Betoog 'Nota meerjaren beleid'

Keesvrijdag 03 juli 2020 14:40

In dit artikel leest u het betoog 'Nota meerjaren beleid'

Voorzitter, raadsleden, inwoners, college,
 
Allereerst wil ik u meenemen in de beginselverklaring van de ChristenUnie. Die verklaring begint met  Vrede zoeken, recht doen.   Een goed leven is een leven in verbondenheid, dat is het grondmotief van de ChristenUnie. Dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven, vanuit dat appèl willen wij  politiek bedrijven. En op dat appèl zijn we ook zelf aanspreekbaar. Dit komt tot uiting in onze visie op de Nota Meerjaren Beleid waarover nu meer.
Vorig jaar hebben we u de familie Jansen voorgesteld. Kent u ze nog? Rob, Chantal met hun 3 kinderen. Ze hebben gelukkig nog steeds de eigen woning. Met moeite hebben ze de OZB verhoging kunnen opvangen. Gelukkig zijn de lidmaatschappen van de verenigingen niet duurder geworden. Wel hebben zij nog altijd de mantelzorg voor vader en moeder. Ook Rob en Chantal ervaren de impact van Corona. Alleen bezoek op afstand. Wat een verdriet. Rob, zzp-er en Chantal die in de horeca werkt, ervaren het grote Corona probleem van wegvallende werkzaamheden. Waar het in 2019 nog lukte om de eindjes aan elkaar te knopen, lukt het nu niet meer. Ze zien het niet meer zitten. De schulden lopen op, de hypotheek kunnen ze niet betalen. De zorgverzekering staat op achterstand. Er zijn geen eindjes meer om nog aan elkaar te knopen. Wat een impact op Rob en Chantal. Het leidt tot grote spanningen en hulp is hard nodig. Hierover straks meer.
 
Dan de gemeente zelf. De NMB staat vol met goede bedoelingen maar wordt niet echt concreet. We lijken op alle terreinen een beetje te willen doen. Wij missen een visie op Wierden. Wat voor gemeente willen we zijn? Welk profiel hebben we of willen we hebben? We benutten onze USP’s niet. Om die te noemen: een groene gemeente, recreatie en de kansen van verduurzaming. Kies wat voor gemeente we willen zijn! (opdracht Raad). In krappe tijden helpt dit om gerichte keuzes te maken. En dat betekent ook dat we dan zaken niet meer doen.
 
In de NMB lezen wij een tegendraadse beweging. We zeggen succesvol regionaal samen te werken. Ondanks dat constateren we dat er aanvullende, volgens het college noodzakelijke, activiteiten in eigen huis uitgevoerd gaan worden op dezelfde werkterreinen. De redenen zijn divers maar het gevaar van overlap is aanwezig. Wij pleiten voor het optimaliseren en desnoods uitbreiden van de dienstverlening van de verschillende gremia. Dit is ook onderdeel van visievorming. Wat willen we zelf doen en waar kunnen we beter regionaal samenwerken. ? College, let hier scherp op!
 
De NMB wordt dit jaar grotendeels beheerst door drie impactvolle dossiers. Dossiers met grote financiële gevolgen.
1. Covid19
2. Sociaal domein
3. Herijking gemeentefonds
 
Het college meldt dat de NMB gebaseerd is op beleid maar de financiële omstandigheden dwingen om keuzes te maken. Een keuze daarom voor de Prio 1 actiepunten. Prio 2 en 3 doen even niet mee. Geen geld. Geen risico? Voor ons een vraag die we aan het college stelden. Een concreet antwoord, onderbouwd door een risicoafweging is er niet. Het college meldde kortweg dat prio 1 onuitstelbaar en onvermijdelijk is en dat daarmee invulling is gegeven aan de risicoafweging. Dit helpen wij hopen.
Ik ga terug naar Rob en Chantal. De effecten van de dossiers ervaren zij aan den lijve. Hoe belangrijk is het niet om tijdig hun problemen te zien en ondersteuning aan te bieden. We noemen dat vroegsignalering.  U stelt dat investeren in vroegsignalering loont. Doen we dit niet, dan lopen we meer financieel risico. In Wierden is dit niet opgestart omdat dit binnen de huidige formatie niet opgepakt kon worden. Helaas kreeg deze functie een prio 2 indicatie! Daarom geen regisseur schuldhulpverlening voor 16 uur per week.  Voor de goede orde: Rob en Chantal zijn niet de enigen! Voor volgend jaar is de verwachting uitgesproken dat 1 op de 3 huishoudens problematische schulden krijgt!
Wij denken dat voorkomen beter is dan genezen. De inzet van deze regisseur helpt onze inwoners om uit de (financiële) problemen te blijven en daarmede besparen we geld en ellende. Daarom het amendement om deze functie als 1 te prioriteren.
De functie verdient zichzelf terug en daarom kan de financiering uit de vrij beschikbare middelen worden gedekt. Niet structureel invullen vinden wij.  Zoals de CU in de commissie al aangaf: laten we, eerst de organisatieontwikkeling goed doordenken, we hebben daarover vragen gesteld, voordat de structurele formatie-uitbreiding geregeld wordt. Pas na de uitvoering van het organisatieontwikkelingsplan wordt duidelijk waar de echte behoefte zit.
 
Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid wordt beperkt beschreven. Het gaat vooral in op de circulaire economie en dan in het bijzonder de energietransitie, het scheiden van afval en woningen duurzamer maken. Maar duurzame ontwikkeling gaat verder. Voor ons is dat Rentmeesterschap, de wijze waarop wij met Gods Schepping omgaan. Het gaat om een balans tussen behoeftes en middelen en impact op het milieu. Het 54 punten plan van Urgenda, een handreiking van 800 organisaties om in 2020 een CO2-reductie van 25% te realiseren, kan ons inspireren.
College, de grondexploitatie heeft mooie cijfers opgeleverd. Daar zijn we blij mee. Maar dat is geen structureel geld en de verdiensten worden minder want de aantal beschikbare meters bouwgrond neemt rap af. Volgens ons geen bestendig verdienmodel of we moeten op korte termijn nieuwe projecten oppakken. Opnieuw pleiten wij om het onderwerp Duurzaamheid ook als verdienmodel te gaan zien en niet als een moetje ondanks dat u schrijft volop voor duurzaamheid te gaan. Maak van het moetje een melkkoetje! Verhoog dan ook gelijk nog even ons RES bod tot een echt uitdagend en serieus bod ondanks dat er landelijk is overtekend (50TW). Opnieuw herinner ik u aan het niet gecorrigeerde raadsbesluit van 26 september 2017 (ambitieniveau ‘Volop Zon, Ruimte voor Wind’). We zijn blij dat de evaluatie van het afwegingskader in 2020 gepland staat. Hoe eerder, hoe beter, want dit kader levert ons inziens teveel problemen op.
En…………..Denk door over een zon & wind boerderij in het Wierdense Veld. Hernieuwbare energie i.c.m. educatieve invulling. Ik moet terugdenken aan het oude Flevohof, het agrarische themapark in Biddinghuizen in de Flevopolder. Kent u het nog? Dat park bestond uit educatieve attracties rond het thema landbouw en veeteelt. Ooit opgericht door de Wierdenaar Herman Eshuis. Hoe mooi zou het zijn om zo’n zon & wind park in het groene Wierden te realiseren? MOTIE.
Ik noemde al  even het scheiden van afval. Vanzelfsprekend belangrijk. Wij hebben eerder een vraag gesteld over de mogelijkheid van het brengen van KCA op het Exoo. Het is in onderzoek. Wij komen  op dit moment toch met een motie om het mogelijk te maken. Wij lazen namelijk in de NMB dat op het afvalbrengpunt Exoo aanpassingen gedaan gaan worden. Deze kans moeten we niet voorbij laten gaan. Volgens ons kan het kostenneutraal omdat de huidige brengpunten in Enter en Wierden kunnen vervallen.
 
Eerlijke economie
Wij stelden eerder vragen over de status van de economische visie. Het college heeft uitgesproken dat deze visie dynamisch is. Daar zijn wij blij mee mede gelet op de Covid gevolgen. In een brief van het Retail Platform Overijssel d.d. 7 mei 2020 wordt opgeroepen om in overleg te gaan over deze gevolgen. Dit platform doet 5 suggesties. Ga daarmee aan de slag.
Wij voegen aan het programma graag  het begrip “Eerlijke handel” aan toe. Wij stellen voor om Wierden een voorbeeldfunctie te laten vervullen door Fairtrade gemeente te worden. net als onze buurtgemeente Hellendoorn. Een mooi aanvullend initiatief voor de stadsbeweging! (motie fairtrade).
 
OZB
Het financiële toekomstbeeld is niet rooskleurig. Vergaande maatregelen moeten genomen worden. Ook waar het de gemeentelijke belastingen betreft. In de toelichting op de NMB lezen we wat de gevolgen zijn wanneer de OZB voor niet-bewoners niet word verhoogd.  Het wel verhogen stuit op verzet. Begrijpelijk, het doet zeer, vooral in deze tijd. Toch, wanneer we letten op de regionale verschillen moeten we concluderen dat Wierden te lang heeft gewacht met het verhogen van de OZB tarieven. We plukken daar nu de wrange vruchten van. Wij vinden het verantwoord en noodzakelijk om de tarieven te laten stijgen naar een marktconform niveau. Dit kan wat ons betreft met een ingroeimodel omdat we ons terdege realiseren dat ondernemers een gewenningstijd nodig hebben en het voor andere ondernemers op dit moment gewoon niet kan. Maak er daarom maatwerk van. 
 
Prettig wonen
Prettig en veilig wonen, zowel in de kernen als in de buurtschappen. Natuurlijk! Daarom vragen we aandacht voor de leefbaarheid in alle kernen. Wij hebben eerder vragen gesteld over de kern Hoge Hexel waar de digitale bereikbaarheid zeer te wensen overlaat.  Fijn dat het CDA deze oproep onlangs nogmaals herhaalde. Dat maakt toch wel duidelijk dat het echt ergens over gaat!
In de NMB wordt ook geschreven over de openbare ruimte. Per jaar wordt minimaal één beleidsplan geschreven. Openbare verlichting in 2021. Het wegenbeheerplan ook in 2021. Het speelbeleidsplan in 2022 evenals het groenbeleidsplan. Het hondenbeleid wordt daarin opgenomen. Uiteindelijk volgt in 2023 het bomenbeleidsplan. Wij vragen ons af of deze werkwijze verstandig is. Zijn deze onderdelen ‘los’ in beleid te vatten of moet er sprake zijn van een integraal beleid openbare ruimte? Wij denken van wel. Kunt u dit nog toelichten?
 
De verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk.  Al jaren zijn we aan de slag met de plannen voor de herinrichting van de 60 kilometerwegen. Plannen en onderzoeken volop met als conclusie dat fietssuggestie stroken in combinatie met de herinrichting van de genoemde wegen en adequate handhaving een reële verbetering van de verkeersveiligheid opleveren. Dit onderwerp wordt in de NMB als prio 3 opgenomen. Wij vinden een versnelde uitvoer vanwege de verkeersveiligheid zo belangrijk dat wij deze activiteit als 1 prioriteren en dat ook als zodanig amenderen. De bekostiging vinden wij in het programma “Vitaal landelijk gebied”. Ook een vitaal landelijk gebied is gebaat bij verkeersveiligheid. (amendement). Opmerking fietspad Lage Dijk
 
College, ik sluit af
Wij beseffen dat door alles wat er speelt onze ambities onder druk staan. Daarom geen vraag om nieuwe projecten. Wel een uitdrukkelijk verzoek om het project De Passie niet te laten vertragen. Leerlingen, docenten, ouders en bestuurders hebben recht op een goede school. Een inspirerende lesomgeving waar het goed toeven is. Dit geldt ook voor de sportzaal. Inwoners van Wierden hebben recht op goede en toereikende sport accommodaties. Doordat er sprake is van één bestemmingsplan worden beide projecten benadeeld door het vertragen van het proces.
 
Als laatste een hartelijke dank aan de ambtenaren voor de ondersteuning en beantwoording van alle vragen. We zien mooie vorderingen bij het interventieplan sociaal domein. We ervaren veel energie en enthousiasme waarbij uitdrukkelijk het belang van de klant voorop staat. Complimenten daarvoor. 
Ik las onlangs het volgende,  “De Heere God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden”.  D.w.z. de aarde bewerken om van de vrucht te genieten. Niet vervuilen, uitputten, kunstmatig opwarmen maar zorgvuldig beheren, behoeden en voor elkaar zorgen. Een Goddelijke opdracht. Ik wens u en ons allen daarbij van harte Gods zegen.
 
Kees van Dijk
Fractievoorzitter

« Terug