Bestemmingsplan oude stadhuis vastgesteld

oudestadhuisdinsdag 03 december 2019 20:27

De ChristenUnie Almelo heeft zich jarenlang ingespannen voor het behoud van het oude stadhuis. Met de goedkeuring van het bestemmingsplan is weer een belangrijke stap gezet.

In juli 2017 konden we al verheugd melden dat sloop van het oude stadhuis van de baan was, en er werd ingezet op herontwikkeling. Nu, meer dan twee jaar later, is ook het bestemmingsplan aangepast. De eerdere wens van grote partijen als VVD en CDA om het pand te slopen, en op deze locatie grondgebonden woningen of een zorginstelling te realiseren, wordt niet meer geuit. Iedereen lijkt enthousiast over het nieuwe plan voor een Stads Huis. Alleen over parkeren ontstond discussie en hebben wij ook zorgen. Het bestemmingsplan zegt dat de ontwikkelaar binnen 100 meter 99 parkeerplaatsen moet realiseren. Als dat niet lukt kan geen omgevingsvergunning worden afgegeven (en gaat het plan dus niet door). Belangrijkste optie is dat de parkeergarage Stadsbaken. Heel veel meer opties zijn er niet binnen 100 meter. Maar juist die parkeergarage kan wel eensherontwikkeld of zelf gesloopt worden, zo bleek tijdens de raadsvergadering op 19 november waar investeringen in deze parkeergarage om deze reden van de agenda werden gehaald.

Zie onderstaand onze bijdrage van Jeanet Buikema:

In het voorliggende bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om woningen te realiseren in het voormalige stadhuis. De fractie van de ChristenUnie heeft zich altijd sterk gemaakt voor behoud van dit gebouw en wij zijn dan ook blij dat het oude stadhuis nu een nieuwe functie gaat krijgen. Binnenstedelijk wonen moet ook een nieuwe impuls geven aan reuring in de binnenstad. Dit is ook een van de punten die in het koersdocument binnenstad belangrijk wordt gevonden.

Wij hebben echter nog wel een aantal vragen aan de wethouder: Wonen in de binnenstad brengt ook meer autoverkeer met zich mee. En hieraan gekoppeld meer parkeren. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de norm van 1 parkeerplaats per woning die gerealiseerd kan worden op 100 meter van het plangebied. Er zal dus voorzien moeten worden in 99 parkeerplaatsen. Als argumentatie voor dit aantal geeft u aan dat de gemeente voor medewerkers van het voormalige stadhuis een restrictief autobeleid heeft gevoerd. En u geeft nu aan: Wanneer dit beleid doorgezet wordt en alternatief vervoer ook daadwerkelijk door de gemeente en de ontwikkelaar/verhuurder gestimuleerd wordt dan kan voor alle functies het minimaal aantal parkeerplaatsen aangehouden worden. Het lijkt me logisch dat de gemeente als werkgever dit van haar werknemers kan vragen. Maar kan de gemeente of de ontwikkelaar/verhuurder dat ook van bewoners vragen? Dat lijkt me een zaak van eigen inzicht van de bewoners en kan toch niet van gemeentewege opgelegd worden? En het houdt ook nog een sterke mate van onzekerheid in zich door de motivatie ALS dit beleid doorgezet wordt. Als het dus niet doorgezet wordt is er weldegelijk een grotere parkeerbehoefte.

En dan komt ook nog de vraag bij ons naar boven waar die parkeerplekken dan gesitueerd moeten worden. U geeft in het plan aan dat de parkeergarage Stadsbaken hier de uitgelezen plek voor is. Een parkeergarage met 375 openbare parkeerplekken moet dan ineens 99 plekken inleveren voor bewoners en hun bezoekers. Afgezien nog van de extra plekken die de overige functies vragen. Twee weken geleden stond de parkeergarage Stadsbaken op de agenda van de raadsvergadering. De garage zou niet brandveilig zijn en er zou veel achterstallig onderhoud zijn. Dit punt is toen van de agenda gehaald omdat er vergaande ontwikkelingen zouden zijn rond het omliggende terrein, inclusief de parkeergarage. Hoe toekomstbestendig is de parkeergelegenheid dan voor de bewoners stel dat de parkeergarage in de gehele gebiedsontwikkeling gesloopt zou worden? Dan is de realisatie van 99 parkeerplekken binnen 100 meter van de woningen niet haalbaar. Of krijgen we in dit gebied dan op het maaiveld een parkeerterrein voor minimaal 99 auto’s?

Een tweede punt waar voor ons nog onduidelijkheid over is, is de exploitatieovereenkomst. In het voorjaar heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het verdwijnen van industrieel erfgoed op het Indieterrein. Bij de beantwoording van deze vragen werd verwezen naar de exploitatieovereenkomst die gesloten was met de ontwikkelaar. Deze overeenkomst was echter nooit ter beschikking gesteld aan de Raad en wij konden dus ook niet weten van bepalingen die hierin opgenomen waren over ondermeer het economische belang van de ontwikkelaar. In het bestemmingsplan Oude Stadhuis wordt aangegeven dat dit gebouw de aanduiding “karakteristiek” krijgt.

Kan de wethouder uitleggen wat precies met deze status beoogd wordt? En geldt dat alleen voor de buitenkant of ook voor eventuele kunstwerken in het gebouw? Hoe wordt hier mee omgegaan bij de transformatie van het gebouw? Staan hierover ook afspraken in de exploitatieovereenkomst? U kunt zich voorstellen dat wij nieuwsgierig zijn naar deze overeenkomst, want opnieuw is deze niet opgenomen bij de stukken en kunnen we dus ook niet weten wat hierin met de ontwikkelaar is afgesproken, terwijl in het bestemmingsplan dit stuk bij name genoemd wordt.

« Terug

Reacties op 'Bestemmingsplan oude stadhuis vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.