Schriftelijke vragen bestemmingsplan Woongebied Indië

vragen-2019-05-22-foto-1.jpgwoensdag 22 mei 2019 21:21

Almelo kent een rijke textielhistorie. Op het terrein waar vroeger deze industrie levendig was ontstaat nu een mooie wijk, het Indiëterrein. Uitgangspunt bij het bestemmingsplan was dat bepaalde stukken van deze historie behouden zouden blijven in de nieuwe bebouwing. De ChristenUnie fractie constateert dat gevels die in het bestemmingsplan expliciet genoemd staan om behouden te blijven toch zijn gesloopt en heeft stelt hier vragen over.

Geacht college,

Almelo kent een rijke textielhistorie. Op het terrein waar vroeger deze industrie levendig was ontstaat nu een mooie wijk, het Indiëterrein. Uitgangspunt bij het bestemmingsplan Woongebied Indië deel 1 (2013) was dat bepaalde stukken van deze historie behouden zouden blijven in de nieuwe bebouwing. Heel concreet staat dat omschreven in de toelichting van het bestemmingsplan bij blok 12:


“de “Shed-Stad” wordt gekenmerkt door een mix van wonen, werken en recreëren. Aan de westkant van dit blok dient de karakteristieke gevel behouden te worden. Gewoond wordt hier in circa 85
grondgebonden woningen en appartementen. Er is verder ruimte voor kleinschalige horeca en detailhandel (westrand). Aan de binnenkant van het blok bevinden zich diverse bijzondere plekken en pleintjes met ruimte voor bijvoorbeeld groen- en sportvoorzieningen.”


Als ChristenUnie fractie zijn wij groot voorstander van het zorgvuldig omgaan met industrieel/cultureel erfgoed. Wij zijn dan ook onaangenaam verrast nu wij zien wat er gebeurt op het Indiëterrein. Delen van de gevels die expliciet genoemd staan om behouden te blijven zijn toch gesloopt. Zie onderstaande foto’s.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Deelt het college onze constatering dat in het gebied toch gevels door de aannemer gesloopt zijn die volgens het bestemmingsplan behouden hadden moeten worden, zoals op de foto’s te zien is?

2. Wat gaat het college doen in een dergelijk geval waarbij niet gebouwd wordt volgens het geldende bestemmingsplan?

3. Kan het college bijvoorbeeld eisen dat de gevels weer hersteld worden?

4. Hoe is het voortbestaan van andere authentieke gebouwen, zoals bijvoorbeeld de booghal in blok 7 gewaarborgd?

In het bestemmingsplan wordt ook een omschrijving gegeven van blok 14C, het gebied rond de watertoren.

“Blok 14C het “Waterplein” bestaat vooral uit openbare ruimte met veel groen, sportvoorzieningen en een strand. Hier bevindt zich ook de watertoren, waaromheen een paviljoen aangelegd zal worden. Daarnaast voorziet dit plan in een terras. Deze locatie biedt zich aan voor horeca. Verder bevindt zich in dit blok nog ruimte voor circa 16 woningen en andere functies zoals horeca en culturele inrichtingen.”

Hierover krijgen wij berichten dat de ontwikkeling van dit gebied nog op zich laat wachten. Daarom hebben wij over dit gebied de volgende vragen, zoals ook deels al door de fractie van D66 zijn gesteld:

5. Klopt het dat de ontwikkelingen in dit gebied (14C) langer duren dan verwacht, en hoe is de voortgang op dit moment?

6. Hoe is geborgd dat de authentieke watertoren, die een monumentenstatus heeft, zeker behouden blijft?

7. Zijn er afspraken gemaakt met de aannemer over het onderhoud van deze watertoren zodat er geen verloedering van dit bouwwerk ontstaat, wat aanleiding zou geven om deze alsnog te slopen?

Namens de fractie van de ChristenUnie,
Jeanet Buikema

« Terug