De puntjes op de i van het coalitieakkoord in Kampen.

20160910_160416[1]woensdag 16 mei 2018 08:24

In een speciale Raadsvergadering gaven formateur De Boer en Jan Willem Schutte dinsdagavond 15 mei een toelichting op het formatieproces dat gaande is tussen ChristenUnie, GBK, GroenLinks en CDA.

“Na de verkiezingen is snel gestart om te bezien of er onderling vertrouwen is tussen de onderhandelende partijen” zo lichte Jan Willem Schutte toe, “en dat is er”. De formateur is vanaf eind april gestart om de voor de partijen belangrijke onderwerpen te verzamelen. Elke partij heeft thema’s ingebracht die van belang zijn. Deze thema’s zijn onderling uitgebreid bediscussieerd. Op alle onderwerpen is op dit moment consensus. Een paar voorbeelden van de thema’s zijn: sociaal domein, eenzaamheid ouderen, woningbouw, energietransitie, 24-uurseconomie / zondagsrust, participatiemaatschappij, sport, klimaat, kunst en cultuur, economische ontwikkeling, Kampereiland, onderwijs en nog meer.

De 4 partijen gaven een korte toelichting op een paar belangrijke thema’s.
• Duurzaamheid en energietransitie: Jan Willem Schutte vertelde dat we voor dit thema een visie gaan ontwikkelen voor de komende jaren hoe we als gemeente deze transitie vorm gaan geven. Op provinciaal en landelijk niveau is hier ook veel aandacht voor. Hierbij hoort ook een investeringsprogramma hoe we dit gaan betalen.
• Inwonerparticipatie: Albert Holtland van GBK gaf voorbeelden van participatieprojecten die in het verleden goed en minder goed zijn gegaan. “We gaan regels opstellen om de bevolking mee te kunnen laten praten in besluitvorming. Dit vraagt een gedachtenomslag bij politici, raad en ambtenaren”.
• Sociaal domein: Geert Meijering van het CDA schetste dat we mensen goede zorg moeten bieden, juist op momenten dat ze kwetsbaar zijn. “Er is eenzaamheid, er hebben teveel mensen geen werk en er zijn veel bureaucratische eisen voor mensen die van hulp afhankelijk zijn. Daar moeten we oplossingen voor vinden”.
• Wonen: Nieke Jansen van GroenLinks zei dat we in de gemeente Kampen een opgave hebben in de kwantiteit en kwaliteit als het om woningbouw gaat. Een passend woningaanbod voor alle doelgroepen, jong en oud, levensloopbestendig, sociale huurwoningen en ook verduurzaming van het woningaanbod.
• Economie: een goede economie is randvoorwaarde voor het welzijn en de welvaart in onze gemeente. Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven is van belang en we werken toe naar een circulaire economie.

Er werd geen compleet en uitputtend overzicht van alle thema’s gepresenteerd omdat zoals Jan Willem Schutte zei “de puntjes nog op de i moet worden gezet”.

De andere politieke partijen gaven een reactie en mochten zoals afgesproken punten inbrengen. Zo liet de SGP weten dat tegengaan van eenzaamheid, duurzaamheid en woningbouw van belang zijn. Ook noemde Eibert Spaan het Kampereiland en de zondagsrust als belangrijke punten. De VVD liet weten teleurgesteld te zijn in wat er gepresenteerd werd en stelde dat economische ontwikkeling en ambitie bovenaan het lijstje van belangrijke punten staan. Ook liet Beent Keulen weten een forse slag naar links te verwachten en zich dus zal inspannen voor het liberale geluid. Verruiming van het evenementenbeleid en zondagsopenstelling, continuïteit in lastendruk en topprioriteit voor begeleiding naar werk voor mensen die geen werk hebben. Bovenal verwacht hij een goed investeringsplan. Janita Tabak van de PvdA zei dat het coalitieproces lang duurt en ze een ander beeld heeft bij openheid en transparantie dan ze nu ervaart. Verder zei ze dat een ruimhartiger armoedebeleid bovenaan haar lijst staat met meer flexibiliteit. De wachtlijsten voor huurwoningen moeten verdwijnen en “doe niet zo krampachtig over de zondagsrust” en verder is sport en cultuur van belang. Kampen Sociaal had ook armoedebeleid aan top staan met verder woningbouw en eenzaamheid. “De Kogge verdient een goede plek en het evenementenbeleid moet worden vernieuwd” zei Richard Boddeus. Als laatste kwam D66 aan bod met de opsomming van: ambitieuzer armoedebeleid, modernisering van het huisvestingsbeleid van scholen en het zondagsbeleid. Gerben Wijna benoemde dat er in de Kamper politiek volgens hem weinig daadkracht is en veel gedoe op de vierkante meter. Hij sloot af met de wens dat er op korte termijn een stadsstrand zou worden gerealiseerd.

Jan Willem Schutte van de ChristenUnie besloot de avond door te concluderen dat veel van de genoemde punten van de andere partijen bevestigen dat de juiste thema’s in het concept coalitieprogramma zijn benoemd en beschreven. Namen van wethouders worden bekend gemaakt als het coalitieprogramma af is. Verder zegde hij toe dat het coalitieprogramma financieel zal worden doorgerekend en er dus een investeringsprogramma wordt gemaakt. Eind mei zal er, zoals het er nu naar uitziet, een definitief coalitieakkoord liggen. In een extra Raadsvergadering op 11 juni zal het coalitieakkoord worden gepresenteerd.

We zijn als ChristenUnie tevreden met de wijze waarop we samen met de 3 andere partijen op dit moment in gesprek zijn. Over een kleine maand is de formatie dus rond en hebben we een plan voor de komende jaren voor onze gemeente Kampen. Dan is er zeker meer nieuws te melden.

« Terug

Archief > 2018 > mei