Doorpakken met de F35

fietsendonderdag 27 juni 2019 16:48

Dankzij een motie van de ChristenUnie wordt eindelijk vaart gemaakt met de aanleg van de F35.

Samen met GroenLinks was dezelfde motie twee jaar geleden ook al ingediend. Toen stemden slechts 9 raadsleden voor. De tijden zijn verandered, maar dat niet alleen. Ook de financiele regels zijn anders. Dat maakt dat het juist nu de beste tijd is om door te pakken. Het college zegde naar aanleiding van onderstaande motie toe om voor 1 november met een projectplanning te komen. De motie wer aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

MOTIE

Initiatiefnemer(s):   ChristenUnie, Groenlinks

Titel motie:              Fietssnelweg F35

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 27 juni 2019,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert dat:

 • verdergaande aanleg van de F35 maar niet wil vlotten en (aanleg-technische) knelpunten als hete aardappels vooruit geschoven worden;
 • het masterplan F35 bij raadsbesluit van 15 december 2015 voor het laatst is geactualiseerd en nog steeds veel “blauwe plekken” bevat (zoekgebieden);
 • reeds aangelegde stukken F35 zo slecht op elkaar aansluiten dat fietsers verdwalen.

Overweegt dat:

 • een duidelijke tracékeuze de aanleg (of besluitvorming daaromtrent) kan bespoedigen;
 • de fiets een duurzame en gezonde vorm van mobiliteit is;
 • realisatie van de F35 essentieel is voor de overstap van auto naar (elektrische) fiets;
 • activatie van fietspaden zoals voorgeschreven door de BBV (en te verwerken in de Nota Kapitaalgoederen) de financiering van de F35 ineens mogelijk maakt;
 • De provincie Overijssel driekwart van het investeringsbedrag voor haar rekening neemt;
 • vertraging van en verdwalen op de F35 Almelo een slechte naam bezorgt.

Verzoekt het college om:

 • het tracé van de F35 scherper vast te leggen en dit planologisch te reserveren (cq. opnieuw actualiseren van de kaartbijlagen bij het masterplan F35 voor het gemeentelijk grondgebied van Almelo);
 • oplossingen te ontwerpen voor knelpunten in de aanleg van de F35 (bijvoorbeeld de zoekgebied Rietstation en Bleskolksingel);
 • voor 1 oktober 2019 te komen met een plan van aanpak voor de aanleg van de F35 en dit aan de raad voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

« Terug

Reacties op 'Doorpakken met de F35'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni