ChristenUnie bezoekt Vluchtelingenwerk Ommen

IMG_0145.jpgzondag 11 november 2018 14:37

Fractieleden Marleen Hemstede, Gerard Marsman, Gerrit Jan Ekkelkamp en bestuurslid Bert Klarenbeek brachten op vrijdag 9 november een werkbezoek aan het Vluchtelingenwerk Ommen (VO).
Doel van het bezoek was enerzijds kennismaking en anderzijds het inzichtelijk krijgen van de inhoud van dit prachtige werk en daarbij tegenkomende knelpunten. Er is hierover gesproken met Gineke de Bruine, coördinator vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Zij faciliteert 18 vrijwilligers die dit werk doen in Ommen en als een van de speerpunten wil VO dat dit werk meer zichtbaar wordt in de Ommer samenleving.

Een aantal jaren geleden was er een grote instroom aan vluchtelingen, die na verblijf in een AZC een status kregen en via een zogeheten VIP-18 programma een integratie werd bewerkstelligd binnen de Ommer samenleving. Momenteel kent Ommen een taakstelling om minimaal 30 personen per jaar te laten integreren in de samenleving, dat begint met het toewijzen van een woning. Vluchtelingenwerk wordt in feite ingehuurd door de gemeenten Ommen en Hardenberg en in 18 maanden wordt een statushouder geholpen bij het inburgeren; ondersteuning via een check-list om van vluchteling burger te worden; via hulp bij nieuwe woning, leren van de taal, zoeken naar werk, integratie in de wijk (kennismaking buren), praktische zaken als gebruik containers, onderhoud tuin, etc. Statushouders moeten deze eerste periode 3 dagen per week besteden aan inburgeringscursus bestaande uit leren taal, maatschappelijke en werk oriëntatie. Na de 18 maanden worden statushouders nog 2 jaren gevolgd en kunnen ze met vragen c.q. problemen gebruik maken van het vluchtelingenwerk spreekuur. 

VO werkt nauw samen met andere partijen, ieder met haar eigen expertise; waaronder de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), De Veste (huisvesting) en Samen Doen (lokale overheid). Binnen VO Ommen is ook de beschikking over juridische bijstand dat zeker noodzakelijk is bij onder andere gezinshereniging of bij het weer willen terugkeren naar hun eigen land. 

Er is een aantal knelpunten geconstateerd, waaronder het te laat aanleveren van BSN identificaties, waardoor geen uitkering kan worden verkregen en schulden ontstaan. Gelukkig kent VO een steunfonds onder de naam Stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen, dat in geval van nood kan bijspringen. Ook is er het perspectief dat per 1 januari 2019 het Noodfonds in Ommen in werking komt. 

Ten opzichte van Hardenberg heeft Ommen een achterstand m.b.t. het bieden van hulp aan uitkeringsgerechtigden, waaronder ook statushouders van VO ook wat betreft ondersteuning bij het zoeken van werk. Daarnaast is het zinvol in contact te blijven met de gemeente via Samen Doen voor het verstrijken van het VIP-18 programma.

Verder dient te worden gemeld dat vele vluchtelingen in meer of mindere mate zijn beschadigd door traumatische ervaringen en deze worden niet adequaat gesignaleerd en opgepakt (landelijk probleem). 

Punten die ook aandacht moeten of blijven krijgen de komende tijd zijn (1) het vooral inzetten op vrijwilligers, die voor hun taak ook de benodigde scholing krijgen en (2) de veranderingen veroorzaakt door het gegeven dat de inburgering in 2020 weer onder de regie van de gemeente komt te vallen. 

Het was een zeer nuttig werkbezoek, dat een goed inzicht geeft hoe VO werkt. Er is afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat het onderwerp Vluchtelingenwerk hoog op de agenda blijft staan’. 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie bezoekt Vluchtelingenwerk Ommen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018 > november