Bijdrage ChristenUnie fractie aan Gemeente Begroting 2019

2018-11-15_17-37-31.pngdonderdag 15 november 2018 17:39

Bij de behandeling van de Begroting 2019 heeft de ChristenUnie fractie aangegeven dat er in Ommen veel goed gaat. Tegelijk zijn er serieuze vragen: hoe houden we Ommen bereikbaar en betaalbaar? Hoe houden we de dienstverlening kwalitatief op orde? En nog steeds dreigen mensen tussen wal en schip te vallen.
Als ChristenUnie geloven we in een gemeente waar het gaat om ‘wij’; in een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij hopen dat deze begroting bijdraagt aan een Ommer samenleving, waarin iedereen, jong én oud, meetelt. Wij willen investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping

Sociaal domein

We hebben de begroting 2019 bekeken aan de hand van ons eigen verkiezingsprogramma en de afspraken die de raad voor de komende jaren heeft gemaakt. Heel wat zaken zien wij terug in de begroting, maar soms is niet helemaal duidelijk wat we ermee willen doen. 2019 wordt best een moeilijk jaar. De ambtelijke organisatie moet opnieuw starten en omdat die kleiner wordt dan vroeger, moet er met andere gemeenten worden samengewerkt en dat is allemaal best wennen. De ChristenUnie benadrukte dat dit niet mag betekenen dat belangrijke dingen in de zorg voor elkaar niet kunnen. 

 In de begroting wordt zelfredzaamheid genoemd en gebruik van eigen netwerk en maatschappelijke participatie om de eigen verantwoordelijkheid van inwoners te vergroten en de kosten binnen het sociaal domein te beheersen. Om dit te bereiken, vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kwetsbare inwoners van de gemeente Ommen mee kunnen komen in onze gemeente. En als dit niet lukt dan moet de gemeente een vangnet zijn met goede ondersteuning en hulp. Wij willen dat de gemeente dit goed in de gaten houdt.

Als ChristenUnie maken wij ons hard voor “waardig ouder worden”. Over de ondersteuning van de ouderen lezen wij niets in de begroting. Wethouder Jaspers Faijer kon meedelen dat aan het werk van de vrijwillige ouderenadviseurs (plm 10 VOA’s) meer bekendheid zal worden gegeven. In het voorjaar van 2019 zal opnieuw worden bekeken in welke mate behoefte is aan VOA’s.  

 Kindplein West

Omdat de kosten voor de nieuwbouw van het schoolgebouw Kindplein West veel hoger uitvallen dan in eerste instantie was begroot, had de ChristenUnie een aantal vragen:

1. Kunnen ondanks de gestegen kosten nog steeds alle wensen van de schoolbesturen worden uitgevoerd? Daarbij denken we o.a. aan de wensen rond behoud van identiteit? Wethouder Scheele antwoordde dat de identiteit is en blijft gegarandeerd.

2. De  scholen willen een volledig energie-neutraal gebouw realiseren. Kan het college dit bevestigen en ervoor instaan dat Kindplein West ook werkelijk een volledig energie-neutraal gebouw wordt? Het antwoord is “Ja” en het college ziet daar ook op toe.

Bibliotheek

Wij stemden uitdrukkelijk in met het voorstel om de dienstverlening van de bibliotheek beter te maken en daarom de jaarlijkse subsidie te verhogen. Zeker gelet op mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor de bibliotheek wilde de ChristenUnie de toezegging dat er bijvoorbeeld na 1 jaar een evaluatie van het resultaat van het raadsbesluit plaatsvindt. De wethouder vond dit verstandig en deed deze toezegging.

 Financiën

Elk jaar vraagt onze fractie naar evenwicht in onze inkomsten en uitgaven. En elk jaar zien we terugkomen dat het college een begroting aanbiedt die voor een deel in evenwicht is, maar op andere onderdelen weer niet. Door meevallers komt het dan weer enigszins goed. De ChristenUnie blijft pleiten voor een totaal begrotingsevenwicht. 

Ommen is ook in 2019 nog steeds voor 85% in handen van financiers. Voor de ChristenUnie zijn dit zaken die ons zorgen baren, zeker als we beseffen welke noodzakelijke uitgaven (o.a. energietransitie) ons te wachten staan. We denken in dit verband bijvoorbeeld ook aan de forse investeringen in ons rioleringsstelsel die we vanaf 2020 krijgen te verwerken. 

En over investeringen gesproken, de bereikbaarheid van Ommen zal op provinciale schaal moeten worden aangepakt. Met de aanpassing van de Schurinkstraat en Julianastraat hebben we nog geen oplossing voor de verkeersopstoppingen bij de brug bereikt. Duidelijk is wel dat een grotere aanpak ook dat veel geld gaat kosten.

Duurzaamheid

Het deed ons in ieder geval goed om in de begroting te lezen dat 'duurzaamheid uitgangspunt moet zijn bij alles wat we doen' en dat er ook gestart gaat worden met een nieuw duurzaamheidsprogramma. Wat we in de begroting voor 2019 dan wel weer misten, is een bedrag om in 2019 hieraan al echt invulling te geven. De fractie van de ChristenUnie pleitte ervoor dat we dit raadsbreed oppakken, en daar waar mogelijk in overleg met de inwoners van Ommen als één van de onderwerpen voor de Ommer Agenda.

 Op dit moment ontbreekt het aan een duidelijke definitie van duurzaamheid. De ChristenUnie ziet in elk geval drie belangrijke punten. 

  1. Het eerste punt is de komende energietransitie die grote gevolgen zal hebben. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over het opwekken van duurzame energie. Dit betekent ook dat een regionale samenwerking nodig is.
  2. Het tweede punt betreft klimaatstress testen, die in 2019 uitgevoerd zullen worden op het gebied van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico. Mogelijk volgen hieruit opgaven voor zowel de gemeente Ommen als voor de inwoners.
  3. Ten derde is een circulaire economie van belang om negatieve gevolgen van afval op het milieu te verminderen. 

Omdat vooral de energietransitie grote aandacht krijgt, dreigt alleen daarop de nadruk te liggen. De ChristenUnie vroeg meer aandacht te hebben voor klimaataanpassing en de circulaire economie en deze onderdelen van duurzaamheid niet te verwaarlozen. De duurzaamheidsopdracht met betrekking tot het klimaat gaat zorgen voor serieuze uitdagingen met grote beleidsmatige, financiële en ruimtelijke gevolgen voor inwoners en het ambtelijk apparaat. 

Tot slot, de ChristenUnie weet zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) Dat is een verantwoordelijke en uitdagende opdracht die we niet alleen aankunnen. Gods hulp is echt nodig en daar bidden wij ook om.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie fractie aan Gemeente Begroting 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november