Wijziging individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag

Biljetten.jpgdinsdag 19 maart 2019 17:26

Raadszaal in Almelo verandert tijdens verhit debat in kleuterklas, zo kopte Tubantia. Het betrof een debat over de individuele inkomenstoeslag. Waar ging het om, wat vindt de ChristenUnie Almelo, en waarom liepen de emoties op?

Er is in Almelo een vast (zogenaamd taakstellend) budget voor het Minimabeleid. Dit budget is, door het toevoegen van 500.000 euro zogenaamde 'Kleinsma' gelden en nog wat extra geld uit het gemeentefonds opgehoogd naar 4,8 Miljoen euro per jaar. Echter, deze geldpot is niet alleen verhoogd, de coalitie heeft binnen dit budget ook een aantal verschuivingen voorgesteld. Dat betreft vooral verschuivingen richting preventief beleid. Belangrijkste zijn het structureel geld beschikbaarstellen voor een collectieve ziektekostenverzekering (meer dan zes ton per jaar) en geld voorde preventie van schulden en schuldhulpverlening (twee ton per jaar). Aan de andere kant stelt het college stelt het versoberen van de individuele inkomenstoeslag voor. De individuele studietoeslag gaat juist weer omhoog. Over deze twee laatste punten ging het debat.

Wat vindt de ChristenUnie? Om met de individuele studietoeslag te beginnen, de ChristenUnie is hierover verheugd. De individuele studietoeslag is bedoeld voor jongeren met een arbeidsbeperking, die niet kunnen werken naast hun studie. Zelfs al gaat het maar om circa 15 mensen in Almelo, hier gaat iets principieels vanuit. De ChristenUnie heeft altijd gepleit voor het opkomen voor, en oormerken van geld voor chronisch zieken en gehandicapten. Wat ons betreft ongeacht of ze behoren tot de minima of niet. Het verhogen van de individuele studietoeslag past hierbij. Feitelijk heeft Almelo altijd minder uitgekeerd dan de buurgemeentes en trekken we dit nu gelijk. Foutief beleid uit het verleden wordt hiermee gecorrigeerd. Prima.

Dan het versoberen van de individuele inkomenstoeslag. Je krijgt de toeslag starks pas als je vijf i.p.v. drie jaar van een minimuminkomen leeft, en het bedrag wordt ongeveer een kwart van wat het was. De argumentatie is (1) het beslag dat er wordt gelegd op de beschikbare middelen en (2) het feit dat deze toeslag belemmerend kan werken bij het aanvaarden van werk.

Wat het eerste argument betreft: de ChristenUnie begrijpt dat het budget voor het minimabeleid taakstellend is. En in een integrale afweging hebben wij als ChristenUnie ons zelf sterk gemaakt voor structureel budget voor de collectieve ziektekostenverzekering, iets dat ons in het vorige college niet gelukt is. En we hebben ons ook sterk gemaakt voor budget voor schuldhulpverlening, zoals samenwerking met schuldhulpmaatjes. Het is een integrale afweging die we kunnen verantwoorden en kunnen steunen. Toch mag ons inziens budget nooit als argument voor beleid worden gebruikt. Beleid maak je vanuit een visie, niet vanuit tekorten.

Blijft het tweede argument: er wordt een drempel, om werk te aanvaarden door uitkeringsgerechtigden, verminderd. We snappen de gedachte, maar het staat op zijn minst heel erg krom geformuleerd. Het idee is dat als je bijna drie jaar in de bijstand zit, je niet snel een baantje van een paar maanden aanneemt als de teller weer op nul springt waar het gaat om een verhoging van tot nu toe 450 maar straks 115 euro per jaar. De zogenaamde armoedeval. Vergelijk de export van WW-uitkeringen naar Polen. Wat zou u zelf doen in zo’n geval? Maar we mogen nimmer de indruk wekken, en zeker niet in onze officiële besluiten, dat alle uitkeringsgerechtigden enkel profiteurs zijn. Sterker nog, deze regeling is juist gericht op mensen voor wie er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Inwoners die moeite hebben het hoofd boven water te houden. De KRA wijst hier ook op. Essentie van het besluit moet wat ons betreft zijn dat er altijd een vangnet is voor wie de wasmachine stuk gaat, of voor wie echt kopje onder gaat. Bijvoorbeeld in de vorm van individuele bijzondere bijstand, Almelo doet mee, particuliere initiatieven of initiatieven van diaconieën. Dit staat in de kanttekeningen genoemd. Graag de bevestiging van de wethouder hierop. Dan kunnen wij hiermee instemmen.

Het voorstel betrof miminabeleid maar het debat ging ook over participatie/re-integratie. In tweede termijn heeft de ChristeUnie nog gepleit voor een jobhulpmaatje (naar analogie van het schuldhulpmaatje). Het voorstel is uiteindelijk aangenomen waarbij CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen, ChristenUnie en Democraten.nu voor hebben gestemd en de andere partijen tegen. Daarbij liepen emoties op, hetgeen leidde tot de kop in Tubantia. Je moet dan denken aan enkele raadsleden die woorden als 'bullshit' gebruiken alsof het normaal is, die de wethouder een leugenaar noemen, die niet via de voorzitter spreken of de voorzitter zelfs betichten van van partijdigheid. De ChristenUnie heeft geen moeite met emotie, maar wel met het ontbreken van respect voor elkaar en het ontbreken van respect voor elkaars standpunten. Dat geldt voor alle betrokkenen en overal (ook op bijvoorbeeld sociale media), maar zeker in de raadszaal. Wij betreuren dit gebeuren, schamen ons ervoor en bieden onze verontschuldigingen aan.

« Terug

Reacties op 'Wijziging individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > maart