Betoog 'Zonnepanelen op daken'

pexels-photo-2850347 zonneergie.jpegmaandag 12 oktober 2020 17:24

Als ChristenUnie vinden we dat we een verantwoordelijkheid hebben om de Schepping te bewaren en te behouden. Omdat we de Schepping in bruikleen krijgen, hebben we de plicht onze kinderen en kleinkinderen een goede aarde door te geven.

Een schone en circulaire economie levert ons en volgende generaties veel op: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie.

Een van de onderdelen van een schone economie, is een schonere energievoorziening. Als maatschappij staan we voor een grote taak: de overschakeling van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. Eén van de meest voor de hand liggende bronnen is de zon...

In Wierden staat al een prachtig voorbeeld: De Groene Weuste. Via zonne-energie wordt schone energie opgewekt én geld verdiend. Een win-win situatie. Logisch dus dat er meer initiatieven voor zonneparken zijn. Helaas merken we dat de weerstand tegen zonneparken groot kan zijn. Ondanks de vele mogelijkheden om een zonnepark landschappelijk in te passen blijft de tendens dat omwonenden tegen de parken aankijken.

Tegelijkertijd is de afspraak dat de gemeente Wierden in 2024 voor 20% duurzame energie duurzaam wordt opgewekt. Zonder voldoende zonne-energie dreigt dat niet te lukken. Zeker niet als ook windmolens nog steeds een te grote horde lijken te zijn. Daarom is het noodzakelijk dat alle mogelijkheden worden benut om zonne-energie op te wekken.

Een veelgehoorde opmerking is, dat er op daken te weinig PV-panelen liggen. En dat klopt! Helaas is het ook vaak zo dat daken (nog) niet berekend zijn op het dragen van PV-panelen. Daarom wil de fractie ChristenUnie graag dat we onderzoeken hoe we PV-panelen op daken kunnen stimuleren. Daarvoor dienen we een motie in.

De motie sluit aan bij de Handreiking Zonnevelden die door de Provincie Overijssel is uitgegeven. De Provincie geeft toelichting bij de provinciale verordening voor Zonnevelden, en ik citeer:

"Uit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik willen wij zonnepanelen en andere vormen van opwekking van zonne-energie zoveel mogelijk combineren met andere functies, bij voorkeur met bebouwing. Daarom is de eerste trede van onze zonneladder dat zonnepanelen in principe geplaatst worden op gronden die bebouwd zijn (dus op daken) of bebouwd kunnen worden (zoals braakliggende bedrijventerreinen)."

De zonneladder geeft een voorkeursvolgorde aan en deze is niet volgtijdelijk. De intentie van de zonneladder is om zowel op daken als in het vrije veld zonnepanelen mogelijk te maken.

Een mooie aanleiding om PV-panelen op daken verder te stimuleren.

Jan-Willem Timmerman

Raadslid

« Terug