemeente en SWT als vertrekpunt voor een nieuwe start.

Welke zich heeft vertaald in een oplossing zowel, financieel, inhoudelijk als good governance.

Volgens het verslag is hier prettig en in een goede sfeer met elkaar gesproken. En zijn er duidelijk afspraken gemaakt naar de toekomst.

Daarom kan de Christenunie de punten 1, 2, en 3 die vermeld staan in het besluit ook steunen.

Besluit;

  1. Het tekort van de Stichting Welzijn Twenterand over 2007 (€ 106.614.-) zoals vastgesteld in het accountantsverslag van 12 januari 2009, en het verwachte tekort over 2008(€ 148.00.-) over te nemen.
  2. Het bestuur van SWT op te dragen dat er geen nieuwe tekorten in 2009 ontstaan en intern maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen en de activiteiten van SWT in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget 2009.
  3. De wens van het college, dat het bestuur van de SWT voor 1 juni 2009 good governance heeft ingevoerd, te onderstrepen.

Als we naar het verleden kijken, dan willen we het besluit, door middel van een amendement toch op twee punten aanpassen.

Ten eerste;

  • Er wordt in samenwerking met SWT een beleidsgestuurde contract financiering opgesteld, waar duidelijke afspraken, met regels komen, en waarbij de doelstellingen SMART geformuleerd worden. Zodat controle mogelijk is

Ten tweede;

  • SWT wordt opgedragen om elk kwartaal met een tussenrapportage te komen.

De fractie van de Christenunie vindt wel dat er in alle grote kernen, minimaal 1 keer per week een inloop open moet zijn.

De Christenunie dient een amendement in;

Amendement

De Raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op 10 maart 2009,

behandeld agendapunt nr. 16 met als onderwerp; Financiële situatie Stichting Welzijn Twenterand 2007 en komende jaren.

Besluit;

Aan het door het college van burgermeester en wethouders voorgestelde besluit toe te voegen;

 4.  Er wordt in samenwerking met SWT een beleidsgestuurde contract financiering

     opgesteld, waar duidelijke afspraken, met regels en kaders komen, en waarbij de

     doelstellingen SMART geformuleerd worden.

. 5. Het college draagt de Stichting Welzijn op vanaf heden een kwartaal

     managementrapportage aan te leveren.( dit punt is door het CDA geformuleerd).

 

Toelichting;

Door duidelijke afspraken te maken en SWT een elk kwartaal een rapportage te laten overleggen. Heeft het college een beter toezicht op de gang van zaken binnen SWT en kan zo nodig maatregelen nemen. Hierdoor moeten tekorten zoals nu zijn op gelopen tot het verleden behoren.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Vriezenveen, 10 maart 2009

 

Namens de Christenunie fractie,

G Laarman.

 

Het amendement werd aangenomen met 21 stemmen voor en 1 tegen.

HvT stemde tegen.

 

« Terug

Reacties op 'Stichting Welzijn Twenterand'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.