ChristenUnie wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug

Ommen, vechtbrugdonderdag 20 september 2018 06:35

De ChristenUnie Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtbrug in het centrum van Ommen zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen. De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt ernstig belemmerd, omdat al het noord-west-zuid-verkeer van deze brug gebruik moet maken. De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat er een bredere aanpak van de verkeersproblematiek bij Ommen moet worden verkend. Daar is de provincie bij nodig.

“De aansluitingen/doorstroom naar de N48, N240 en N36 zijn volstrekt onder de maat met alle gevolgen van dien voor de verkeersafwikkeling in het centrum van Ommen. Het zorgt voor veel lokale hinder en overlast, terwijl ook de regionale weggebruiker en toerist die op de brug zijn aangewezen ongelukkig moeten zijn met de verkeerssituatie. Het is voor iedereen een belabberde situatie.”, aldus fractievoorzitter Jan Westert namens de ChristenUnie in Overijssel. “Er is een bredere verkenning nodig naar toekomstbestendige oplossingsmogelijkheden. Daar kan de provincie een bijdrage aan leveren.”    

De Overijsselse Statenfractie krijgt ook signalen uit Den Ham en de gemeente Twenterand, die duidelijk maken dat er sprake is van een ernstig verkeersvraagstuk. Dat geldt ook voor kernen als Lemele ten zuiden van Ommen. Lokale maatregelen van de gemeente blijken niet meer afdoende of leiden tot andere vragen over de doorstroming elders. Ook is er sprake van meer sluipverkeer naar de N48 en door Vilsteren.

“Het wordt tijd voor een toekomstigbestendige oplossing”, vindt de Statenfractie van de ChristenUnie. Zij wil dat de provincie samen met de gemeente Ommen en andere regiogemeenten een verkenning naar die toekomstbestendige oplossing start. Die lijn sluit aan bij vragen die Johan Wind (CU) in de raadscommissie van Ommen heeft gesteld over de doorstroming en verkeersproblematiek.

De ChristenUnie-statenleden Westert en Vedder willen weten hoe het college van GS staat tegenover zo’n bredere verkenning van de verkeerssituatie rond Ommen. Zij hebben daarom de volgende vragen aan het college van GS gesteld:

  1. Is het college van GS op de hoogte van de verkeersproblematiek rond de Vechtbrug (Hessel Mulertbrug) bij Ommen?
  2. In welke mate zorgt de problematische verkeersafwikkeling door het centrum van Ommen voor de groei van sluipverkeer naar de N48 en door bijvoorbeeld Vilsteren?
  3. Ziet het college een eigen rol weggelegd voor de provincie om een vlotte en ontlastende verkeersafwikkeling/doorstroming bij Ommen mede mogelijk te maken?
  4. In de raadscommissie is het college van Ommen gevraagd om de problematiek bij de provincie aan de orde te stellen en te vragen om tot een gezamenlijke aanpak/verkenning te komen? Door het college van B&W is daar met instemming op gereageerd in die zin dat er sprake is van contact met de provincie om tot een gezamenlijke aanpak te komen? Hoe staat het college van GS daar tegenover?.
  5. Bent u bereid om samen met de gemeente Ommen een gezamenlijke verkenning uit te voeren en daarbij breder de doorstroming van het verkeer bij Ommen te betrekken? En zo ja, bent u bereid om PS nader te informeren over een plan van aanpak?
  6. Zijn er mogelijkheden om daarbij de mogelijkheden van aansluitingen op N48, N36 en N340 te betrekken en welke rol kan de afwikkeling van verkeer aan de zuidkant van Ommen via de Manitoba-rotonde (kruising Hammerweg -Lemlerweg) daarbij vervullen?
  7. Kan het college PS ook informeren over de signalen uit de gemeente Twenterand, die aangeven dat de bereikbaarheid vanwege de verkeersproblematiek bij Ommen een ernstige hinderpaal is? Kan de input van deze en andere regiogemeenten betrokken worden bij een verkenning?
  8. Kan het college bovendien aangeven welke belemmeringen er zijn om de ontsluiting van het gebied aan de zuidkant van Ommen o.a. Twenterand mogelijk te maken?.   

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.