Natura 2000

Grote vuurvlinder.jpgdonderdag 15 november 2018 19:50

Met ons Nationaal Park Weerribben-Wieden (WW) en het gebied rond het Zwarte Water heeft onze gemeente 3 natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. Henk Boxum maakt zich namens de ChristenUnie sterk voor een betere informatievoorziening rondom Natura 2000 ontwikkelen. Daarom heeft de ChristenUnie tijdens de begrotingsvergadering op 13 september 2018 een motie hiervoor ingediend.

Natura 2000: Kort gezegd is in Europees verband geregeld dat behoud en herstel van de natuur dwingend word geregeld in de lidstaten. Ook Nederland heeft zich aan diverse doelstellingen verbonden. Het Rijk legt de uitvoering van al die plannen bij de Provincies neer, in onze situatie dus Provincie Overijssel. Die de Wieden, Weerribben en gebied rond het Zwarte Water heeft aangewezen als Natura 2000 gebieden. Met het grootste laagveenmoeras gebied van Noord-Europa.
Via een door de provincie vastgesteld Beheerplan WW (255 pagina’s!) zijn de natuurdoelen beschreven en beleidsmatig vastgelegd via de diverse ontwikkelplannen:  googel beheerplan wieden weerribben en u vindt alle informatie over de plannen en de ontwikkelopgave per gebied.

Deze ontwikkelplannen grijpen (soms) fors in als het gaat om functies van - nu nog vaak -agrarische gronden die naar natuur moeten. De in de wereld unieke grote vuurvlinder, het zeer zeldzame vogeltje het Paapje, maar met name het unieke veenmoerasgebied met zijn riet moet worden hersteld of uitgebreid. Om dat allemaal te realiseren moeten ook bestemmingen worden aangepast van diverse percelen en dat regelt het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Via het opstellen van een Milieu Effecten Rapportage (MER) wordt getoetst of de diverse vergunningen kunnen worden afgegeven voor de vele werkzaamheden als petgaten graven etc. 

De ChristenUnie heeft onlangs geconstateerd dat beide plannen (PIP/MER) niet bekend waren bij de gemeenteraad van Steenwijkerland. Terwijl het wel gaat om onze riettelers, inwoners en andere ondernemers. Ook Plaatselijke Belangen zijn vaak niet of beperkt op de hoogte van wat dat voor hun dorp betekent. Belt-Schutsloot lijkt door het ontwikkelplan geen nieuwe woningen meer te kunnen bouwen in de toekomst bijvoorbeeld. Gelukkig wil men op het provinciehuis dat proberen op te lossen…maar toch eist dit actie van de kant van onze gemeente! Daarom heeft de ChristenUnie bij het presenteren van de Begroting 2019-2022 aandacht gevraagd voor deze – ongewenste – situatie door een motie in te dienen. Met die motie wordt het College verzocht om de Raad en de inwoners en ondernemers beter te betrekken bij dit onderwerp. Proactief overleggen met de kernen en ondersteunen waar nodig. Ook wil de Raad dat de plannen eerst in de gemeenteraad worden besproken (inclusief alle zienswijzen en/of suggesties uit het gebied)  voordat de Provincie die in concept en later definitief vaststelt. Deze motie werd met algemene stemmen door de Raad aangenomen. Op deze manier ook een mooie en nuttige ondersteuning richting College en ambtenaren om bij de Provincie echt gesprekspartner te zijn! En een waarborg dat naar de inspraak en zienswijzen zal worden geluisterd door de Raad als die binnenkomen. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en – de vaak dwingende – regelgeving!

De ChristenUnie heeft ook regelmatig contact met de riettelersverenigingen uit ons gebied en overlegt regelmatig ook met de CU-fractie in de Staten van Overijssel.  Voor meer informatie: boxum005@gmail.com of 06-13346730.

« Terug

Reacties op 'Natura 2000'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november