Zonneparken in Steenwijkerland

zonnepark.jpgwoensdag 29 mei 2019 20:19

In Steenwijkerland kunnen vanaf nu vergunningen aangevraagd worden voor zonneparken. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft ingestemd met het beleidskader voor zonneparken. Het gaat in deze eerste fase om 125 hectare. Binnen Steenwijkerland zijn onze Natura 2000-gebieden en weidevogelgebieden hiervan uitgesloten.

Onze diepste drijfveer is dat wij – mensen - rentmeester zijn van deze wereld. De zorg voor de schepping is ons door God als schepper toevertrouwt. Onze kinderen mogen later vragen welke besluiten wij nu genomen hebben voor een duurzame toekomst.
Voor de ChristenUnie is het van belang dat we stappen gaan zetten binnen Steenwijkerland. Hoewel wij continu balanceren tussen het beschermen van gebieden, zoals natuur en landbouwgrond en het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen, hebben wij met het voorstel van het college ingestemd. De ChristenUnie zet in op een goede mix van maatregelen tijdens deze energietransitie, maar is zich ook heel sterk bewust dat in die mix zonneparken nodig zijn. We kunnen er niet aan ontkomen dat ons landschap gaat veranderen door de energietransitie.

Wij hebben ingestemd met de uitgangspunten van het beleidskader:
- Het gaat om een tijdelijke bestemmingswijziging voor de duur van 25 jaar. Na deze 25 jaar is de oude (huidige) bestemming, weer van toepassing;
- De buurt profiteert direct van een zonnepark in de directe omgeving. De investeerder maakt samen met de buurt een plan over de investering in de omgeving. Het gaat hierbij om maximaal € 1.000 per nominaal vermogen van de installatie voor de duur van 15 jaar. Draagvlak is een belangrijk element;
- Er is aandacht voor een landschappelijke inpassing. Ook wordt een ecologische opstelling van de zonnepanelen gepromoot.
In Steenwijkerland wordt op dit moment 3500 TJ energie verbruikt, bestaande uit de elementen warmte, electra en mobiliteit. 11,8% daarvan wordt op dit moment opgewekt door biomassa (7,6%), biogas (3,4%) en zonne-energie (0,8%). Alleen aandacht voor zon op dak is niet voldoende om alle duurzaamheidsdoelstellingen te halen. De vrijgegeven 125 hectare voor ‘zon op land’ gaat volgens de berekeningen 406 TJ duurzame energie opleveren.
Gemeenten, provincie en ook het waterschap werken op dit moment binnen een regio samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). In ons geval de RES West-Overijssel.
In het kader van de RES wordt ons gevraagd een reëel bod uit te brengen voor de grootschalige opwek van de onderdelen warmte en elektra (voor Steenwijkerland is dit ruim 2100 TJ). Mobiliteit wordt in dit bod niet betrokken. Binnen deze RES moet ook de gemeente Steenwijkerland een reëel bod doen. Met het vaststellen van het beleidskader ‘zon op land’ komen we met een serieuze inzet.

Dit betekent echter niet dat we zon op dak niet meer hoeven stimuleren. Op dit moment is 10% van ons dakoppervlakte voorzien van zonnecollectoren. Dit percentage moet omhoog wat de ChristenUnie betreft.
Naast het inzetten op ‘zon op dak’ kunnen we ook nog een slag maken in het verminderen van het verbruik, bijvoorbeeld door betere isolatie. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
Daarnaast zijn er nog veel meer gronden die we in kunnen zetten voor het opwekken van duurzame energie, zoals geluidswallen en- schermen, bermen en oppervlakte water. Het college moet in gesprek gaan met de eigenaren van deze gronden, zoals Rijkswaterstaat, de Provincie, Prorail of de natuurorganisaties.
Aan het einde van het jaar verwacht het college te komen met een voorstel voor windenergie. Deze vorm van energieopwekking levert meer rendement op per euro die geïnvesteerd wordt en neemt minder land oppervlakte in beslag. Tot nu toe was dit binnen de gemeenteraad niet bespreekbaar. Tijdens de discussie in de onlangs gehouden raadsvergadering bleek dat die wind toch wat anders is gaan waaien.

« Terug

Reacties op 'Zonneparken in Steenwijkerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.