Maidenspeech Jan Carlo Bos Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid

Voetballende kinderendinsdag 10 april 2018 17:47

Tijdens de voorbereiding op dit agendapunt moest ik terugdenken aan mijn kindertijd en de wijze waarop ‘gezondheid’ destijds onder de aandacht werd gebracht. En ik moest daarbij denken aan een bekende TV reclame waarin een jongetje al schaatsend bij een bruggetje stopte om een paar dikke boterhammen met pindakaas op te eten. Tegen een toevallige passerende boer, die overigens midden in de winter met een hooivork op pad was, vertelde het jongetje dat je ‘van pindakaas groot en sterk wordt’ en dat hij niet alleen boer, maar ook schaatser wilde worden. Het jongetje in de reclame bleek Evert van Benthem te zijn die later twee keer de Elfstedentocht wist te winnen.

Nu, pakweg 30 jaar later, bespreken we in deze raad een startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid. En notitie waarin het begrip ‘gezondheid’ meer is dan ‘groot en sterk worden’. Het gaat over de mate hoe wij functioneren in het dagelijks leven, op de mogelijkheden om onze doelen na te streven, over onze sociale contacten, over onze levenslust. Gezondheid gaat, zoals in de startnotitie mooi staat omschreven, over de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het kunnen meedoen met de samenleving; uitgangspunten die wij van harte onderschrijven.

Als fractie van de ChristenUnie willen wij allereerst onze complimenten uitspreken aan het college en portefeuillehouder voor deze startnotitie. Een heldere startnotitie waarin kernachtig de ontwikkelingen zijn weergeven, een visie wordt gepresenteerd met daarbij een vertaling naar  concrete speerpunten. Tevens willen wij ook de waardering uitspreken dat u, zo kort na de verkiezingen, al aansluiting hebt weten te vinden bij een aantal belangrijke aandachtspunten uit ons verkiezingsprogramma ‘Ons Waardevol Staphorst’. 

Wat betreft de inhoud van de startnotitie kunnen wij ons vinden in de wijze waarop uw college invulling wil geven aan het lokaal gezondheidsbeleid in de komende jaren. Naast een bredere duiding van ‘positief gezondheid’, spreekt het ons aan dat u kiest voor een omslag in denken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ waarbij u gebruik maakt van de kracht van onze lokale samenleving en daarbij uitgaat van een aanpak per woonkern. Tel daarbij op de ambitie voor een nieuw en actief Platform Positief Gezond Staphorst, de samenwerking c.q. ondersteuning van de GGD IJsselland (als een soort afdeling van de gemeentelijke organisatie) en het betrekken van gezondheid in veel andere plannen en zie daar het resultaat: een doorontwikkeling van ‘positief gezondheidsbeleid’ in onze samenleving. Met het lokaal gezondheidsbeleid kunnen we vorm en inhoud geven aan de vitaliteit van onze samenleving en onze inwoners.

Als we dieper ingaan op de startnotitie willen we een viertal punten voor het voetlicht brengen met daarbij ook een aantal vragen / opmerkingen aan de portefeuillehouder.  

  1. Tijdens de afgelopen campagneperiode hebben wij als ChristenUnie het actieplan Waardig Ouder Worden gepresenteerd. Een actieplan waarin wij ons willen inzetten voor senioren in onze gemeente, zodat ze in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Wij zijn blij te constateren dat meerdere acties uit ons actieplan ook als speerpunten door uw college zijn geformuleerd in voorliggende startnotitie, waaronder de strijd tegen eenzaamheid van ouderen en aandacht voor het stimuleren van beweging. Want laten we duidelijk zijn: 46% van de ouderen uit onze samenleving die aangeeft zich eenzaam te voelen is voor ons onacceptabel. Helaas is eenzaamheid onder ouderen ook een landelijk probleem.  Afgelopen week heeft minister Hugo de Jonge daarvoor een actieplan Eén tegen eenzaamheid gepresenteerd. Onze vraag: kan de portefeuillehouder een toezegging doen dat hij -in de uitwerking van deze startnotitie naar een beleidsnota- ook aansluiting zoekt bij dit landelijke actieplan van minister De Jonge?
  2. Wat ons verder opvalt is dat de startnotitie duiding geeft in cijfers en speerpunten in de gezondheid van  jongeren, volwassenen en ouderen. De startnotitie geeft echter geen direct inzicht in cijfers van de gezondheid van kinderen tot 12 jaar. Ook specifieke speerpunten voor deze doelgroep ontbreken. En juist, als het gaat om deze doelgroep is het, wat ons betreft, van groot belang vroegtijdig de boodschap van  ‘positieve gezondheid’ over te brengen. Kunt u aangeven waarom deze doelgroep niet specifiek is meegenomen in deze startnotitie?  En komt deze doelgroep wel aan bod in de beleidsnota?  
  3. In de derde plaats zijn we blij dat uw college het tegengaan van alcohol, drugsgebruik en gameverslaving onder jongeren als speerpunt voor de komende jaren heeft opgenomen. Een belangrijk punt. Nu wordt in de toelichting op dit speerpunt wordt in de startnotitie daarbij gesproken over alcohol en roken, terwijl het onderzoek van de jongerenraad van Staphorst van vorig jaar ons allen een ‘wake-up’-call heeft gegeven als gaat om het drugsgebruik onder de jongeren in onze gemeente. Als ChristenUnie willen wij uw college daarom verzoeken, in de verdere uitwerking van dit speerpunt in de beleidsnota, gericht inzicht te geven in het feitelijk drugsgebruik onder jongeren in Staphorst, de preventie en uiteraard ook de aanpak van dit drugsgebruik. Graag uw reactie hierop.
  4. Tot slot nog een aandachtspunt voor de uitwerking: als fractie van de ChristenUnie willen wij uw college vragen de nieuwe beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid te voorzien van meerdere smart geformuleerde beleidsdoelen of indicatoren. Indicatoren die inzicht geven in de mate van uw ambitie. Als voorbeeld: met welke percentage wilt u het gevoel van eenzaamheid over vier jaar hebben teruggedrongen? Op deze manier kunnen wij ook als raad inzicht krijgen in de voortgang en effecten van de maatregelen die wij, als raad en college, met elkaar vaststellen. Ook hierop ontvangen wij graag uw reactie.

Tot zover, onze bijdrage en we horen graag de reactie van de portefeuillehouder op onze vragen. 

« Terug

Archief > 2018 > april