Meerderheid raad wil vloekverbod in APV houden

Vloekverboddinsdag 10 maart 2009 22:00

Het vloekverbod blijft in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rijssen-Holten staan. Dat is de uitkomst van een scherpe discussie, die gisteravond in de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZM) werd gevoerd. De PvdA kwam met het voorstel het vloekverbod te schrappen. SGP, CDA en ChristenUnie waren daar tegen.

De APV stond op de agenda van de commissie ABZM omdat er een aantal artikelen worden geschrapt in het kader van administratieve lastenverlichting. PvdA-raadslid Rob Meijerink, zelf belijdend lid van de Gereformeerde Kerk in Holten, stelde voor om ook het vloekverbod in de APV te schrappen. Hij voerde daarbij aan dat het artikel - feitelijk een 'dode letter' - strijdig is met de vrijheid van meningsuiting. In de plaats daarvan stelde hij voor een motie aan te nemen in een volgende raadsvergadering waarin de bevolking opgeroepen wordt tot verdraagzaamheid, en elkaar met respect te benaderen.

Meijerink gaf duidelijk aan dat zijn voorstel niet anti-godsdienstig gezien moet worden. De PvdA juicht ook zeker het vloeken niet toe. Ze wil het vloekverbod schrappen omdat het niet te handhaven is. Ze wil daarom door middel van een motie de bevolking oproepen gewetensvol, prudent, om te gaan met de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de grondwet), en de gevoelens en overtuigingen van medeburgers in de zin van artikel 137 Wetboek van strafrecht, bijvoorbeeld religieuze gevoelens, te erkennen en te respecteren. Ze roept de burgers tevens op het bestaan, de betekenis, en de reikwijdte van artikel 7 van de grondwet, en de jurisprudentie daarop, te erkennen en te respecteren. Kortom, om verdraagzaam te zijn naar elkaar.

Burgemeester Koelewijn gaf aan dat het vloekverbod in de APV nog wel nut heeft. Wanneer iemand gedachteloos vloekt in de openbare ruimte kan deze daarop aangesproken worden op basis van de APV. Wanneer iemand bewust vloekt dan valt dat onder de vrijheid van meningsuiting. De burgemeester is zich er van bewust dat bij een procesverbaal mensen zich zullen beroepen op artikel 7 van de grondwet. Een vloekverbod werkt internationaal gezien positief met betrekking tot integratie. "Je bent je bewuster van wat je doet, en je stimuleert daardoor respect." De burgemeester vroeg zich dan ook af waarom de PvdA er een punt van wil maken. Het artikel brengt namelijk geen administratieve lasten met zich mee. "Als Rijssen-Holten mogen we ook een klein beetje aan symbolen doen. In het geheel waar we inwoners oproepen met respect met elkaar om te gaan, laten we dan dit artikel laten staan." 

De fracties van SGP, CDA en ChristenUnie voelden niets voor het schrappen van het vloekverbod. Bert Tijhof (ChristenUnie) gaf aan dat de gemeente een verordenende bevoegdheid heeft, en voelt daarom ook niets voor het schrappen van dit artikel. "Wij willen tonen dat eerbied naar God een groot goed is. Dat kunnen we door middel van het vloekverbod laten zien. Het is goed dat we ons inspannen voor respect naar elkaar elkaar, maar de APV mag ook een lokale kleur bevatten. De eigenheid van de gemeente kunnen we er in tot uitdrukking brengen. Het vloekverbod is een groot goed, en wij zouden een groot deel van de bevolking kwetsen als we meegaan in het voorstel van de PvdA." Hij wees er op dat in 2001 het vloekverbod in de APV is gekomen met instemming van de PvdA. Ewart Bosma (SGP): "Afschaffen is onwenselijk. Vloeken is een ernstige zonde en bijzonder kwetsend voor oprechte christenen." Ook Isa Kahraman (CDA) wilde het vloekverbod handhaven. "Als moreel appel in een verruwde samenleving."

De VVD was wel voorstander van het schrappen van het vloekverbod. Gemeentebelang wil eerst afwachten wat het voorstel in de raadsvergadering wordt.

Door de tegenstand van SGP, CDA en ChristenUnie maakt het voorstel van de PvdA geen kans.

« Terug

Reacties op 'Meerderheid raad wil vloekverbod in APV houden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.