Almelo Kinderpardongemeente!

Asielzoeker.jpgwoensdag 31 oktober 2018 12:05

Almelo is bereid om de regering in Den Haag op te roepen om te komen tot een humane oplossing voor kinderen die hier al langer dan 5 jaar zijn en die in Nederland of Almelo zijn geworteld. Ook doet Almelo een oproep voor kortere asielprocedures. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de ChristenUnie fractie.

De brief van het college met de antwoorden op onze vragen vindt u onderstaand.

Geachte heer Teeuw,

Op 27 september jl. ontvingen wij een drietal vragen over het thema kinderpardon.
In deze brief worden uw vragen beantwoord.

Vraag 1:
Weet u hoeveel gezinnen met kinderen in Almelo verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben?
Antwoord:
Nee, deze informatie wordt door ons niet bijgehouden en is bij ons niet bekend. Afhankelijk van de verblijfsstatus van asielzoekers-gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar verblijven deze kinderen in een COA-gezinslocatie of een daartoe aangewezen AZC. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het COA.

Vraag 2:
Welke steun biedt de gemeente op dit moment aan deze kinderen? Kunnen voor bed-bad-brood, of voor extra aandacht voor deze kinderen (activering, sport, muziek, etc.) ook de zogenaamde Klijnsmamiddelen worden aangewend? Zo ja, wat is de procedure hiervoor?
Antwoord
Voor zover deze kinderen in Almelo verblijven zijn zij leerplichtig en schoolgaand. Op de basisschool en het voortgezet onderwijs kunnen zij deelnemen aan het activiteitenaanbod van de betreffende basis- en voortgezet onderwijs scholen.
Inzet van de Bed-bad en broodregeling en de zogenoemde Klijnsma middelen voor extra aandacht voor deze kinderen vinden wij niet opportuun. De Bed-bad en broodregeling is een minimale opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvoor geen enkele voorliggende voorziening (meer) beschikbaar is, en die gericht is op (medewerking aan) terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst. Inzet van de Klijnsma middelen beoogt het vergroten van participatie in onze samenleving en draagt in die zin bij aan een verbetering van het perspectief van de ontvangers van deze middelen. Dit perspectief kunnen wij aan uitgeprocedeerde asielzoekers niet bieden.

Vraag 3:
Bent u bereid als Almelo om de regering in Den Haag op te roepen om te komen tot een humane oplossing voor kinderen die hier al langer dan 5 jaar zijn en in Nederland of Almelo zijn geworteld? Zo ja, hebt u daarvoor dan een motie uit de raad nodig?
Antwoord
Uw vraag raakt twee belangrijke aspecten van dit complexe dossier.
Enerzijds raakt het de leefwereld van jonge kinderen die vanwege hun lange verblijfsduur in Nederland in ons land en onze gemeente geworteld zijn. Dit, terwijl hun perspectief op een verblijfsstatus zeer gering is. Het behoeft geen betoog dat deze situatie voor deze kinderen zeer ongewenst is.
Anderzijds hebben wij te maken met (Europese) wet- en regelgeving, waarin uitgebreide mogelijkheden zijn opgenomen voor beroep en bezwaar tegen de, op juridische gronden door het Rijk genomen, beslissing van afwijzing van aanvragen tot een verblijfsvergunning.
Op deze wettelijke kaders en de beslissingsbevoegdheid hebben wij echter geen zeggenschap en invloed.
Wij zijn wel van mening dat de doorlooptijd van aanvragen én beroepsmogelijkheden voor een verblijfsvergunning zouden moeten worden bekort / beperkt, waardoor deze onwenselijke situaties kunnen worden teruggebracht of voorkomen. Wij zijn bereid de staatsecretaris per brief op te roepen hieraan aandacht te besteden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,                                         de burgemeester,

« Terug

Reacties op 'Almelo Kinderpardongemeente!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.