Hoopvol perspectief voor alle Kampenaren

20181113_071415.jpgdinsdag 13 november 2018 09:18

Fractievoorzitter Jan Willem Schutte van de ChristenUnie sprak maandag 12 november tijdens de algemene beschouwingen. Hij benadrukte dat we als ChristenUnie de overtuiging hebben dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan alleen om geld, vermogen en bezit. Mensen zijn aan elkaar gegeven om een samenleving te vormen. Als specifieke punten noemde hij waardig ouder worden, duurzaamheid, veiligheid, woningbouw en belastingen. Hieronder kunt u de gehele toespraak van onze fractievoorzitter lezen.

“Voorzitter: De ChristenUnie Kampen staat met beide benen in de samenleving, ziet veranderingen opkomen, en wil vanuit de kennis en wetenschap van nu, zorgen voor de toekomst van morgen.
Wij herkennen hierin een Bijbelse opdracht dat we alles wat wij hebben ontvangen mogen beheren en bewerken en door te geven aan een volgende generatie. Dat betekent dat we zorg hebben voor en om elkaar. Zeker in deze verharde maatschappij van zij en wij, en verminderde aandacht voor samen leven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God, en aan elkaar gegeven zijn om een samenleving te vormen.
De ChristenUnie heeft de overtuiging dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan alleen om geld, vermogen en bezit. Vanuit een Christelijke sociale gedachte zullen wij aandacht blijven vragen voor de zwakkeren in de samenleving.
Samen de schouders eronder!
Zeker in een tijd, waarin mensen steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen.

De christenUnie stelt daarbij prioriteiten als het gaat om; duurzaamheid, veiligheid, zorg voor de zwakken en verantwoord beheer van de ruimte waarin we met elkaar leven.
Bij het zoeken naar antwoorden behorend bij de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij leiden door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven maar ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek en in de samenleving relevant zijn voor Kampen.

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een politieke beweging van maatschappelijk betrokken christenen, die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven.
Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere inclusieve samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid en de politiek niet alle vraagstukken kunnen oplossen. De samenleving is divers en niet maakbaar. Maar de overheid is er
volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten en de samenleving leefbaar te houden voor een ieder.
De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt. (Micha 6:8)

Voorzitter, vanavond (bij de behandeling van de eerste perspectiefnota, programmabegroting 2019 en uitvoeringsprogramma 2018 -2022 van deze periode.)
mag ik, namens de ChristenUnie Kampen, de algemene beschouwingen uitspreken Dat is een bijzonder moment.

We hebben als ChristenUniefractie op 21 maart jl. een duidelijk mandaat gekregen van de kiezers.
Deze periode zijn we als jonge fractie enthousiast aan de slag gegaan. We hebben een nieuwe coalitie en een nieuw college gevormd en met die coalitie hebben we een nieuw en duidelijk coalitieakkoord geschreven.
Een coalitieakkoord waarbij we uitdrukkelijk iedere partij uit deze raad hebben uitgenodigd om thema’s aan te reiken. Dat heeft geresulteerd in het coalitieprogramma “Nieuwe energie”.
Nieuwe energie die nodig is om van Kampen een (nog) mooiere gemeente te maken in de 21e eeuw.
Een gemeente waar het goed toeven is om te wonen, te werken en te recreëren.
Voorzitter we zijn blij dat vanavond de financiële onderbouwing van het coalitieprogramma op tafel ligt die het mogelijk maakt om de ambities de komende 4 jaar met veel compassie waar te maken.

Voorzitter ik wil nu ook ingaan op een aantal specifieke thema’s:

Waardig ouder worden 
We hebben als ChristenUnie het Waardig Ouder worden geagendeerd en een actieplan met vele partners ondertekend. Onze senioren zijn waardevolle inwoners van de gemeente Kampen. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Anderzijds gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in activiteiten die eenzaamheid tegengaan, en in goede zorg en ondersteuning. Wij willen inzetten op ondersteuning voor mantelzorgers, respijtzorg als maatwerkvoorziening, zónder de huidige administratieve druk die een aanvraag met zich meebrengt. Tevens signaleren we knelpunten m.b.t. de huidige capaciteit voor Eerstelijns Verblijf binnen onze gemeente. Om die reden hebben wij in de brede commissievergadering concreet aandacht gevraagd en een toezegging gekregen van het college om proactief in te zetten op uitbreiding van capaciteit. We willen inzetten op goede huisvesting, door na te denken over, en visie te ontwikkelen op, een duurzaam huisvestingsbeleid, met daarin nadrukkelijk meegenomen seniorenwoningen en alternatieve huisvesting voor ouderen. Zo bouwen wij - sámen met senioren - aan een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben. Omdat mensen niet enkel waardig moeten kunnen leven, maar ook de mogelijkheid moeten hebben om waardig te kunnen sterven, willen we op dit thema zoals eerder aangekondigd een motie indienen voor verkennend onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden voor initiatieven voor een hospice binnen onze gemeente

Duurzaamheid,
Voorzitter, Als het gaat over de toekomst van onze gemeente, gaat het ook over de leefomgeving waarin wij leven. Onze kinderen en kleinkinderen verdienen een schone leefomgeving en een economie die materialen niet verspilt, maar hergebruikt en dat de landbouw een kringlooplandbouw wordt. Onze landbouwminister Carola Schouten gaat met dit laatste ook voortvarend aan de slag. We willen de enorme rekening (ecologisch én financieel) niet doorschuiven naar volgende generaties. Ook zien we scherp toe dat de kosten voor deze transitie worden gedragen door hen die deze het beste kunnen dragen. We zijn blij met de Energiebank die recent is opgericht voor mensen met een smalle beurs.
De ChristenUnie wil graag in 1 generatie de energietransitie realiseren. Dat is een grote en ambitieuze opgave. We zijn daarom ook tevreden met de inzet vanuit dit coalitieakkoord om met goede plannen te komen en de extra personele inzet voor duurzaamheid. Maar plannen maken is niet ons einddoel, we willen het college dan ook vragen om op korte termijn met concrete voorstellen te komen. Deze ambitie heeft kans van slagen als er goede informatie voorhanden is bij overheid en inwoner. Het houden van een ‘Duurzaamheidsbeurs’, het organiseren van “Buurtcorporaties’ of het inrichten van een ‘Duurzaamheidsloket’. Het zijn enkele ideeën.

Veiligheid
De inzet van een administratieve kracht ter ondersteuning van de boa’s is een goede stap vooruit. Maar De fractie van de ChristenUnie vindt dat dit onvoldoende is om de taken met betrekking tot een veilige leefomgeving waar te maken. We willen de komende periode extra inzet voor handhaving. Om dit doel kracht bij te zetten dienen we samen met Gemeente Belang Kampen een motie in.

Woningbouw
De woningbouw in de gemeente Kampen verkeerd momenteel in een fase dat er meer vraag is dan aanbod. Daarover maakt de ChristenUnie zich grote zorgen.
Vooral in IJsselmuiden en de kernen krijgen jongeren steeds minder kans op een betaalbare woning. De fractie van de ChristenUnie roept het college dan ook op om werk te maken van het realiseren van extra woningen in de kernen. En wil het college verzoeken om op korte termijn met voorstellen te komen voor seniorenwoningen in IJsselmuiden en vrije kavels aan de rand van Groenendael in de koekoekspolder.
We zijn blij met de toezegging van het college dat we begin 2019 geïnformeerd worden over het benutten van woningbouwlocaties in IJsselmuiden. Daarmee zijn het nog geen bouwplannen, onze zorgen zijn daarmee nog niet weggenomen.

Voorgestelde tarieven
Voorzitter, met de voorgestelde begroting kunnen wij instemmen.
De ChristenUnie vindt dat de gemeente zich terughoudend moet opstellen ten aanzien van het verhogen van de lastendruk.
Het college stelt voor om de OZB-niet-woningen in 4 jaar tijd met 2 maal 10% te verhogen en daarna 2 maal 8 %.
Voorzitter deze maatregel is reeds eerder in het verleden in de raad besproken. We kunnen echter vaststellen dat er momenteel geen sprake is van evenwichtige lastendruk tussen OZB woningen en OZB niet woningen. En het tarief OZB niet-woningen is vergeleken met omliggende gemeentes bijna 40% lager. Onze fraktie zal daarom instemmen met de voorgestelde tariefsverhoging OZB niet woningen. We willen daarbij wel de kanttekening maken dat monitorig van de tarieven hierbij op zijn plaats is. We willen vooral opmerken dat we als gemeente een vergelijkbare positie in mogen nemen met omliggende gemeentes.

Slot
Voorzitter ik wil afsluiten met een regel uit een psalm van koning David (Psalm 37 vers 3): ‘Bouw op de Heer en doe wat goed is, bewoon het land en wees trouw.’ Zo’n tekst bemoedigt ons om vol enthousiasme en met veel plezier ons in te zetten voor een hoopvol perspectief voor alle Kampenaren.
De ChristenUnie wil de ambtelijke organisatie, het college en de raad Gods onmisbare zegen toewensen met het uitvoeren van haar taken in 2018 en de komende jaren.”
Woensdagavond 14 november gaat de vergadering verder. De ca. 30 ingebrachte moties zullen worden besproken en in stemming worden gebracht. Daarna zal de gehele raad stemmen over de begroting voor de komende jaren. Het financiële plaatje dat hoort bij het coalitieprogramma “Nieuwe Energie. Het is een boeiende stap voor deze nieuwe coalitie die grote ambities. We zijn er met de coalitiepartijen van overtuigd dat deze begroting een goede basis is voor onze mooie gemeente.

HP

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

« Terug

Reacties op 'Hoopvol perspectief voor alle Kampenaren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november