ChristenUnie Zwolle blij met solide financieel beheer

201907 financieel en berap behandeling.jpegvrijdag 12 juli 2019 16:07

Op 1 juli was het debat over de jaarstukken 2018. Jolien Elshof benadrukte het solide financieel beheer, de verbeterde leesbaarheid van het verslag en greep terug op de begrotingsbehandeling en wat er vervolgens bereikt is met de doelen die de Christenunie voor ogen had. Er was lof, maar ook kritiek.

De integrale tekst luidde als volgt:

JAARSTUKKEN 2018

Algemeen

Vandaag bespreken wij de resultaten over het jaar 2018, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen waar de opkomst steeg van 58.2 % in 2014 tot 61.4 % in 2018. Hieruit blijkt maar weer eens de Zwolse betrokkenheid; in de G40 gemeenten was de opkomst gemiddeld 50.9 %!

Bij de jaarrekening en het jaarverslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven. Het is altijd weer een compliment waard voor de gehele organisatie om tijdig én betrouwbaar te rapporteren en uiteindelijk te comprimeren in een begrijpelijk en overzichtelijk geheel. Het digitaliseren van de jaarstukken is ook in 2018 afgerond waarvoor onze bijzondere waardering voor de organisatie en het college. Ook danken wij de accountant voor het heldere verslag.

Jaarrekening

De ChristenUnie is blij met de goedkeurende verklaring en het positieve resultaat. Ook de weerstandscapaciteit(vermogen) met 82 % is prima op orde. (Dat terwijl het jaar 2018 nog maar pas begonnen was toen de tekorten in het Sociaal Domein zich aandienden). (We lezen in het accountantsverslag dat er druk wordt gewerkt om meer grip op de kosten hiervan te krijgen).

Jaarverslag

Ten aanzien van de resultaten in het Jaarverslag merkt de ChristenUnie op dat het is jammer dat veel indicatoren cijfers van 2017 presenteren, dit doet af aan de informatiewaarde. We begrijpen dat veel externe bronnen nog niet beschikbaar zijn. Wij bevelen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen data over het actuele verslagjaar.

Een compliment over de samenwerking met andere gemeenten: landelijke initiatieven voor samen organiseren met andere gemeenten steeg van 2 % naar 4 % participatie. De digitale informatievoorziening (aantal) bleef achter bij het landelijk gemiddelde, de Christenunie verwacht dat dit in 2018 en komende jaren sterk verbeterd is/wordt, gezien de inzet op het meerjaren ICT plan.

Begroting 2018

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 in november 2017 blikten wij terug op de jaren die, voor wat de ChristenUnie betreft in het teken van maatwerk stonden. We spraken over nieuwe investeringen in de stad en onze speerpunten waaronder voorkomen van mensenhandel en uitbuiting, een barmhartig armoedebeleid, werk voor bijstandsgerechtigden, passend onderwijs, versimpelen en droge voeten.

Wat hebben we bereikt in 2018

Geïnvesteerd werd er in de binnenstad, waarbij we nu het aansprekend mooie resultaat zien van de verbouwing van de Grote Kerk, in de Spoorzone werd aan de Schuttebusbrug gewerkt die in februari 2019 werd opgeleverd, er werd begonnen met het verduurzamen van de eigen gebouwen en ingezet op ombouw naar ledverlichting. (In 2019 voorstel versnelling) Ook werd de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd. (het laatste stukje wordt in 2019 gerealiseerd)

Op het gebied van het actieplan versimpelen 2017-2020 zien we dat er grote stappen zijn gemaakt: ook het betrekken van het testpanel en feedback en ideeën van inwoners dragen hieraan bij. (bv. verbetering/vereenvoudiging website door middel van plaatjes en standaardbrieven)

Meer maatwerk zagen we in 2018 t.a.v. de dienstverlening door de zogenoemde klantreizen; we horen graag meer over de uitkomsten hiervan die in 2019 worden opgepakt. Ook de werkgroep gedragskennis die in 2018 van start is gegaan vinden wij een goed initiatief waar we veel van verwachten. (Beter bereiken van de doelgroep door inzicht in gedrag)

De armoederegelingen worden goed gebruikt, het bereik voor bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering is in 2017 gestegen tot 60 % . We horen graag of er met eerdergenoemde maatregelen nog meer kan worden bereikt. Ondanks alle regelingen groeit het aantal inwoners met een laag inkomen. Dat komt onder andere ook door de verhoging van de AOW leeftijd lezen wij. Een belangrijke vraag is hierbij of deze inwoners alle bereikt worden en of de regelingen toereikend zijn. Het Perspectieffonds is in 2018 ontwikkeld, daar is inmiddels een halfjaar ervaring mee, graag horen wij van het college hoe de ervaringen zijn. Positief zijn wij over de verbeterde resultaten van de schulddienstverlening: de nazorg is verbeterd, er is een financieel spreekuur op Windesheim door studenten gestart en het budgetbeheer is uitgebreid (kwetsbare groepen, bv statushouders) en versneld budgetbeheer wordt ingezet waar nodig (snelle aanpak van achterstand in primaire lasten).

Keihard werken aan banen voor bijstandsgerechtigden dat wilden we ook. We zien dat er veel wordt bereikt in de regio ten aanzien van de landelijke banenafspraak voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch zien we dat er aan de andere kant steeds meer mensen bijkomen in de bijstand. In 2017 stromen er 442 uit en dat is prachtig, maar het aantal blijft vrijwel gelijk. De Zwolse economie draait goed en het is moeilijk om aan goed personeel te komen. De vraag is of er voldoende wordt samengewerkt met en gebruik gemaakt van partijen in de stad zoal bijvoorbeeld de Werk coöperatie Regio Zwolle waarbij veel initiatieven zijn aangesloten?

We vroegen aandacht voor passend onderwijs in het bijzonder hoogbegaafdheid. In 2018 is er een verkenning is gedaan naar ondersteuning van deze kinderen. Sommige jongeren behoeven jeugdhulp. Het is goed dat het jaarverslag 2018 meldt dat de meeste ouders en jongeren hierover positief is.

Droge voeten en verduurzaming: dat alles hangt samen met de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Op het gebied van Klimaatadaptatie zijn veel projecten van start gegaan; het versterken van dijken; water robuuste woningbouw en bedrijfsterreinen programma’s én deelname aan de Climate Campus. Voor de energietransitie kwam in 2018 een plan van aanpak ‘Zwolle geeft energie’, er worden zonneparken ontwikkeld en gezocht naar mogelijkheden om wijken aardgasvrij te maken. Voor het onderzoek naar geothermie kregen wij Europees subsidie. Dat de gemeentelijke inkoop inmiddels voor 69 % duurzaam(2017) is; dat is een felicitatie waard.

De krachtige economie in de Regio Zwolle willen we aanmoedigen en vitaal houden en daarvoor is nodig de transitie naar een Circulaire economie. In Zwolle is in 2018 veel ingezet op het verkennen van mogelijkheden voor Circulaire economie. Uit het onderzoek van Drift (in opdracht van de Economic Board regio Zwolle) blijkt dat er sprake is van de wil tot een transitie maar dat het aan samenhang ontbreekt. Er zijn veel ondernemers die zelf aan de slag gaan, de topwerklocaties zijn in ontwikkeling, er wordt gewerkt aan een ecosysteem voor starters en startups en dat is mooi, maar er is een nieuwe alliantie nodig. De aanbevelingen laten zien dat de diversiteit, de kansen er volop zijn, maar de samenhangende strategie ontbreekt. De hiervoor nodige sturing wordt vooral neergelegd bij de Economic Board, waarin de gemeente Zwolle participeert. De ChristenUnie wil echter dat het college zelf krachtig sturing gaat(blijven) geven aan het Circulaire netwerk, opdat we de grip hierop houden en zo mogelijk kunnen versnellen.

Ook op het gebied van cultuur en erfgoed zijn er nog stappen te zetten, maar Allemaal Zwolle is van start en er wordt gewerkt aan Regionaal Cultuurprofiel. Daarbij spreken wij de wens uit dat ook de Zwolse archeologie meer voor het voetlicht wordt gebracht. Tenslotte zien we een duidelijke stijging van de inzet  van vrijwilligers bij sportverenigingen en ook van lidmaatschap gerealiseerd en dat betekent naar wij hopen meer kinderen actief en gezond.

BERAP 2019-01

De ChristenUnie kan instemmen met de beslispunten van de 1e beleidsrapportage 2019. Wij achten het verstandig om daar waar projecten ten einde lopen nog eens goed in te schatten wat nog moet worden gereserveerd of vrij kan vallen want gaandeweg leert men en in dit geval zorgt dat voor flinke meevallers. De overige mee en tegenvallers zijn het grootst waar het gaat om volumeontwikkelingen of het nu gaat om parkeer en OZB ontvangsten dan wel extra  uitgaven op jeugd die gerelateerd zijn aan aantallen. De afwijkingen zijn daarom verklaarbaar of afdoende beantwoord tijdens en na de informatieavond. Vanavond hebben wij teruggekeken naar 2018 en de eerste helft van 2019. De lessen die daaruit geleerd kunnen worden vormen een belangrijke basis voor de periode die voor ons ligt, we wensen het college veel wijsheid toe om met de beschikbare middelen het beste te doen voor de stad Zwolle en haar inwoners.

 

 

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Zwolle blij met solide financieel beheer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.