Windenergie in Dedemsvaart-Zuid ten koste van alles?

donderdag 29 januari 2009 17:04

Na een rust periode van 3 jaar wordt windenergie weer opgepakt in het gebied van Dedemsvaart zuid. De fractie van de ChristenUnie is een groot voorstander van windenergie, een van de schoonste vormen van energie en dan vooral op zee maar ook daar waar het kan op het land.

Gemeente Hardenberg hanteert de lijn vanuit het Kyoto-protocol dat betekent voor Hardenberg voor de periode tot 2012 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 6% ten op zichte van 1990. (Dat is al niet meer haalbaar door o.a. het parkeren van windenergie.)

De problemen met het klimaat, het milieu en de afhankelijkheid van en het opraken van fossiele brandstoffen maken duurzame energie noodzakelijk. De fractie van de ChristenUnie vindt dat bij goed rentmeesterschap hoort, dat er oog moet zijn voor de verandering van het klimaat en het milieu. Als lokale politiek moet je dan ook niet het hoofd in het zand steken, maar je verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Ook keuzes t.o.v. een openlandschap zoals dat aanwezig is in het gebied van Dedemsvaart-zuid.

Hardenberg hanteert dus het Kyoto-protocol.
De gemeente Hardenberg heeft een hoog ambitieniveau en wil deze vertalen in duidelijke en concrete duurzaamheiddoelstellingen.Om deze doelstellingen te halen is daarbij ook windenergie nodig. Al in 2004 met vaststelling van de beleidsvisie kwam na onderzoek naar voren dat het gebied in Dedemsvaart zuid een zeer kansrijk gebied is voor windenergie.Toch werd windenergie in de raad van 20 december 2005 geparkeerd om de tijd te nemen en af te wachten of er wellicht zodanige ontwikkelingen van alternatieve vormen van energie zouden komen, dat windenergie niet toegepast hoefde te worden.
De fractie van de ChristenUnie was niet voor uitstel omdat we toen al van mening waren dat windenergie als schone energiebron onmisbaar is.
En dat blijkt ook, want de doelstelling voor windenergie is door het rijk fors verhoogd en de provincie heeft in het kader van het "energiepact" een nieuwe ambitie neergelegd van in totaal 80 MW.

Op dinsdag 27 januari 2009 namen we als fractie dan ook de beslissing om in te stemmen met een nadere uitwerking voor het realiseren van een windturbinepark in het gebied Dedemsvaart zuid.
Ten koste van alles, nee niet ten koste van alles, door buurtbewoners en door stichting Boldor is ons meerdere keren gewezen op de gezondheidsrisico's van o.a. het laag frequent geluid. Als er werkelijk sprake is van een gezondheidsrisico voor burgers moet je je inderdaad afvragen of het wel verantwoord is om wind energie toe te passen in een bepaald gebied.

Ook werd er tijdens de oriënterende ronde door meerdere insprekers gewezen op hoe andere Europese landen afstanden hanteren tussen windturbines en woningen.

Minister Cramer heeft op kamervragen aangegeven dat zij werkt aan een aanpassing van de geluidsnormering waardoor beter rekening gehouden kan worden met de geluidsproductie van hoge windturbines. Het ontwerp van deze algemene regel van bestuur zal naar verwachting in het voorjaar van 2009 verschijnen. Dan zullen bestaande regels worden vervangen door Europese regels waardoor de berekende geluidshinder beter weer geeft wat omwonenden na plaatsing van windturbines zullen ervaren. Het lijkt mijn fractie dan ook opportuun om in het "Plan van Eisen" deze regels te hanteren. En in het besluit dan ook duidelijk aan te geven dat deze regels van toepassing zijn. Ook komt het RIVM met een nieuw informatiebulletin dat waardevolle informatie kan bevatten met betrekking tot het laag frequent geluid en eventuele gezondheidsrisico's.

Tijdens de inspraakronde en tijdens de informatie avond van de stichting Boldor maar ook via brieven en e-mails werd de suggestie gewekt dat de provincie de gemeente met toegezegde subsidies in het duurzaamheid convenant onder druk gezet heeft om windenergie op te pakken.
De fractie ziet het oppakken van windenergie een logisch vervolg op het amendement van 20 december 2005, waarin besloten werd om af te wachten of alternatieve vormen van energie, windenergie overbodig zouden maken.

Kortom; de fractie kan zich vinden in het inpassingsvoorstel om te kijken wat de beste plek is om de turbines neer te zetten, met dien verstande dat het wijzigingsvoorstel wat samen met het CDA en Pvda werd ingediend onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. 

Het besluit van het wijzigingsvoorstel luidt:

- de nieuwe geluidsnormen van minister Cramer onverkort van toepassing worden verklaard in het op te stellen programma van eisen en de nieuwe uitwerking van inpassingmogelijkheden;

- het nieuwe informatie bulletin van het Rijks Instituut van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt meegenomen bij de nadere uitwerking;

- alle nieuwe inpassingmogelijkheden worden doorgerekend op aantallen inwoners die aan geluid worden blootgesteld, en dat die aantallen vervolgens zwaar worden meegewogen in de uiteindelijke keuze.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Klaas Mulder

« Terug

Reacties op 'Windenergie in Dedemsvaart-Zuid ten koste van alles?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.