Schriftelijke vragen kinderpardon

bed bad brood 624x270donderdag 27 september 2018 10:32

De chaotische handelswijze rond Lili en Howick heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt in Nederland. Kan dit ook in Almelo gebeuren? En hoe kijkt Almelo aan tegen een kinderpardon? De fractie heeft enkele vragen gesteld aan het college.

Het welzijn van kinderen is een thema dat past bij de ChristenUnie. Het past ook bij de Raad van Almelo. Immers, met veel ophef heeft de Raad geregeld dat de zogenaamde Klijnsmamiddelen in zeer strikte zin worden gereserveerd voor kinderen. Het geld staat daarmee nog steeds op de bank omdat er onvoldoende en/of geen concrete plannen zijn. Heeft de Raad echt hart voor kinderen? Of was dit enkel politiek armpje drukken met het toenmalige college dat het geld indirecter wilde inzetten voor kinderen? In verschillende plaatsen zijn al moties aangenomen voor het verruimen van het kinderpardon. Wat de ChristenUnie betreft sluit Almelo zich daarbij aan. Om zicht te krijgen op de situatie in Almelo zijn onderstaande vragen gesteld.

Geacht college,

De chaotische handelswijze rond Lili en Howick heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt in Nederland. Ondertussen geeft Defence for Children aan dat er op dit moment in Nederland nog 400 ‘Lili en Howicks’ zijn. Tubantia gaf in de editie van 12 september jl. aan 47 van deze asielkinderen een gezicht via een foto in de krant. Onder deze 47 gezichten bevinden zich ook kinderen uit Almelo. Het mag u bekend zijn dat de ChristenUnie voorstander is van verruiming van het kinderpardon. In het bijzonder pleiten wij voor versoepeling van het meewerkcriterium van deze regeling, dat na 2013 zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen. De ChristenUnie pleit ook voor snellere en kortere asielprocedures. Het eindeloos rekken en daarmee het voortduren van onzekerheid moeten wij niet willen. Echter, helemaal los hiervan zal er hoe dan ook een daadwerkelijke oplossing moeten komen voor deze kinderen, linksom of rechtsom. Daarbij is maatschappelijke onrust ongewenst en verdienen ook deze kinderen zekerheid.

In deze context heeft de ChristenUnie Almelo de volgende vragen:

 1. Weet u hoeveel gezinnen met kinderen in Almelo verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben?
  ANTWOORD: Nee, deze informatie wordt door ons niet bijgehouden en is bij ons niet bekend. Afhankelijk van de verblijfsstatus van asielzoekers-gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar verblijven deze kinderen in een COA-gezinslocatie of een daartoe aangewezen AZC. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het COA.
 2. Welke steun biedt de gemeente op dit moment aan deze kinderen? Kunnen voor bed-bad-brood, of voor extra aandacht voor deze kinderen (activering, sport, muziek, etc.) ook de zogenaamde Klijnsmamiddelen worden aangewend? Zo ja, wat is de procedure hiervoor?
  ANTWOORD: Voor zover deze kinderen in Almelo verblijven zijn zij leerplichtig en schoolgaand. Op de basisschool en het voortgezet onderwijs kunnen zij deelnemen aan het activiteitenaanbod van de betreffende basis- en voortgezet onderwijs scholen.
  Inzet van de Bed-bad en broodregeling en de zogenoemde Klijnsma middelen voor extra aandacht voor deze kinderen vinden wij niet opportuun. De Bed-bad en broodregeling is een minimale opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvoor geen enkele voorliggende voorziening (meer) beschikbaar is, en die gericht is op (medewerking aan) terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst. Inzet van de Klijnsma middelen beoogt het vergroten van participatie in onze samenleving en draagt in die zin bij aan een verbetering van het perspectief van de ontvangers van deze middelen. Dit perspectief kunnen wij aan uitgeprocedeerde asielzoekers niet bieden.
 3. Bent u bereid als Almelo om de regering in Den Haag op te roepen om te komen tot een humane oplossing voor kinderen die hier al langer dan 5 jaar zijn en in Nederland of Almelo zijn geworteld? Zo ja, hebt u daarvoor dan een motie uit de raad nodig?
  ANTWOORD: Uw vraag raakt twee belangrijke aspecten van dit complexe dossier.
  Enerzijds raakt het de leefwereld van jonge kinderen die vanwege hun lange verblijfsduur in Nederland in ons land en onze gemeente geworteld zijn. Dit, terwijl hun perspectief op een verblijfsstatus zeer gering is. Het behoeft geen betoog dat deze situatie voor deze kinderen zeer ongewenst is.
  Anderzijds hebben wij te maken met (Europese) wet- en regelgeving, waarin uitgebreide mogelijkheden zijn opgenomen voor beroep en bezwaar tegen de, op juridische gronden door het Rijk genomen, beslissing van afwijzing van aanvragen tot een verblijfsvergunning.
  Op deze wettelijke kaders en de beslissingsbevoegdheid hebben wij echter geen zeggenschap en invloed.
  Wij zijn wel van mening dat de doorlooptijd van aanvragen én beroepsmogelijkheden voor een verblijfsvergunning zouden moeten worden bekort / beperkt, waardoor deze onwenselijke situaties kunnen worden teruggebracht of voorkomen. Wij zijn bereid de staatsecretaris per brief op te roepen hieraan aandacht te besteden.

Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie ChristenUnie Almelo
Wouter Teeuw

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen kinderpardon'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.