Evenementenbeleid in de gemeente kampen

saildonderdag 29 januari 2009 23:13

We hebben even op de nota Evenementenbeleid moeten wachten, maar nu hebben we dan ook een helder document. De fractie van de ChristenUnie is zeer te spreken over de formulering van het beleid en de daaruit voortvloeiende kaderstelling zoals die in deze nota is verwoord. Onze fractie juicht het toe dat organisatoren van evenementen  vanaf nu weten op welke wijze zij kunnen bijdragen aan het samen leven en wat daarbij wel en wat er niet gewenst is. Daarmee is niet alles gezegd. 

Het College heeft er voor gekozen om niet een volledig afgerond document aan de Raad voor te leggen. Onze fractie kan zich hier in vinden omdat juist bij dit gevoelige dossier de kaderstelling door de Raad essentieel is. En een bij uitstek politiek proces waarbij iedere fractie zich rekenschap zal moeten geven van haar visie op de Kamper samenleving.

De fractie van de ChristenUnie heeft in het openbare debat verantwoording afgelegd over haar standpunt over deze nota Evenementenbeleid.

Belangrijk voor de fractie van de ChristenUnie is dat de uitgangspunten zoals verwoord in de binnenstadsvisie. Destijds is in de Binnenstadsvisie een evenwicht gevonden tussen verschillende politieke opvattingen. Dat evenwicht is dermate belangrijk dat het in het lopende Raadsprogram is bevestigd. In de tekst van de nota Evenementenbeleid is naar ons oordeel juist aan dit onderdeel te weinig aandacht besteed. Op dit onderdeel hebben wij dan ook een amendement ingediend, mede namens het CDA

Met name cultuur, kunst en de rijke historie zijn belangrijke kenmerken waar we ons mee  op de kaart kunnen zetten. Niet meer van het zelfde, maar aanvullend op wat je overal in de regio en daarbuiten kunt vinden, . Natuurlijk verdienen ook kleinschalige activiteiten hun plaats denk bijvoorbeeld aan jaarmarkten en dorpsfeesten, maar deze hebben vooral een plaatselijke oriëntatie. Willen we mensen naar Kampen trekken door het organiseren van grote evenementen met een regionale of zelfs nationale uitstraling dan moeten we ons vooral op de 3 genoemde kenmerken richten. Wij zoeken daarbij, in het verlengde van de Binnenstadsvisie, naar een eigen Kamper invulling.

Hoewel het organiseren van evenementen in de eerste plaats een particuliere aangelegenheid is zal de gemeente om de gewenste doelen na te streven toch sturing moeten geven. De mogelijkheden daartoe liggen voornamelijk bij het afgeven van de vergunning en in de vorm van subsidieverstrekking.

We verwachten dat het college bij de nieuwe subsidieverordening met duidelijke criteria komt waar een organisatie aan moet voldoen om de subsidie te verkrijgen.

In de raadsbehandeling van het evenementenbeleid heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een bijzondere dag.  De Zondag is in onze gemeente een dag van rust in het openbare leven. Veel inwoners waarderen dat ten zeerste. Die positieve waardering vindt U ook bij onze fractie.

Voor velen in onze gemeente wordt de Zondag gekenmerkt door kerkgang. De zondag is voor christenen de eerste dag van de week en een heenwijzing naar de opstanding van Jezus Christus. Daarom is voor de fractie van de ChristenUnie  de zondag meer dan zo maar een dag waarvan er nog 6 in de week zijn.

Tegelijk weten we dat er ook inwoners in onze gemeente wonen met andere opvattingen over de zondag. Met bijna 50.000 mensen vormen we samen de veelkleurige samenleving van de gemeente Kampen.

De fractie van de ChristenUnie draagt bestuursverantwoordelijkheid voor deze gemeente en wil meedenken over mogelijkheden om recht te doen aan de veelkleurigheid van opvattingen.  Samenleven doe je niet alleen. De verkiezingsleus van de ChristenUnie bij de raadsverkiezingen van 2006 luidde "Oog voor elkaar".  Wij willen oog hebben voor die inwoners die een andere opvatting hebben dan wij. Ook daar waar het gaat om een buitengewoon gevoelig punt als "evenementen op zondag".  Tegelijk vragen wij ook begrip voor de opvatting van een aanzienlijk deel van onze inwoners dat vindt dat er op Zondag eigenlijk geen enkele activiteit of evenement gehouden moet worden.

De gang van zaken rondom Sail Kampen 2007 heeft onze fractie tot de overtuiging gebracht dat nadere inkadering van evenementen op Zondag gewenst en noodzakelijk is. De fractie van de ChristenUnie wil dan ook een amendement indienen waarin helder de opmerkingen vanuit de binnenstadsvisie vertaald worden naar het evenementenbeleid en de zondag. Vanuit dat gevonden evenwicht  zal de fractie van de ChristenUnie instemmen met de regel dat er in de Kamper Binnenstad maximaal 4 A of B (grootschalige) evenementen per jaar op Zondag mogen worden georganiseerd.

De fractie van de ChristenUnie vindt echter wel dat een A of B evenement op Zondag alleen mogelijk is als het onderdeel uitmaakt van een meerdaags evenement. Ons kernargument hiervoor luidt:

een evenement op Zondag zal op voorhand een groot deel van de eigen inwoners uitsluiten van deelname omdat zij principiële bezwaren hebben tegen aktiviteiten op Zondag. Zij zouden op een andere dag aan het evenement moeten kunnen deelnemen.

Ook de wetgever heeft discussies omtrent de invulling van de collectieve rustdag voorzien en heeft in de Zondagswet bepalingen hierover opgenomen. De gemeenteraad kan nadere regels stellen inzake de ontheffingsmogelijkheden. Wij stellen voor dit in dit evenementenbeleid op te nemen. Daarnaast zullen er voor de periode na 13.00 uur op zondag nadere regels opgenomen moeten worden om de ongestoorde kerkgang te waarborgen, denk daarbij aan bereikbaarheid per voet, fiets, auto en het parkeren. Ook het woon en leefmilieu mag niet onnodig en onaanvaardbaar worden aangetast.

 

In de voorliggende nota evenementenbeleid spreken we als gemeenteraad van Kampen een hoog ambitieniveau uit.

Evenementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het woon en werkklimaat van de gemeente kampen en haar burgers.

Dit betekent dat we als gemeenteraad onze verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om de duidelijkheid in de kaderstelling.

We hebben hierom dan ook samen met het CDA en de PvdA een motie voorbereid om de nadere uitwerking van de kaders ter inzage te leggen in een plan van uitvoering voor de commissie Bestuur en Middelen.

Verder stellen wij u voor om de benodigde middelen middels een begrotingswijziging  in de raad van februari toe te kennen.

 

De ChristenUnie  heeft middels een amendement een wijzigingsvoorstel ingediend waarbij we de volgende toelichting hebben gegeven.

Samen leven met oog voor elkaar vormt de basis voor de inhoud en de uitwerking van het amendement wat de ChristenUnie samen met het CDA heeft ingediend.

Volgens ons komt met de uitwerking van dit amendement de visie uit de Evenementennota het best tot zijn recht:  (Citaat blz 3 van de nota)"De gemeente Kampen heeft een positief afwijkende cultuur ten opzichte van een groot gedeelte van de rest van Nederland. Wij hechten hier aan de onderscheidende identiteit van een duidelijke gemarkeerde zondag als een rust- en ontspanningsdag in een hectische werkweek. In de gemeente Kampen willen wij deze identiteit behouden."

 

                                                Amendement

De Gemeenteraad van Kampen, in vergadering bijeen op donderdag 29 januari 2009

 

gelezen

de raadsbrief en de Nota Evenementenbeleid

van oordeel zijnde dat

  • het aanbeveling verdient de kaders ten aanzien van de zondagrust duidelijk te stellen;
  • ook bij een A of een B evenement op zondag een ongestoorde kerkgang moet worden beoogd en overlast voor binnenstadbewoners zoveel mogelijk dient te worden beperkt;
  • de burgemeester richtinggevende kaders van de gemeenteraad nodig heeft om deze toe te passen binnen zijn bevoegdheid bij toetsing en beoordeling van vergunningaanvragen voor evenementen op zondag;

besluit

de kaders ten aanzien van de zondagsrust - zoals genoemd op de bladzijden 25 en 26 in de Nota Evenementenbeleid - als volgt aan te vullen:

 

1

Een A of B evenement (4 zondagen per jaar) mag alleen op zondag plaatsvinden als het onderdeel uitmaakt van een meerdaags evenement.

Dit geldt alleen voor evenementen die in de binnenstad worden georganiseerd.

 

2

De raad wenst nadere beperkingen vast te stellen ten aanzien van de ontheffingsmogelijkheden voor 13.00 uur. Daartoe zullen in overleg tussen raad en de burgemeester nadere regels worden opgesteld zoals beschreven in artikel 4 lid 3 van de zondagswet.

3

Voor na 13.00 uur geeft de raad de volgende kaders mee voor het door de burgemeester nader vast te stellen beleid

a.      Er wordt geen toestemming gegeven voor het organiseren van koopzondagen of andere grootschalige commerciële activiteiten.

b.      Er wordt geen toestemming gegeven voor het organiseren van grootschalige en/of lawaaiige attracties

c.      De bereikbaarheid van de bewoners van de binnenstad wordt gewaarborgd en idem die van de kerken in de binnenstad.

d.      Het voorkomen van overlast voor bewoners en het bevorderen van een ongestoorde kerkgang - als onder c - worden gewaarborgd door een maximum aan decibel op te nemen met betrekking tot de geluidsbelasting[1].

 

 

 

[1] Dit zou volgens een zoneringsysteem uitgewerkt kunnen worden waarbij de kaders uit de zondagswet als uitgangspunt dienen; artikel, 2 lid 1 en artikel 3 lid 1 en 2.

 


 

 

 

« Terug