Hoe pakken we de bezuinigingen aan in Kampen

3997484890.jpgwoensdag 05 juni 2019 08:44

Tijdens de Raadsvergadering van 29 mei werd de aanpak van de bezuinigingen in Kampen besproken. Een extern bureau krijgt hiervoor een opdracht van de gemeente. De beschrijving van deze opdracht aan dat bureau was onderwerp van bespreking. De ChristenUnie heeft met andere partijen via een amendement, de opdracht aan dit externe bureau aangepast. Ook zijn 2 moties aangenomen die aandacht vragen voor de rolverdeling en oproepen om bij het Rijk aan te kloppen voor meer geld..

Het Rijk moet mee betalen.
Uit de financiële cijfers blijkt dat de tekorten waar we als gemeente mee te maken krijgen vooral plaatsvinden in het sociaal domein. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte zei dat het wat de ChristenUnie betreft niet zo kan zijn dat de tekorten bij de gemeentes mogen worden neergelegd.
We willen dan ook dat het college duidelijker laat zien aan de Rijksoverheid dat het niet reëel is om taken bij de gemeenten neer te leggen en vervolgens de budgetten met 10 – 15 procent te korten.
Kampen is een gemeente met een goed voorzieningenniveau, aantrekkelijk vestigingsklimaat, en gemeente waar het goed is om te wonen, werken en te recreëren. Dat willen we graag zo houden.
De voorgestelde maatregelen zullen het woon en leefklimaat ernstig aantasten, we willen het college dan ook verzoeken om samen met de provincie als toezichthouder richting Den Haag de problematiek aan de orde te stellen.
Een motie om het Rijk om geld te vragen werd met een meerderheid aangenomen

Kwaliteit van de zorg in Kampen blijft hetzelfde.
De ChristenUnie heeft een amendement voorbereid, samen met CDA, GBK en VVD. Het voorstel is om de opdracht te geven aan het College om concern brede bezuinigingsvoorstellen van in totaal € 8 miljoen voor te bereiden. En om daarbij te onderzoeken in hoeverre de tekorten binnen het sociaal domein verantwoord binnen het sociaal domein kunnen worden opgelost. Mede op basis daarvan - o.a. in samenspraak met de Provincie Overijssel als toezichthouder - een strategie te ontwikkelen om het Rijk te bewegen structureel meer geld beschikbaar te stellen voor het sociaal domein.

Meerdere partijen maakten zich zorgen of bezuinigingen invloed zal hebben op de kwaliteit van de zorg. Schutte gaf duidelijk aan dat het uitgangspunt blijft dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ook legde hij uit dat het veel beter is om met meerdere gemeenten eenzelfde aanpak te hebben richting het Rijk. Samen sta je sterker.
Tijdens de stemming bleek dat op 2 stemmen na de gehele gemeenteraad dit amendement steunt.

Wat zijn de oorzaken.
Alle partijen riepen op om de oorzaken van het ontstaan van de tekorten in beeld te brengen. Pas als dat inzichtelijk is gemaakt dan kunnen er voorstellen worden gedaan om te komen tot bijvoorbeeld een beter financiële beheersing van het sociale domein. We willen voorkomen dat de belastingen worden verhoogd.

Wie doet wat.
Lange tijd werd gesproken over de vraag wie regie of de lead heeft en wat de rol van de raad, het college en het externe bureau is. Dit lijkt misschien minder belangrijk meer het is juist belangrijk om dit helder te hebben voordat het externe bureau aan de slag gaat. In een motie werd beschreven dat het externe bureau verantwoordelijk is voor de onafhankelijke inhoud, daarbij ondersteuning krijgt van de ambtelijke organisatie en rechtstreeks informeert aan de gemeenteraad. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.
Na de zomer zal duidelijk worden wat de resultaten van deze aanpak zijn.

HP

« Terug

Reacties op 'Hoe pakken we de bezuinigingen aan in Kampen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni