Reactie op GRONDSTOFFENPLAN 2021 - 2025

circulair.jpgdonderdag 23 september 2021 18:00

We zijn goed bezig in Steenwijkerland als het gaat om afvalscheiding en dat is een mooie basis om ambitie te hebben en koploper te willen zijn en blijven.

We zijn goed bezig in Steenwijkerland als het gaat om afvalscheiding en dat is een mooie basis om ambitie te hebben en koploper te willen zijn en blijven.

De ondertitel van het grondstoffenplan is: ‘Samen maken we van ons afval weer grondstof’ Dat is precies waar wat ons betreft het plan scherper kan. We moeten beginnen met het voorkomen van afval voordat we ons inzetten om het her te gebruiken. Het plan is deels dweilen terwijl we de kraan open laten staan. We begrijpen dat een deel van de oplossing niet bij de gemeente ligt, maar bij de rijksoverheid en fabrikanten, maar wat ons betreft mag de ambitie om afval te voorkomen concreter worden gemaakt.

Op 7 juli hebben we als ChristenUnie vragen gesteld over het gebruik van duurzame materialen in de openbare ruimte. dit naar aanleiding van de markeringslinten die achterblijven tgv de processierups. In de beantwoording van het college op onze vragen wordt verwezen naar het nu voorliggende plan. Er wordt in hoofdstuk 7 van alles benoemd dit geeft wat ons betreft geen antwoord op onze vragen. We zouden graag zien dat de gemeente in het kader van ‘het goede voorbeeld geven’ zich krachtiger uitspreekt. Een helder doel om als gemeente geen plastic meer in het milieu te brengen, voor afzetlinten zijn biologisch afbreekbare oplossingen en dus geen bijdrage meer te leveren aan zwerfafval. 

We stellen het op prijs wanneer de wethouder hier een toezegging wil doen. En hoe dit zich dan vertaald in het inkoopbeleid van de gemeente zelf. 

Zoals ook in een artikel in de Volkskrant van dinsdag wordt beschreven is de kwaliteit van scheiden de kern van de effectiviteit van hergebruiken. In het plan wordt dit ook benoemd. We vinden het een goed plan om intensief inwoners te informeren hoe we een hogere kwaliteit van afvalscheiding kunnen bereiken, we zien dat er verschillende kanalen worden gebruikt, het succes van deze aanpak is wel erg afhankelijk van of een inwoner zelf op zoek gaat naar informatie. We missen een simpele oplossing als een sticker op het deksel van de container met daarop de instructie wat er wel en niet in mag.

Afvalscheiding gaat over het gedrag en commitment van onze inwoners.

Als het gaat om plannen waarbij de adaptatie van onze inwoner van doorslaggevend belang is lijkt het ons goed om hier goed de toets te doen of onze inwoners op onze plannen zitten te wachten. U geeft in het grondstoffenplan op verschillende plekken aan dit te gaan doen. Echter wij vragen ons af waar u nu onze instemming voor vraagt. Is dit voor de richting, zodat u hiermee de gesprekken kunt aangaan of besluiten we wat het gaat worden en moet het nog even aan onze inwoners worden verkocht? We vinden het dan ook wel wat voorbarig om in te stemmen met dit plan en de mogelijke financiële consequenties als het gaat om onderwerpen waar nog met de inwoners over moet worden gesproken. Hoe ziet de wethouder op dit punt de participatie? 

Ik kom zo terug op een paar voorbeelden, maar voor nu ziet de ChristenUnie het voorliggend plan als een denkrichting om nader te onderzoeken. We willen graag een toezegging van de wethouder dat ze tussentijds rapporteert hoe het staat met de uitkomsten van de verschillende onderdelen, juist omdat ze nog met veel partijen in gesprek moet. En… uit de participatie zouden ook meer nieuwe ideeën kunnen ontstaan die passen bij de doelstelling. We hopen dat ook die worden meegenomen bij de verdere uitwerking.  

En nu de voorbeelden:

Stap 3: elk jaar minder afval: U geeft hierin aan dit te gaan bespreken met de plaatselijk belangen en de betrokken huishoudens. We zien de uitkomsten van de gesprekken graag tegemoet Alleen al bij het bespreken van het plan in onze steunfractie kwamen er vanuit ervaringsdeskundigen mooie oplossingen voor het buitengebied.  Concreet om het pmd met een hogere frequentie op te halen: van vierwekelijks naar driewekelijk en het restafval met een lagere frequentie. Maar hoe mooi is het als we het de inwoners zelf vragen.

Stap 4: wasbare luiers, vier jaar geleden hebben we als CU hier vragen over gesteld. Wat betreft wasbare luiers, het klinkt zo mooi en het ruikt zo bijzonder. Uit eigen ervaring, al is die 16 jaar oud, kan ik u vertellen dat het een bijzonder klusje is. Wij vragen ons werkelijk af of in deze tijd van kinderopvang onze jonge ouders hier op zitten te wachten en of dit wel effectief is. Misschien goed om dit nog eens goed te toetsen bij de doelgroep en te bekijken of het voorgestelde budget ook werkelijk wat oplevert of dat we het beter anders kunnen besteden.

Chronisch zieken, een mooi initiatief om deze kwetsbare inwoners financieel tegemoet te komen. Het voorstel voor een extra container vraagt nog wat extra studie. Doorgaans staat de achtertuin al vol met een oranje en groene container, en in sommige kernen ook nog een blauwe, Het lijkt ons goed dit te toetsen bij betrokkenen.

Stap 5: inzameling voor scholen en verenigingen. Een mooi voorstel, gedragsverandering start immers bij de jeugd. Het verbaast ons echter dat de kosten niet gewoon in rekening worden gebracht bij de instellingen zelf. In de huidige structuur zijn scholen veel meer dan 100 euro kwijt aan afvalinzameling. Het benoemen van ‘Educatie over afval en opdracht om afval te verminderen’ als tegenprestatie van de scholen klinkt bijzonder. er ligt al een mooi aanbod vanuit de ROVA voor de scholen en wat ons betreft zouden ze hier nu al volop gebruik van moeten maken.

Tot slot.
Stap 7: Zwerfafval is echt een probleem, Het punt rond ‘greenteams’ ondersteunen we van harte, we missen alleen de handhaving richting de veroorzakende partijen. Er zijn fastfood partijen die zwerfafval laten opruimen, dit kan beter en meer en deze partijen kunnen hier meer op aangesproken worden.

Kortom:
Het zijn over het algemeen mooie ideeën die u neerlegt, maar we vinden het ontzettend belangrijk dat u ze nog wel gaat toetsen bij de doelgroepen en belanghebbenden.

Meer lezen over dit onderwerp?
Zie Politieke Markt 22 september 2021, agendapunt 4.6

« Terug